Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔli a dii xɛmɛn Yisebosɛti to a mɛ a Abineri bata yi faxa Xebiron yi, a yii xudin yi tuyɛ ayi, gaxun yi Isirayila kaane birin suxu.
2Gali kuntigi firin yi Sɔli a dii xɛmɛn yii, Banaha nun Rekabu. Rimɔn Beroti kaan nan ma dii xɛmɛ yi e ra, Bunyamin bɔnsɔnni.
3Amasɔtɔ Beroti kaane yi yatɛxi nɛn alo Bunyamin bɔnsɔnna, Beroti kaane bata yi fa, e dɔxɔ Gitayin taani, e dɔxi dɛnaxan yi han to.
4Sɔli a dii xɛmɛn Yonatan ma dii xɛmɛna nde yi na naxan yi lɛbutɛnxi. A ɲɛɛ suulun nan yi a ra Sɔli nun Yonatan faxa feen xibarun yi fama waxatin naxan yi, sa keli Yɛsɛreli taani. Na nan a liga, dii ngana nde yi a tongo mafurɛn, a yi bira, a yi findi sanmadɔntɔɔn na, a tan diin yi xili nɛn Mefiboseti.
5Beroti kaan Rimɔn ma dii xɛmɛne, Rekabu nun Banaha yi siga Yisebosɛti konni soge xɔlɛni, e yi a li xiyɛ yanyin na.
6E so han banxin tagini alo e yi murutun nan tongoma, e yi Yisebosɛti sɔxɔn a kuini. Na xanbi ra, Rekabu nun a xunyɛn Banaha yi e gi.
7E soɛ banxini, mangana a matabun saden ma, e yi a sɔxɔn, e a faxa. E a xunna xaba a dɛ, e yi a xunna suxu e yii, e siga yire xunkuyeni Araba kiraan xɔn ma.
8E yi Yisebosɛti xunna xali Manga Dawuda fɛma Xebiron yi, e yi a fala a xa, e naxa, “Yisebosɛti xunna nan ito ra, Sɔli a dii xɛmɛna, i yaxuna, naxan yi wama i faxa feni. To, Alatala bata i gbeen ɲɔxɔ Sɔli nun a xanbin na.”
9Dawuda yi a fala Beroti kaan Rimɔn ma dii xɛmɛne xa, Rekabu nun a xunyɛn Banaha, a naxa, “N bata n kɔlɔ habadan Alatala yi, a tan naxan n ba tɔrɔn birin yi.
10Naxan a fala n xa, a naxa, ‘Sɔli bata faxa,’ naxan yi laxi a ra a a bata xibaru faɲin nali n ma, n na a suxu nɛn, n yi a faxa Sikilaga yi, alogo a xa na xibaru faɲin saranna sɔtɔ.
11Ɲaxudene muxu tinxinxin faxa waxatin naxan yi banxini a saden ma, iki n mi a wunla maxɔdinɲɛ ɛ ra ba, n yi ɛ ɲan bɔxɔn fari?”
12Dawuda yi yamarin fi a sofa banxulanne ma e xa Rekabu nun a xunyɛn Banaha faxa. Na xanbi ra, e yi e yiine nun e sanne bolonɲɛ a ra, e yi e singan Xebiron ige ramaradeni. E yi Yisebosɛti xunna maluxun Neri a diina Abineri gaburun na Xebiron yi.