Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili hina bagade Yihoua:se (Yihouaha:se egefe) ea ouligibi ode aduna amoga, A:masaia (Youa:se egefe) da Yuda hina bagade hamoi.
2E da lalelegele ode 25 agoane esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi, amola e da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode 29 agoanega Yuda fi ouligilalu.
3E da Hina Gode hahawane ba:ma:ne hamoi. Be e da ea aowa, hina bagade Da:ibidi defele, hame hamoi. Be amomane, e da ea ada Youa:se ea hou defele hamoi.
4E da Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilia ogogole ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi amo hame mugului. Amola amogawi, dunu ilia da ohe amola gabusiga: manoma gobele sasalisu.
5A:masaia da ea ouligisu hou gasawane lai dagoloba, e da eagene ouligisu dunu ilia da musa: ea ada medole legei, amo dabele huluane medole lelegei.
6Be e da ilia mano hame medole lelegei. E da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i, Mousese ea Sema ganodini amane dedei, “Mano da wadela:i hou hamosea, ilia ada amola ame mae medole legema. Amola, edalali da wadela:i hou hamosea, manolali mae medole legema. Dunu da hi wadela:i hou hamoiba:le fawane, medole legei dagoi ba:mu”, amo dawa:beba:le, eagene ouligisu dunu ilia mano hame medole lelegei.
7A:masaia da Idome dadi gagui dunu 10,000 agoane, Deme Fago ganodini fane lelegei. E da gegenana, Sila moilai bai bagade fedelale, amo moilai dio afadenene, bu Yogodiele dio asuli. Amo dio da wali diala.
8Amalalu, A:masaia da Isala:ili hina bagade Yihoua:sema molole gegena misa:ne sia:si.
9Be hina bagade Yihoua:se da ema bu dabe amane adosi, “Eso afaega aya: gaga:nomei ifa Lebanone Goumia dialu da dolo ifa amoma amane sia:si, ‘Didiwi amo nagofe igili lama:ne ima’. Be sigua ohe da baligili ahoanoba, aya: gaga:nomei ifa osa:la heda:le lologei.
10Defea! A:masaia! Di da Idome dunu hasali dagoiba:le, disu da gasa fi amo di dawa:sa. Dunu da dima nodone dawa:beba:le, di eno gegemusa: mae dawa:le, dia sogedafa amoga hahawane esalumu da defea. Di da bidi hamosea, di amola dia fi dunu da gugunufinisisu ba:mu.”
11Be A:masaia da Yihoua:se ea sia: nabimu higa:i. Amaiba:le, hina bagade Youa:se amola ea dadi gagui dunu huluane da gadili mogodigili asili, Yuda soge ganodini Bede Simese moilaiga, A:masaiama gegei.
12Isala:ili hina bagade Yihoua:se da A:masaia ea dadi gagui wa:i hasalabeba:le, ea dadi gagui dunu da ilila: diasua hobeale afia:i.
13Yihoua:se da A:masaia gagulaligi. E da Yelusaleme doagala:musa: wa:i asili, gagoi amo da Ifala:ime Logo Ga:sua amonini asili, Hegomai Logo Ga:sua doaga:le amo ea sedade defei 200 mida gadenene agoai, amo huluane mugululi sali.
14E da silifa amola gouli ea ba:be, amola Debolo Diasu ganodini hawa: hamosu liligi amola hina bagade diasu ganodini modai liligi amo huluane lale, Samelia moilai bai bagadega gaguli asi. Amola Yuda fi da ema bu mae doagala:ma:ne, e da Yuda dunu oda gagulaligili, Samelia sogega oule asi. Amo da Yuda fi ilima sisasu. Ilia da bu doagala:lalu, e da amo gagulaligi dunu medole legema:ne sia:i.
15Yihoua:se ea hou eno huluane, amola e da Yuda hina bagade A:masaiama gegeloba, ea nimi hou, amo da “Isala:ili hina bagade Ilia Hawa: Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
16Yihoua:se da bogoi amola hina bagade uli dogosu sogebi Samelia moilai bai bagade, amo ganodini uli dogone sali. Egefe Yelouboua:me (ea gona:su) da e bagia Isala:ili hina bagade hamoi.
17Isala:ili hina bagade Yihoua:se da bogoloba, Yuda hina bagade da ode 15 eno agoane bu esalu, bogoi.
18A:masaia ea hou eno huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.

19Yelusaleme dunu mogili da A:masaia medole legemusa: wamo sia: sa:ili ilegei. Amo sia: nababeba:le, A:masaia da La:igisi moilai bai bagadega hobea:i. Be ema ha lai dunu da ema fa:no bobogele, amola amogawi e medole legei.
20Ea fi dunu ea da:i hodo hosi da:iya ligisili, Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asili, hina bagade uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai Bai Bagade ganodini uli dogone sali.
21Amalalu, Yuda fi dunu da A:masaia egefe Asaia, amo ilima hina bagade hamoma:ne ilegei. Amogala, ea lalelegei ode da 16 agoane ba:i.
22Ea ada bogole fa:no, Asaia da Ila:de moilai bu fedelale, amo buga:le gagui.
23Yuda hina bagade A:masaia (Youa:se egefe) da Yuda fi ode15agoanega ouligilalu, Yelouboua:me ea gona:su (Yihoua:se egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode 40 agoanega Isala:ili fi ouligilalu.
24E da hina bagade Yelouboua:me (Niba:de egefe) amo da Isala:ili fi dunu ili wadela:le hamoma:ne oule asi, amo ea hou defele, Yelouboua:me ea gona:su da Hina Godema wadela:i hou hamosu.
25E da soge huluane amo da ga (north) la:idi Ha:ima:de Adobo Gigadofa Ahoasu amoganini asili ga (south) Bogoi Hanoga doaga:i, amo soge huluane musa: fefedele lai, e da hasalalu bu lai. Musa: Isala:ili Hina Gode da ea hawa: hamosu dunu Youna (ea ada da Amidai amola e da Ga:de Hifa moilaiga misi) amodili amo hou huluane olelei.
26Hina Gode da Isala:ili fi ilia bagadedafa se nabasu ba:i. Ilima fidisu dunu da hame galu.
27Be Hina Gode da ili bu mae ba:ma:ne, dafawanedafa gugunufinisimu hame ilegei. Amaiba:le, E da hina bagade Yelouboua:me ea gona:su fidibiba:le, Ea fi gaga:i.
28Yelouboua:me ea gona:su ea hawa: hamosu eno huluane amola ea nimi fili gegesu hamoi, amola e da Isala:ili fi bu gaguma:ne, Dama:saga:se amola Ha:ima:de moilai bai bagade ela bu fedele lai, amo huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
29Yelouboua:me ea gona:su da bogole, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi amo ganodini uli dogone sali. Egefe, Segalaia da e bagia, Isala:ili hina bagade hamoi.