Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 HANUA PAVAPAVADIA

2 HANUA PAVAPAVADIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ioasa Ioahasa, Israel pavapavana, ena lohia laḡanina iharuana ai, Amasia Ioasa ese Iuda e lohiaia matama.
2E lohia matama negana ai ena mauri laḡanidia na ruahui-ima; ena lohia laḡanidia Ierusalem ai na ruahui taurahani-ta. Sinana ladana be leho-adini; ia na Ierusalem hahinena.
3Amasia na Iehova vairanai e kara maoromaoro, a dia senena David heḡereḡerena; tamana Ioasa e karava karadia iboudiai ia ese ma e kara.
4A atai gabudia helaḡadia na se abidia oho; taunimanima na dounu boubou karadia e karava bona muramura mai bonadia e gabuva unu atai gabudia ai.
5Lohia siahuna ia imana ai e ha-aukaia negana ai, ia ese ena hesiai taudia, ia tamana e alaia mase taudia, na e aladia mase.
6A unu roroma taudia natudia na ia ese se aladia mase; Mose ena taravatu bukana ai Iehova ena haheḡani e torea heḡereḡerena, eto “Tama na basie aladia mase natudia daidiai, eiava memero na basie aladia mase tamadia daidiai; a ta ta ena kara dika ena kara dika daidiai bae mase”.
7Ia ese Edom taudia gerebu-ta e aladia mase, Damena Kourana ai; bona Sela hanuana na e daea ai e abia, bena ladana e hatoa lokotele. Ia ladana na unu e hatoa tomamu ema bona ina dina.
8Bena Amasia ese gwaukau taudia na Iehoasa, Israel pavapavana, Iehoahasa Iehu natuna, dekena e siaidia lao, eto, Aoma, vairadai aitame heita heheni.
9Bena Iehoasa, Israel pavapavana, ese herevana na Amasia, Iuda pavapavana, dekena e siaia lao, eto, Lebanon ava-ḡiniḡinina ta ese hereva na Lebanon sida-auna ta dekena e siaia lao, eto “Natumu kekenina na lau natugu maruanena ba henia, baine adavaia”; a Lebanon uda-boromana ta ese raka-hanaina ai una ava ḡiniḡini na e moia tao.
10Momokani, oi ese Edom vada o hadarerea, una dainai lalomu e heabi isimu; una heimodaina ba moalelaia, bona emu hanua ai ba noho. Anina be dahaka hekwarahi ba havaraia, bena ba moru, oi bona Iuda idoinai danu oi ida?
11A Amasia na se kamonai. Taunabunai Iehoasa, Israel pavapavana, na e dae ela; bena ia bona Amasia, Iuda pavapavana, na e hevaira heheni tuari ai, Bete-semese ai, Iuda tanona ai.
12Bena Iuda na Israel ese e hadarerea, bona Iuda taudia na e heau, ta ta ena ruma ena ruma ela.
13Bena Iehoasa, Israel pavapavana, ese Amasia, Iuda pavapavana, Iehoasa Ahasia natuna, e abia mauri, Bete-semese ai. Ia na Ierusalem ai e kau, bena Ierusalem maḡuna e ḡiḡia dobi, Efraim Ikoukouna amo ela bona Daiguni Ikoukouna; padadia na kiubit sinahu-hani.
14Bena ia ese gold bona silver bona Iehova ena dubu ai bona hanua pavapavana ena ruma habou-habou gabudia ai e davari ḡaudia na iboudiai e dadi, bona abi-mauri taudia na e ḡuidia; bena Samaria e lou lao.
15Iehoasa ena kara oredia, bona ena goada sivaraina, bona Amasia, Iuda pavapavana, e tuari henia sivaraina, na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani?
16Bena Iehoasa na tubu tama dekediai e mahuta; Samaria ai e guria, Israel pavapavadia ida. Bena ia natuna Ieroboam ese ia gabuna ai e lohia.
17Amasia Ioasa, Iuda pavapavana, na laḡani gwauta-ima dounu mauri, Iehoasa Iehoahasa, Israel pavapavana, ena mase murinai.
18Amasia ena kara oredia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani?

19Haida ese ia iala-masena dalana e henegalaia Ierusalem ai; bena ia na e heau, Lakisi ela. A idia ese haida na ia murina amo e siaidia lao, ela bona Lakisi, unuseni ai e alaia mase.
20Bena hosi ai e atoa kau, e huaia lao; bena Ierusalem ai e guria, tubu tama dekediai, David ena hanua ai.
21Bena Iuda taudia iboudiai ese Asaria laḡanina gwauta-tauratoi ai e abia, hanua pavapavana ai e halaoa, tamana Amasia gabuna ai.
22Ia ese Elata e haginia, bona Iuda hanuana ta ai ma e halaoa, hanua pavapavana na tubu tama dekediai e mahuta murinai.
23Amasia Ioasa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihagwautaimana ai, Ieroboam Ioasa, Israel pavapavana, na Samaria ai e lohia matama. Ena lohia laḡanidia na hari-ahui ta.
24Ia na Iehova vairanai e kara havara; Ieroboam Nebata ena kara dika, Israel taudia e hakaradia dikalai ḡaudia, na se rakatanidia.
25Israel tano-hetoana e abia lou, Hamat raka-vareaina amo ela bona Araba gohuna, Iehova, Israel Diravana, ena hereva, ena hesiai tauna lona Amitai, peroveta tauna Gata-hefere amo, uduna amo e gwauraia heḡereḡerena.
26Badina be Iehova ese e itaia, Israel ena hisihisi na idita herea, badina be ta dia noho, e ḡuidia taudia eiava asie ḡuidia taudia, bona Israel na asi iduruna tauna ta.
27A Iehova na asineto Israel ladana na guba henunai baine rohoa; taunabunai ia ese Ieroboam Ioasa imana amo e hamauridia.
28Ieroboam ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, bona ena goada tuari ai, bona Damasko bona Hamat hanuadia na Iuda ena amo e abidia lou, Israel ena, sivaraidia na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani?
29Bena Ieroboam na tubu tama, Israel pavapavadia, dekediai e mahuta, bona ia natuna Sekaria na ia gabuna ai e lohia.