Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́ pↄ́ lɛdama ì kɛɛ̀ na ye dↄ̃ai, gbɛ̃́ pↄ́ totoa ì kɛɛ̀ ĩ́i mi vĩo.
2Dii ì gbɛ̃maa wɛgwa, ãma ì yãda làasoovãidea.
3Vãikɛa lí gbɛ̃e zɛdↄo, gbɛ̃maa zĩ́na sↄ̃ deea vĩo.
4Nↄ maa dɛ a zã́ɛ lán fùawa, nↄ widamade dɛɛ̀ mɛkɛmuuna ũ.
5Gbɛ̃maaↄ ìↄ yã́zɛde yá, gbɛ̃vãiↄ lɛdama mↄafili vĩ.
6Gbɛ̃vãiↄ yã́á gbɛ̃wɛa yã́ɛ, gbɛ̃maaↄ lɛ́ ì ń bↄ.
7Wì gbɛ̃vãiↄ fuangba, aai midɛ, ãma gbɛ̃maaↄ ua ìↄ ku.
8Wì gbɛ̃́ tↄbↄ aà ↄ̃nↄ lɛ́uɛ, faasaide sↄ̃, wì sakauɛ.
9Gbɛ̃́ kpɛɛ pↄ́ ì a zĩkɛ maannↄ dɛ zĩadilɛngbia pↄ́ blɛ ì kɛ̃́sãwàla.
10Gbɛ̃maa a pↄtuoↄ gwaa dↄ̃, ãma gbɛ̃vãiↄ sósobi pãsĩ.
11Zↄ̃ɛ ãiade ìↄ kãa, gugiiyana sↄ̃, ↄ̃nↄ ì kɛ̃́sãwaɛ.
12Gbɛ̃vãi ì ↄvãi nidɛ, kási gbɛ̃maa zĩ́na mɛ́ ìↄ mↄ̀sɛ vĩ.
13Gbɛ̃vãi lɛ́ vãi ì aà kṹ, gbɛ̃maa sↄ̃ ì bↄ yãkeleu.
14Lɛ́ maa ì ń ká pↄmaawa, zĩ pↄ́ gbɛ̃́ kɛ̀ ài a suwà.
15Sↄũ yãkɛa ì kɛɛ̀ maa, ↄ̃nↄna sↄ̃ ì lɛdama ma.
16Sↄũ ì to wà a pↄfɛ̃ dↄ̃wa gↄ̃̀ↄ, laaide sↄ̃ ìli sↄ̃́sↄ̃a dao.
17Sĩan'ona ì yã́zɛde o, seelade vãi yã́ ìↄ mↄafili vĩ.
18Yãbↄlɛna yã́ ì gbɛ̃́ sↄ̃ zↄ̃ lán fɛ̃nawa, ↄ̃nↄna lɛgbɛ'i ì mↄ́ ń aafiao.

19Sĩana pↄ́ wa ò ìↄ zɛdↄa, ɛgɛ sↄ̃ ì gɛ̃zɛa lán wɛdɛawa.
20Mↄafili kú vãi wàaipanaↄ sↄ̃u, gbɛ̃'aafiawɛɛlɛnaↄ mɛ́ pↄna vĩ.
21Vãie lí gbɛ̃maa leo, gbɛ̃vãiↄ sↄ̃, taasi ì dańla.
22Dii ye ɛɛde gĩyãio, aà pↄ ìↄ na sĩandewa.
23Laaide ìↄ a dↄ̃a kũa a sↄ̃u, sↄũ ì yãfaasai kpàwakɛ.
24Zĩkɛa ↄplapla ì to gbɛ̃́ kible, màa ì gbɛ̃́ da zↄbleu.
25Kua bíli guu ì gbɛ̃́ kúsu kwɛ́, yãna'oanɛ ì ń pↄ kɛ na.
26Gbɛ̃maa ì a gbɛ̃na dazɛwa, gbɛ̃vãiↄ yãkɛa ì ń sã́sã.
27Màade lí nↄ̀ↄ sãsã maamaao, ãiade ì laaidↄ a pↄ́ↄwa.
28Kua yã́zɛde zɛ́u wɛ̃ni vĩ, zɛ́pi sɛa lí ń kpá gaio.