Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isibosɛti Sɑuri birɛɛ keè Abunɛɛ kumɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò kpeí kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do.
2Kɛ sɔ̃́ nwee Isibosɛti mɔ̀kɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀. Kòò mɔù yètìrì tu Bɑɑnɑ kòo tɔù kpɛri tú Dekɑbu Dimɔɔ Bedɔti ɛì kou, Bɛnsɑmɛɛ botí kou bí dò nyi.
3Bɛ yɛmbɛ̀ do dɛ ncokɛ́ kɛ́kò nKitɑimmu, kɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí kpɑɑ́ kɛ dɛ̀ bo nɛ̀ yíenní.
4Kɛ sɔ̃́ nSonnɑtɑ̃ɑ̃ Sɑuri birɛ tɛrɛ̀ ku kɛ yóu dɛbirɛ mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ yètìrì tu Mɛfibosɛti kɛ̀ dɛ̀ tu kuhɔ̀ùkù. Dɛ̀ do mɔkɛ yɛbie nyɛ̀nùmmù ndi bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kṹṹ nSisedɛdi kɛ̀ dɛ yuɔrì ncooti kɛ dɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ̀ dɛ̀ɛ fitɛ́ kɛ́do kɛ́nɑɑ́ nkuhɔ̀ùkù.
5Dimɔɔ Bedɔti ɛì kou kó ìbí Dekɑbu nɛ̀ Bɑɑnɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Isibosɛti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ntuɔ̀koo kuyie ncuokɛ̀ kɛ sɔ̃́ nhò duɔ́ kɛ om̀pu.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ndò mbɛ̀ ò tɔo tidiitì kɛ sɔ̃́ Isibosɛti duɔ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò potɛ́ o pɔutì kóò kùɔ kɛ́deè kɛ́féútɛ́ o yuu kɛ́cokɛ́ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ kɛ́nyié nkɛ kérí Suditɛ̃ɛ̃ biriku kó kucɛ,
8kɛ́tuɔkɛ Ebunɔɔ kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti Isibosɛti yuu kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ntɛ ɑ dootitɔù Sɑuri wèè do dɔ́ ɑ kṹṹ nho birɛ Isibosɛti yuu. Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ̀ìtɛmu yíe nhɑ pɛ̀ì Sɑuri ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ o yɑɑ̀bío.
9Kɛ̀ Dɑfitii bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù n dɛɛtɛ́ nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɛmɔu, kù bomu.
10Wèè do n nɑ̀kɛ́ Sɑuri kṹṹ nho yɛ̀mmɛ̀ do dò nhò n nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti, kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́kuɔ Sikidɑɑ. O kṹṹ mmuù do tú tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ò yɛ̃ nhò tɔní tì kó ticuuti.
11Bɛ̀ɛ̀ nɛ́ kùɔ onitisɑ̀ù wèè í bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ tɑ́? M bo di kuɔ kɛ́fɔ́ɔ́ mmɛyɛi ndi dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkpɑɑ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
12Ò bɛ́i mɛm̀mɛ kɛ́pɛ́i nho ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ nkɛ́kuɔ kɛ kékɛ́ bɛ nɔu nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i kɛ́núnnɛ́ Ebunɔɔ kó kubinku tɑkɛ́, kɛ́túótɛ́ Isibosɛti yuu kɛ́kũnnɛ́ Abunɛɛ fɔ̃ti Ebunɔɔ.