Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang nadungog ni Isboset, anak nga lalaki ni Saul, nga namatay na si Abner didto sa Hebron, namuypoy ang iyang mga kamot, ug naguol ang tanang katawhan sa Israel.
2Karon ang anak ni Saul adunay duha ka mga lalaki nga kapitan sa duha ka pundok sa mga kasundalohan. Ang ngalan sa usa mao si Baana ug ang usa si Rekab, mga anak nga lalaki ni Rimon nga Beerotihanon sa katawhan sa Benjamin (kay ang Beerot giila usab nga kabahin sa Benjamin,
3ug ang mga Beerotihanon mikalagiw ngadto sa Gitaim ug nagpuyo sila didto hangtod karong panahona).
4Karon si Jonatan, anak nga lalaki ni Saul, adunay anak nga lalaki nga nabakol ang tiil. Lima ka tuig ang iyang panuigon sa dihang ang balita mahitungod kang Saul ug kang Jonatan miabot gikan sa Jezreel. Gipunit siya sa iyang babayeng magbalantay ug midagan palayo. Apan samtang nagdagan siya, nahulog ang anak ni Jonatan ug nabakol. Ang iyang ngalan mao si Mefiboset.
5Busa ang mga anak nga lalaki ni Rimon nga Beerotihanon, si Rekab ug Baana, mipanaw panahon sa udtong tutok ngadto sa balay ni Isboset, samtang nagpahulay siya panahon sa kaudtohon.
6Ang babaye nga nagbantay sa pultahan nakatulog samtang nagtahop sa trigo, unya hinayhinay nga naglakaw si Rekab ug Baana nga milabay kaniya.
7Busa human sila nakasulod sa balay, giataki nila siya ug gipatay samtang naghigda sa iyang higdaanan didto sa iyang kwarto. Unya gipunggotan nila siyag ulo ug gidala nila kini, mipanaw sila tibuok gabii ngadto sa Araba.
8Gidala nila ang ulo ni Isboset kang David didto sa Hebron, ug miingon sila sa hari, “Tan-awa, mao kini ang ulo ni Isboset ang anak nga lalaki ni Saul, nga imong kaaway, nga maoy nangita sa imong kinabuhi. Karong adlawa nanimalos si Yahweh alang sa among agalon nga hari batok kang Saul ug sa iyang mga kaliwat.”
9Gitubag ni David si Rekab ug si Baana nga iyang igsoon, ang mga anak nga lalaki ni Rimon nga Beerotihanon; miingon siya kanila, “Ingon nga buhi si Yahweh, nga maoy nagluwas kanako sa tanang kasamok,
10sa dihang adunay nag-ingon kanako, 'Tan-awa, patay na si Saul,' naghunahuna siya nga nagdala siya ug maayong balita, gidakop ko siya ug gipatay siya didto sa Siklag. Mao kadto ang ganti nga akong gihatag kaniya sa iyang balita.
11Unsa pa kaha sa dihang mipatay ang daotang mga tawo ug dili sad-an nga tawo sa iyang kaugalingong balay ug sa iyang higdaanan, dili ko ba singlon ang iyang dugo gikan sa inyong kamot, ug papason kamo sa kalibotan?”
12Unya gisugo ni David ang batan-ong mga lalaki, ug gipamatay nila sila ug gipamutol ang ilang mga kamot ug tiil ug gipangbitay kini tupad sa lanaw sa Hebron. Apan gikuha nila ang ulo ni Isboset ug gilubong kini sa lubnganan ni Abner didto sa Hebron.