Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi lɛkpàaĩ ń a zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ń a gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ píi.
2Ɔ̃ a ò Isailiↄnɛ píi: Tó à kɛ̀ɛ́ maa, mɛ́ a dɛ Dii wá Lua pↄeã ũɛ, wà lɛ́kpãsãkɛ wá gbɛ̃́ kĩni pↄ́ kú Isaili bùsuuↄnɛ píi ń sa'onaↄ ń Levii bui pↄ́ kúńnↄ ń wɛ̃́lɛↄ guuↄ, aa mↄ kãaawanↄ,
3wí gɛ wá Lua kpagolo sɛ́ suò wá kĩ́i, asa wi yãgbɛawà Saulu gↄↄo.
4Gbɛ̃́ pↄ́ kãaaapiↄ wèi màa, asa à kɛ̀ ḿpiiɛ maaɛ.
5Ɔ̃ Davidi Isailiↄ kã̀aa za Egipi swa Sikooi e à gɛ̀ pɛ̀ Amata bↄlɛwa, kɛ́ aa Lua kpagolo sɛ́ Kiliayaaliũ aa suò.
6Ɔ̃ Davidi ń Isailiↄ gɛ̀ Kiliayaaliũ pↄ́ wì mɛ lↄ Baala, Yuda bùsuu ḿpii, kɛ́ aa gɛ wà Dii Lua kpagolo sɛ́ wà suò. Dii ìↄ kible kpagolopi musu malaika gã̀sĩadeↄ zãnguo ↄ̃ aà tↄ́ kuwà.
7Ɔ̃ aa kpagolopi sɛ̀ Abinadabu bɛ, aa dà zugo dafu guu aa dàò zɛ́u, Uza ń Ahio mɛ́ lɛ́ gɛò.
8Davidi ń Isailiↄ lɛ́ ↄ̃wã Lua aɛ ń gbãa pua lɛ́u ḿpii ń lɛsiao. Wàlɛ mↄↄnalɛ ń kúuo ń gã̀ao ń sɛ̃́sɛ̃naↄ ń kã̀aeↄ.
9Kɛ́ aa kà Kidↄ̃ ésegbɛ̃kĩi, zuↄ gɛ̃nalɛ̀, ↄ̃ Uza ↄbↄ̀ kpagolopi kũ̀.
10Ɔ̃ Dii pↄ pàaàzi à aà lɛ̀ we, kɛ́ à ↄnà kpagolopiwa yã́i, ↄ̃ à gà Lua aɛ we.
11Davidi pↄ pà, kɛ́ Dii pↄ fɛ̃̀ Uzazi yã́i, ↄ̃ wì mɛ gupiɛ Pↄfɛ̃a'uzazi e ń a gbão.
12Gↄↄ bee ↄ̃ vĩa Davidi kũ̀ Lua yã́ musu à mɛ̀: Kpelewa má kɛ mà Lua kpagolo sɛ́ mà taòi?
13Ɔ̃ i sɛ sùò a wɛ̃́lɛu lↄo, à lìlɛ tàò Gata gbɛ̃́ Ɔbɛdɛdↄũ bɛ.
14Lua kpagolopi ku aà bɛ e mↄ àaↄ̃, ↄ̃ Dii ɛ̀fãaikɛ̀ aà bɛdeↄnɛ ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi.