Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tↄ́ na dɛ àizɛɛa, na ń gbɛ̃́ↄ dɛ vua ń ã́nusuola.
2Ɔde ń taasideo zĩ́na doũɛ, Dii mɛ́ ń kɛ́ píi.
3Laaide ì dↄaa vãi e, ↄ̃ ì ulɛɛ̀, ↄ̃nↄsaide ì gi àↄ gɛ́, ↄ̃ ì wɛ́tɛ̃a e.
4Zĩabusaa vĩakɛa Diiɛ guu gbɛ mɛ́ àizɛɛ ń bɛɛɛo ń wɛ̃nio ũ.
5Lɛ ń baio ku gbɛ̃́ dↄ̀ↄsai zɛ́u, gbɛ̃́ pↄ́ ye aafiai ì kɛ̃́má.
6Ɛ̀waasona da zɛ́ pↄ́ dɛ aà sɛwa, tó à zↄ̃ↄkũ̀, a bↄuo.
7Ɔde ì gbãamↄ taasideɛ, pↄsɛ̃ana ì zↄble pↄdeɛɛ.
8Gbɛ̃́ pↄ́ vãi tↄ̃̀ a yã'e a kɛkɛgↄↄ, aà pãsĩkɛgo a aà gbɛ̃.
9Lua a báaada gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃kɛ vĩgu kɛ́ ì blɛli taasideↄnɛ yã́i.
10Láanide yá, sòle i midɛ, yãkele ń wío i láa.
11Nↄ̀sɛpuade pↄ́ a lɛgbɛ'i na, ↄ̃mɛ aↄ dɛ kía gbɛ̃na ũ.
12Dii ìↄ wɛ́tɛ dↄ̃ai, ì mↄafilide ɛɛkaɛ̀ a ↄzĩ.
13Màade ì mɛ nↄ̀ↄmusu ku bàasi, a ma dɛ gãaɛɛ.
14Káalua lɛ́á ɛ̀ zòoloɛ, gbɛ̃́ pↄ́ Dii láaizĩ̀wà ì lɛ́lɛ dau.
15Faasaiyã ìↄ dↄ nɛ́ↄ sↄ̃wa, totoa ń flão a to aa kɛ̃wà.
16Gbãasaide wɛtãa ì aà kã́fĩ, ↄde gbaa pↄ́ ì aà kɛ̃́sã.
17Swã́kpa ǹ ↄ̃nↄnaↄ yã'onɛ ma, ǹ n nↄ̀sɛ wɛ̃ ma yãdanɛɛ,
18asa a maa ǹyↄ̃ kũa n sↄ̃ guuɛ, iↄ dↄ n lɛ́u.

19Baa mpi, málɛ yãdanɛ gbã, kɛ́ ǹyↄ̃ Dii náai vĩɛ.
20Ma yã'onɛ kɛ̃̀nɛ mɛ̀n baakwi, yã́piↄ lɛdama ń dↄ̃ao vĩ.
21Málɛ yã́ pↄ́ sĩana vĩ danɛ, kɛ́ ǹ e ǹ yã́zãsimá a zɛ́waɛ.
22Ńsu gbãasaide ble aà gbãasaikɛ yã́io, ńsu gbãamↄ wɛ̃nadeɛ yã́kpalɛkɛkĩio.
23Asa Dii a yã́sińnↄɛ, i gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń wɛtãↄ wɛtã.
24Ńsu gbɛ̃́kpa ń pↄkũmadeoo, ńsu bɛbɛ ń pↄfɛ̃deoo,
25kɛ́ ńsu ǹ aà dàa sɛ́lɛ ǹ nzĩa kpa yã́io yã́i.
26Ńsu gbɛ̃pãle fĩa di n miwao, ńsu kpɛ́gaausíɛ̀o.
27Tó ń pↄe vĩ ǹ fĩaboòo, wa n wúlɛbↄ sɛ n zíɛɛ.
28Ńsu kↄↄ baa vĩo, n deziↄ mɛ́ dà za zi.
29Ń gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃i vĩ a ↄzĩ guu dↄ̃a? Ade a zĩkɛ kíaↄnɛɛ, ì kɛ táaaↄ a kɛnɛ́o.