Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - 1 KRONIKEL

1 KRONIKEL 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nanmwarki Depit ale kaweid sang rehn kaunen sounpei koaros me kin kaunda pwihnen sounpei kid oh pwihnen sounpei epwiki.
2E ahpw ketin kalohkihda ong mehn Israel koaros, “Ma kumwail pahn pwungki oh ma iei kupwur en KAUN-O atail Koht, eri, kitail kadarala ekei meninkeder rehn iengatail teikan oh rehn samworo kan oh mehn Lipai kan nan arail kahnimw kan, oh pakairkihong irail re en iang kitail pokonpene wasaht.
3Eri, kitail pahn kohla ale sapwellimen Koht Kohpwahn Inowo, me sohla me pohnese ni mwehin Nanmwarki Sohl.”
4Aramas ako eri perenkihda lamalam wet oh pwungki.
5Depit eri kapokonepene mehn Israel sang nan wehio pwon, sang ni irepen Isip ni palieir kolahng ni Wasahn Kot en Amad ni paliepeng, pwe re en wahdo Kopwahn Inowo sang Kiriad Searim, wadohng nan Serusalem.
6Depit oh aramas ako ahpw ketila nan kahnimw en Paala, me iei, Kiriad Searim, nan sapwen Suda, pwe re en ale Kopwahn Inowo, me mwaren KAUN-O mi powe nan mwoale pohn kerup kan.
7Re ahpw kihieisang Kopwahn Inowo nan imwen Apinadap oh kidahng pohn kuruma kapw pwoat. Ussa oh Ahio ahpw kahre kurumao,
8nindokon Depit oh aramas koaros ar kahkahlek ni uwen ar kak pwe re en wauneki Koht. Re koul oh kesengki—arp, aip, keseng pepeuk, oh lair kan.
9Ni arail lel ni wasahn kamwakel wahn kohn nan Kidon, kouo ahpw dipekelekel, oh Ussa ahpw poarala oh koledi Kopwahn Inowo.
10Ni ahnsowohte KAUN-O ahpw ketin engiengda pahn Ussa oh kemehla pwehki eh doahkehda Kopwao. E ahpw mehla wasao mwohn silangin Koht,
11eri, wasao adanekihla Peres Ussa sang ahnsowo kohdo. Depit eri pahtoula pwehki KAUN-O eh ketin kaloke Ussa nan sapwellime engieng.
12Depit eri masakada Koht oh patohwan, “Ia duwen ei pahn kak patohwanda Kopwahn Inowo met?”
13Depit eri sohte ketikilahng nan Serusalem. Ahpw, e ketikihdi nan imwen ohl emen ede Oped Edom, towe mehlel en kahnimw Kad.
14Kohpwao ahpw mihmihte ni imwen Oped Edom erein sounpwong siluh, KAUN-O eri kupwuramwahwihala en Oped Edom eh peneinei oh mehkoaros me e ahneki.