Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - 2 Utaáchich Kuraka

2 Utaáchich Kuraka 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tsimbun masach tushiyramchu, yuwamun Jowakas wip Jowas Israelash kurakaam kinaru taarangu, anumun Utaáchich Amasiyassha, Jowas wip uwsha kurakaam kinarangiya.
2Amasiyas 25 masachirini taarangu, kurakaam kinayaru, Irusarinash tsap 29 masach taarangiya. Wanirsha sur Jowadana taarangiya. Ansha kiz Irusarinshuchimuna.
3Ashirangu, an kurak Amasiyas wanasir Apanllee kuk tuminurangiya. Itaru, nda kaapa sirútama Dapiyarini Apanllee kuk izuuru payurangu, nda ashirangiya. Apanllputsee yuwaa waparin chinarangu anootstam uwshat chinarangiya.
4Ashirangu, nda izuuru apanllputsee kapeetarangiya. Wandaritam apanllputsee ungirtaksin, kzammashee mbutaranganaya. Anush maacheetsi apanllputseem muchirangtamanaya.
5Amasiyas kurakaamsha kizpur kinarangu, kapung tsiyantarangu, yuwamand sundar urkar waparina pacharangana anumand uwsha ashparita sundar pacharangiya.
6Itaru, undarareetsinaa wip nda pacharangiya. Watam Móysisarini kirakaa yandaranguwa. Ansha yandam tárangiya. Ashiriya, yuw tputs yutaritshishee patatkachu, anumand antaati wipsha tsipamaam wanindaja. Mishat, wipataati yutaritshishee patatkachu anumand waparsha tsipamaam wanindtamtaja. Yuwamari yutaritshishee patatarangu anumari tsipamaam waritariya, tárangiya. Ashirucha, anoo yasarangu, nda wipawaatsina pacharangiya.
7Amasiyas kurak Salush tsap ichingaru 10 mil tputsee Edomshuchee pacharangiya. Anoo tsap Sela, misha Joktela atusin, yásamaranganaya. Ansha tsap sur na wandaritam taariya.
8Anumunsha tsiyatssee kurakaam Jowasaam zanganirangiya, Jowakasaam wipa Jehúwaam wachinllinu. Ansha kurak tsap Israelash taarangiya. Anoomsha Amasiyas kurak tsiyatssee zanganku, Naani ningeema. Neetsiri tasaseeruni tsipayani, tárangiya.
9Ashiriya, kuraksha Jowas uwsha tsiyatssee Amasiyasaam zanganku tárangiya. ¿Antaati shiy tapazpa waritareezish? Mang sirútama yumbas tsiyatssee yanaam zanganku tárangiya. Shiy iparish kiz nuwaam ipari kamuzaam panangi wizanlleema, mang tárangiya. Itaru, pamarsha watar naatarangu, izuuru yumbsaa mang kapcharangiya. Nuwsha shiyaa ashimaam waritaktamta.
10Nuw yasakina yuwaa shiy Edomshuchee ashparit pacharangish anootsi. Yuw ashirangish an wanasirinaa wanasircha. Itaru, shiy anumand shaanaatsi kizpureem ínaksha. ¿Mayaamsha shiy nuwapa yachamaam zandaksha? Papcha, tsiparush. Nda ashimaam, pangishiritish mapiyrush taangcha. Ndunnaa ashkush, shaanaatsi kapung tayutaritamaam taariya. ¿Mayaamsha Utaáchchee ashchiri tayutaritamaam zandaksha? tárangiya.
11Tárangitaa, itaru Amasiyassha kurakaa kuk nda payurangiya. Ashirucha, Jowassha ashpari wasundururee Amasiyaspa waratamaam tushaneerangiya. Ashirangu, tsap sur Bet-semesash Utaásh watsapuni pachamaam shaniyaranganaya.
12Ashirangsin, Israelchichsha kurak Utaáchchee zapan pacharangu, wamari kasirangiya. Utaáchich sundar kizpur puniksin, zapan waanpeetam pangup suwasuwaranganaya.
13Ashirangsin, anush tsap Bet-semesish Utaáchchee kurak Amasiyasaa putayarandsin, waptam watsapunip Irusarinap machtarangusin, Irusarinush kuseersin, yaktashsha watandpun 180 metor kapeetarangiya. Efrayinimand washitungashi yáyaru, yuwamunari washitungashi watandpunoo tutsiparatu ashchiri wazuranirini kapeetarangiya.
14Ashirangsin, ichingaru maachta oroo, misha kurikeetsitam waamatarisha itutsiranganaya. Mishat, yuwaatstam oroo kurik Apanllish pang' maachi zapan wayakana, anoo waamataritam yarangiya. Ashirangu, anumun ashpatam tputsee undararee putambeerandsin, waanpeesha yaktarin Samariyap machtaranganaya.
15Ashiriya, nee tsiyatsis arangeem yasamaam zandkus, kurakaa Jowasa taárash, misha yuwaatsitam Amasiyas Utaáchich kurak waratarangana anoo yasamaam zandkus, yandam taariya, yuwashutam ichingaroo kurak Israelchichee kamanku anshutamta.
16Ashiriya, kurak Jowas tsiparangu, yaktash Samariyash mapuranganaya, yuwashtam kurakawaa Israelchichee mapurangana anshutamta. Ashirangu, anumun wipsha Jerobowamsha kurakaam kinarangiya.
17Amasiyasanaa Jowas wip Utaáchich kurak wandari taarangiya. Yuwamun kurak Jowas, Jowakas wip Israelchich tsiparangu, anumun 15 masach taarangiya.
18Ashiriya, Amasiyasaa taárash arang yasamaam zandkus, yandam kirak Krónikash taariya, yuwash ichingaroo Utaáchchee kuraka kamanku anshu.

19Ashiriya, Irusarinashsha yakat Amasiyasaa parangusin, tputs zapan pachamaam tsiyataranganaya. Ashirangsin, anoo Amasiyas mazinarangu, yakat Lakisap suwarangiya. Itaru ashiritaa, sundarsha ambiri tachiteerandsin, kamateersin pacharanganaya.
20Ashiriya, pacharangusin, tsiparee kapaachumun ush wayayarandsin, Irusarinpitam yakat yátaranganaya. Yuwashutam zitaminarinee Dapiyarineetsi mapurangana anshutam mapuranganaya.
21Ashirangsin, Utaáchich ichingarusin tputs shaniyarangsin, wipaatssha Asariyasaatssha kurakaam ínaranganaya. Waparish uwsha zamurangiya. Asariyas masachirini 16 taarangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Amasiyas tsiparangu, wipsha Asariyas kurakaam kinarangu anootsi.