Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yoɑkɑsi birɛ Soɑsi kpɑ̀tì benni dɛ́rì miɛkɛ nkɛ Soɑsi birɛ Amɑsiɑ nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
2Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Kòo yɔ̃ yètìrì tu Yeoyɑdɑnni Sedisɑdɛmmu ɛì kou.
3Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, ò nɛ́ í ntùɔ̀kɛ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti, ò do tũ nho cicɛ Soɑsi borimɛ mmɛ weti weti.
4Kɛ̀ yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ́ nkpɑɑ́ bo kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nfeu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛ ĩ́nkɛ̀.
5O kpɑ̀tì fìíkú dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kòo kuɔ bɛkperíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kùɔ o cicɛ wèè do tú bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
6Ò mɛ nyí nkùɔ bɛ̀ɛ̀ do kùɔ o cicɛ bɛ bí, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri Mɔyiisi wɑ̃̀ri dì miɛkɛ. Kuyie ndo bɛ́immu di miɛkɛ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bɑ́ɑ́ kuɔ dɛbirɛ cicɛ dɛbirɛ yɛi nkpɛ́í, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ kuɔ dɛbirɛ dɛ cicɛ yɛi nkpɛ́í. Bɑ́ wè ò dò nkɛ́kú o yɛi nkpɛ́í nkɛ.
7Weè Amɑsiɑ do potɛ́ Edɔmmu kɔbɛ kubiriku bɛ̀ tu kù kukɔ́kɛ́biriku ku miɛkɛ, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000). Mudoò tɛ̃mù mɑmù miɛkɛ kòo fietɛ Sedɑɑ ɛì kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀: Yokɛtɛɛdi, kɛ̀ dɛ kó diyètìrì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní.
8Mɛm̀mɛ Amɑsiɑ tɔ̃mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yoɑkɑsi birɛ Soɑsi Yeu yɑɑ̀birɛ kɛ dɔ̀: Amɑsiɑ tu ɑ kɔtoo kɛ̀ dí yɑ́ɑ́kɛ́ ditɔbɛ̀.
9Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsii bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ditɑ̃rì Dimɑɑ kó tipotì tiì do nɑ̀kɛ́ diyiè mɑrì Dimɑɑ kó dɛtediɛrɛ̀ kɛ dɔ̀ dɛ̀ɛ tì duɔ́ ndɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ tìi puó nti kóo dɑpɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ mupĩ́mpĩ́mmùu yɛ̀nní Dimɑɑ kɛ́ tì nɑ kɛ́ũtiroo.
10Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu ɑ nɑmɛ̀ Edɔmmu kɔbɛ mbɛ kɛ̀ dɛɛ̀ kó tɛfentɛ̀ dɑ bo. Nɛ́ mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ sɑ̃ntí ɑmɑ́ɑ̀, bɑ́ɑ́ dɑ́ntɛ́ mudoò mùù yóó dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi nkɛ́nte kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ fɔ̃́ nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu.
11Amɑsiɑ mɛ nyí nyie. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsi bɑ́ɑ́tí kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ́ɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ Bɛti-Semɛsi Sudɑɑ kɔbɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ nɑ Sudɑɑ kɔbɛ, kɛ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.
13Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pĩ́ nSoɑsi birɛ Amɑsiɑ Aɑsiɑ yɑɑ̀birɛ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Bɛ̀ do ò pĩ mBɛti-Semɛsi nwe kóò kònnɛ̀ o ciɛ Sedisɑdɛmmu, kɛ́pɔntɛ Sedisɑdɛmmu ɛì kó kuduotí, ku okùmɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ (200), kɛ́túótɛ́ Efɑdɑimmu kó dibòrì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔ̀kɛnɛ̀ kuduotí kéntímɛ̀ kó dibòrì.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mɛsɔɔ mmɛmɔu nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ tinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo tɛ miɛkɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́túótɛ́nɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ mudoò miɛkɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kònnɛ̀ Sɑmmɑrii.
15Soɑsi kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò do mɔkɛ dì nɛ̀ ò dokɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Amɑsiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
16Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmmɑrii Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ fɔ̃ti. Kòo birɛ Sedoboɑmmuu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
17Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yoɑkɑsi birɛ Soɑsi ku dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsi birɛ Amɑsiɑ nkpɑɑ́ fòùmu kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù.
18Amɑsiɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.

19Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑkɛ kɛ bo ò bɔ nkóò pi Sedisɑdɛmmu, kòo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Dɑkiisi kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nko bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ nhò kùɔ.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tùótɛ́nnɛ̀ sisɛ̃ĩ́ kɛ́konnɛ̀nní Sedisɑdɛmmu, kóò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì miɛkɛ.
21Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ túótɛ́ Asɑdiɑ kɛ́duɔ́ nkòo sɔɔtɛ́ o cicɛ kpɑ̀tì, dɛ̀ do sɔ̃́ nhò mɔ̀kɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ ndi.
22Weè do wɛ̃̀tɛ kɛ́mɑɑ́ Edɑti ɛì kɛ́ dì tɛ̃̀ńnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ o cicɛ kṹṹ nkó difɔ̃nkúò.
23Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsi birɛ Amɑsiɑ kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì ndi Soɑsi birɛ Sedoboɑmmu nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii,
24kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò í nyóu mɛyɛi nNɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
25Weè do wɛ̃̀tɛ kɛ́cɔutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛ́túótɛ́ Amɑti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Adɑbɑ. Kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Amitɑii birɛ Sonɑɑsi Kɑti-Efɛɛ ɛì kou nùù miɛkɛ.
26Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ yo mmɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ dɛummɛ̀ mmɛ. Onìtì tɛ̃́nkɛ do í kpɑɑ́ bɑ́ omɑ́ɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ wèè bo bɛ̀ teennɛ̀.
27Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo í dɔ́ Isidɑyɛɛribɛ bo kúmɛ̀ kɛ́deè kɛ̀ bɛ yètìrìi kpɑ́nnɛ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dɛɛ̀ do te kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ Soɑsi birɛ Sedoboɑmmuu bɛ̀ dɛɛtɛ́.
28Sedoboɑmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò do mɔkɛ dì nɛ̀ ò dokɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ fìètɛ Dɑmɑɑsi nɛ̀ Amɑti ɛkɛ̀ kɛ yɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
29Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmmɑrii Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ fɔ̃ti, kòo birɛ Sɑkɑrii sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.