Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne zutun midtavak ni Job is Nengazen te,
2“Netuenan ku he egkehimu nu is minsan hengkey, ne wazà ebpekeeǥen kenikew.
3Mid-insaan a kenikew ke maan is egkezuwazuwa a te ketau nu he wazè ku man netuenan. Tutuu iyan he migkaǥi ku is menge hitavù he kenè ku egketegkad.
4Mibpekidlalag ka kedì ne migkaǥi ka he ebpemineǥen ku sikew wey edtevaken ku is menge insè nu.
5Hein aney nezineg ku zà diyà te zuma is mehitenged kenikew, piru ǥuntaan neehè ku en sikew.
6Umbe, ingkeeled ku is langun he mibpengaǥi ku mehitenged kenikew, ne idsendit ku haazà pinaaǥi te kebpinuu ku ziyà te eliyavuk wey avu.”
7Hein nepasad te egkaǥi te Nengazen diyà te ki Job heini, migkeǥiyan din si Elifas he tig-Teman te, “Nepeukan ku sikew wey is dezuwa he emiǥu nu, su kenè kew iring te suluǥuen ku he si Job su wazè kew mulà megkaǥi te tutuu mehitenged kedì.
8Umbe, ǥuntaan kuwa kew te pitu he tudu he vaka wey pitu he meemahan he kerehidu ne hendiyè kew te ki Job, ne ipemuhat niw heini he pemuhat he edtutungen para te keugelingen niw. Id-ampù kew ni Job ne edtevaken ku is ampù din ne kenè ku sikiyu edsilutan te silut he ereg te kedtinurebung niw. Kenè kew iring te suluǥuen ku he si Job su wazè kew mulà megkaǥi te tutuu mehitenged kedì.”
9Umbe, mibeelan ni Elifaz he tig-Teman, ni Bildad he tig-Shua, wey ni Zofar he tig-Naama is insuǥù te Nengazen kandan. Ne midtavak te Nengazen is ampù ni Job.
10Ne hein ingkaampù ni Job haazà is menge emiǥu zin, impeuman sikandin ipeuswag te Nengazen ne midtakep din sikan is nehuna he imbeǥey zin ki Job.
11Ne zutun midhendiyà is langun he menge suled din wey is langun he menge emiǥu zin te valey zin ne migkaan dan duma kandin. Ne midlangan dan si Job tenged te langun he kemereǥenan he imbeǥey te Nengazen kandin. Ne is kada sevaha kandan, mibeǥey ziyà te kandin te selapì wey vulawan he sising.
12Umbe, midtuvazan te Nengazen is huziyan he vahin te ked-ubpà ni Job te lavew pa zuen te nehuna. Mibeǥayan din sikandin te 14,000 he menge kerehidu, 6,000 he menge kemilyu, 1,000 he paris te menge vaka, wey 1,000 he vehiyan he menge asnu.
13Mibeǥayan din daan sikandin te pitu pa he anak he menge maama wey tetelu pa he anak he menge vahi.
14Is kinekekayan he vahi he anak din ne iyan si Jemina, ne nesekepu zin si Kezia, ne nekesunud si Keren Hapuc.
15Ne wazà bahi he iring kandan kekempet dutun te inged dan. Ne in-iring ni Job is menge azen he imbeǥey zin kandan he egkepengevilin dan te egkepengevilin te menge meemahan dan.
16Ne puun dutun neuyag-uyag pa si Job seled te 140 pa he tuig, ne neehè din pa is menge kevuwazan din taman te ikeepat he lapis.
17Ne meǥurang en sikandin dutun te kebpatey zin.