Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ kína Yoaza nɛ́ Yehoasi kíblena wɛ̃̀ plade gũnn Yoasi nɛ́ Amazia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ.
2A wɛ̃̀ baraasↄↄrode gũnn à kí blè, à vùtɛ kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ baraakuri donsari. A da bi Yurusalɛmu gbɛ̃mɛ, a tↄ́n Yoadĩ.
3À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀, ama adi ká a dizi Dauda pↄ́ ũro. À a de Yoasi ágba sɛ̀ súsu.
4Adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe òtɛn turaretiti kpátan.
5Kũ à kpata zĩni pɛ̀tɛ à làka, akũ à a ìba kũ ò a de dɛ̀nↄ dɛ̀dɛ se.
6Lákũ à kú Musa doka takadan nà, adi gbɛ̃dɛrii pìnↄ nɛ́nↄ dɛdɛro. Takada pìi gũn Dikiri pì òsun denↄ dɛdɛ ń nɛ́nↄ durunna yãiro, akũsↄ̃ òsun nɛ́nↄ dɛdɛ ń denↄ durunna yãiro. Baadi ni ga a zĩda durunna yãimɛ.
7Amazia mɛ́ à zĩ̀i blè Ɛdↄmunↄa gbɛ̃nↄn dúbu kuri zaa Guvutɛ Wisiden. Zĩ̀i pìi gũnn à Sela sì, akũ à tↄ́ kpànɛ Yↄkↄtɛli, tↄ́ pì kpɛ́ kúa ari kũ a gbãrao.
8Abire gbɛra Amazia gbɛ̃nↄ zĩ̀ Isarailanↄ kína Yoaza nɛ́ Yehoasi, Yehu daikorea, à pìnɛ: Ǹ mↄ́ ò kↄ̃ le wɛ́dewɛ zĩ̀lan.
9Isarailanↄ kína Yoasi wèa à pì: Lɛbana bùsu lɛ̀kara lɛ́gbãzã kɛ̀ Lɛbana bùsu sida línɛ à pì à a nɛ́nↄgbɛ̃ kpãzã a nɛ́a, akũ Lɛbana bùsu nↄ̀bↄ pãsĩ sù à kìtii pà lɛ̀karaa pìia.
10N zĩ̀i blè Ɛdↄmunↄa, akũ n n zĩda bì. Ǹ zɛ kũ n tↄ́manakɛo ǹ vutɛ tɛɛnɛ. À kɛ̀ dera ntɛn ↄ ká yã pãsĩii? Abire ni sunnɛ kũ kisirao kũ Yudanↄ se.
11Ama Amazia yã pìi kpà sãkoto, akũ Yehoasi sù lɛ́tɛa. Ò dàkarɛ zaa Bɛsɛmɛsi Yudanↄ bùsun.
12Isarailanↄ zĩ̀i blè Yudanↄa, akũ Yudanↄ bàa sì ò tà ń bɛa.
13Bɛsɛmɛsi gwen Yehoasi Amazia kũ̀n à gɛ̀ɛ kãao Yurusalɛmu. À a bĩni gbòro lán mita wàa do bà zaa Ɛflaimu gãnu lɛ́a ari gɛna Kusuru gãnu lɛ́a.
14À wura kũ andurufuuo kũ pↄ́ kũ ò kú Dikiri ↄnnnↄ kũ pↄ́ kũ ò kú kínabɛ laasinnↄ sɛ̀tɛ pínki, akũ à gbɛ̃kenↄ kũ̀kũ à tà kũńwo Samaria zĩ̀zↄnↄ ũ.
15Yehoasi yã kpara kũ à kɛ̀nↄ kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lákũ à zĩ̀i kà kũ Yudanↄ kína Amaziao nà kú gwe dↄ.
16Kũ Yehoasi gà, ò a mira kpàkũsũ kũ Isarailanↄ kínanↄo Samaria, akũ a nɛ́ Yeroboamu vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
17Yudanↄ kína Amazia kɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃ro Yehoasi ganaa gbɛra.
18Amazia yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.

19Ò lɛ́ kpàkũsũi Yurusalɛmu, akũ à bàa sì à tà Lakisi. Akũ ò gbɛ̃nↄ gbàrɛ ò pɛ̀tɛi ò a dɛ̀ gwe.
20Akũ ò a gɛ̀ɛ sɛ̀ kũ sↄ̃o ò sùo Yurusalɛmu, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄo Dauda wɛ̃tɛn.
21Akũ Yudanↄ Uzia kũ à kà wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo kà kína ũ a de Amazia gɛ̃nɛ ũ.
22Àkũ mɛ́ à Elata sì à kɛ̀kɛ à kàtɛ Yudanↄnɛ a de ganaa gbɛra.
23Yudanↄ kína Yoasi nɛ́ Amazia kíblena wɛ̃̀ gɛ̃rode gũnn Isarailanↄ kína Yoasi nɛ́ Yeroboamu kɛ̀ kína ũ Samaria, à kú kín wɛ̃̀ bupla awɛɛdo.
24À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.
25Àkũ mɛ́ à ɛ̀ra à Isarailanↄ bùsuu sìńnɛ zaa Lebo Amata ari gɛna Ísira Wisidei, lákũ Dikiri Isarailanↄ Luda ò a zↄ̀bleri Amitai nɛ́ Inusa, Gatɛfa gbɛ̃ gãi nà.
26Zaakũ Dikiri è Isarailanↄ tɛn wari kɛ manamana, zↄ̀nↄ kũ zĩdadenↄ ń pínki, akũsↄ̃ ò gbɛ̃ke vĩ à kpáńyĩro.
27Dikiri dí pi áni Isaraila tↄ́ dɛdɛ andunia gũnlo, akũ à ń sura bà Yehoasi nɛ́ Yeroboamu gãi.
28Yeroboamu yã kpara kũ à kɛ̀nↄ kũ zĩ̀ kũ à kànↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lákũ à ɛ̀ra à Damasuku kũ Amataoo sì Isarailanↄnɛ nà kú gwe dↄ.
29Kũ à gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizi Isarailanↄ kínanↄ, akũ a nɛ́ Zakari vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.