Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Solu nɛ́ Isibosɛ mà Abana gà Ɛblↄnu, à kã gà, ben Isarailinↄ gↄ̃̀ bídi guu ń píngi.
2Solu nɛ́ pì zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa, à doo tↄ́n Baana, à doo sↄ̃ Rekabu. Beero gbɛ̃ Rimↄ, Bɛyãmi bori nɛ́nↄmɛ. Wà Beero dìɛ Bɛyãmi bùsu pↄ́ ũ yãmɛ,
3zaakɛ Beerodeenↄ bàa lɛ̀ wà tà Gitaimu aↄ̃ↄ kú gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
4Solu nɛ́ Yonatã sↄ̃ nɛ́ vĩ ɛrɛ ũ. Gurↄↄ kɛ̀ nɛ́ pì kà wɛ̃̀ sↄↄro, ben Solu kↄ̃n Yonatão gana Yɛzɛrili baaru sù. Kɛ̀ à gwàri à sɛ̀ èe bàa lɛɛo, à wãna guun nɛ́ pì pìtia à lɛ̀ɛ. Bee bé à tò à ɛrɛ kũ̀. À tↄ́n Mɛfibosɛ.
5Beero gbɛ̃ Rimↄ nɛ́ pìnↄ Rekabu kↄ̃n Baanao fɛ̀ɛ, ↄfãntɛ̃ gbãaazin aↄ̃ kà Isibosɛ bɛ, gurↄↄ kɛ̀ èe i fãantɛ̃ oo.
6Ben Rekabu kↄ̃n a dãaro Baanao gɛ̃̀ kpɛ́n aↄ̃ↄ kɛ̀ lándↄ̃ wèe gaa pↄ́wɛɛ kↄↄ bà.
7Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ kpɛ́n, Isibosɛ daɛna a gádoa, ben aↄ̃ gɛ̃̀zi kpɛ́nɛ guu aↄ̃ à zↄ̃̀ wà dɛ̀. Ben aↄ̃ à mì zↄ̃̀ aↄ̃ↄ sɛ̀ wà tào. Aↄ̃ pɛ̀ɛ Yoda sɛ̃̀n, ben aↄ̃ táa ò ai guu gàa à dↄ̀o.
8Aↄ̃ mↄ̀ Dauda kiia Ɛblↄnu kↄ̃n Isibosɛ mìo aↄ̃ bènɛ: Ǹ gwa, n ibɛɛ Solu kɛ̀ à wɛ̀tɛ à n dɛ nɛ́ Isibosɛ mìn yɛ̀. Wa dii kí, Dii gɛ̃ɛ bònnɛ Solu kↄ̃n a boriinↄa gbã̀a.
9Dauda wèńla à bè: Dii kuu! À ma bↄ ma nawɛ̃akɛna guu píngi.
10Kɛ̀ gbɛ̃ke mↄ̀ ma kiia Zikilaga yã à bè Solu gà, èe daa baaru nnaan ée kpaa, ben ma à kũ̀ má dɛ̀. À baaru àren gwe.
11Dɛbeeelana lán amↄa gbɛ̃ zaaanↄ a taarisaidee dɛ̀ a gádoa a kpɛ́n nà, mɛ́ à dɛna gɛ̃ɛ boawa mà a wɛ̃̀ndi bↄ se.
12Ben Dauda yã ò a gbɛ̃nↄnɛ, ben aↄ̃ ń dɛdɛ. Aↄ̃ ń ↄla kↄ̃n ń gbálanↄ zↄ̃̀zↄ̃, ben aↄ̃ ń gɛ̀nↄ lògo Ɛblↄnu ítↄkii saɛ. Ben wà Isibosɛ mì sɛ̀ wà vĩ̀i Abana miran zaa Ɛblↄnu.