Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne midtavak si Job,
2“Emun egketimbang dà is kemereǥenan wey kedlised ku,
3ne edhuna pa heini he meveǥat te pantad diyà te veyvey. Iyan heeyan hinungdan ke maan is nekekaǥi a te menge lalag he wazè ku mepurung meisip-isip.
4Henduen be te mibpanà a te Mekeǥeǥehem he Megbevayà te vesut he midsevukan te hilu, ne is hilu kayi nekeeneb diyà te lawa ku. Is mekahandekhandek he menge vesut te Megbevayà, ne ziyà mekesinaru te kedì.
5Wazè ku ve ketenged te kedriklamu? Minsan ganì is asnu wey vaka ne ed-engà emun wazè din egkepenebtavan etawa kumpey.
6Is etew edriklamu emun wazà timusi is egkeenen din, lavew en ke iyan din egkeenen is meputì duen te impis.
7Minsan siak ne kenà a egenahan he egkaan keniyan.
8“Deyzey pezem ke ibeǥey te Megbevayà is ebuyuen ku. Deyzey pezem ke egkezawat ku is mibpenganduy ku.
9Iyan penganduy ku is himetayi e en te Megbevayà.
10Ne emun egkehitavù heini, ne melipayen a gihapun, su minsan nekaantus a te merasey wazè ku sumpelita is menge lalag te Waǥas he Megbevayà.
11“Wazè ku en desen te kebperateng. Wazè ku en egkeperateng he tenged dutun egkesuat a he meuyag-uyag e pa.
12Duen ku ve zesen iring te vatu? Brunsi ve is lawa ku? Kenà!
13Wazè ku zesen te kedlibri te keugelingen ku. Wazè ku en timpu te kebmelempusen.
14“Ne ǥeina te menge emiǥu ku sikiyu, ereg pezem he ebpekid-uunungen kew kedì kayi te kemeresayan ku, minsan pa ke iyan kedsavut niw is mid-iniyuǥan ku is Mekeǥeǥehem he Megbevayà.
15Piru sikiyu is mid-isip ku he menge suled ku, ne kenè kew egkeseriǥan; iring kew te zal-ug he usahay edrepey is wahig ne usahay egkemezahan.
16Edrepey heini emun egketenggungan te egketunew he ayis,
17ne egkemezahan emun gulavung.
18Emun edsaǥad dutun te wahig is grupu te menge etew he ebpemenhipanew, ne wazà wahig he egkeinum dan dutun, umbe ebpemematey zan emun diyè dan en te disirtu.

19Is menge nigusyanti he tig-Tema wey tig-Sheba he ebiyahi, ebperateng dan te wahig he egkeinum dan dutun,
20piru nepakyas dan. Ebperateng dan he zuen wahig dutun, piru wazè bes.
21Uya, iring kew zutun te nemezahan he wahig. Su wazè kew zaan meketavang kediey. Nahandek kew hein neehè niw is mekahandekhandek he kebpekesavuk ku.
22Piru maan? Mibuyù e ve ziyà te keniyu te gasa? Midhangyù e ve he tevangi a keniyu te ketiǥeyunan niw,
23etawa libriya a keniyu te kedezaat te mesipala he kuntada ku?
24Wazà! Iyan dà edhengyuen ku ziyà te keniyu he keǥiya niw ke hengkey is hustu he hinungdan kayi te nehitavù kediey, ne zutun ebpereremek ad. Keǥiya niw kediey ke hengkey is salè ku.
25Kenè ku ebeliyen is kesakit te menge lalag niw vasta tutuu heini. Piru kenà tutuu is sumbung niw kediey, ne kenè niw igkepeletew he tutuu heini.
26Egkesuatan niw te edtulid is menge lalag ku, su iyan isip niw he wazà kayi pulus su lalag te etew he nekebmereǥen.
27Maan, metazeng kew ve? Te egkehimu niw ganì he ibpeuripen is sevaha he ilu etawa kebelegyà te emiǥu niw?
28Ahaa a keniyu! Teruen e ve?
29Engkezi niw en is kedhukumi niw kedì, su wazè ku salà.
30Midtarùtarù e ve? Kenè ku ve egketuenan ke hengkey is mezaat wey ke hengkey is kenà mezaat?