Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Saulu nɛ́ Isibosɛ mà Abinɛɛ gà Hɛblↄ̃, aà kã́ gà, mɛ́ Isailiↄ gↄ̃̀ bíli guu ḿpii.
2Saulu nɛ́pi zĩgↄ̃ dↄaanaↄ vĩ gbɛ̃ↄn pla, ado tↄ́n Baana, ado sↄ̃ Lekabu. Beelo gbɛ̃́ Limↄ, Bɛ̃yãmɛɛ bui nɛ́ↄnɛ. Wà Beelo dìlɛ Bɛ̃yãmɛɛ pↄ́ ũ yãaɛ,
3asa Beelodeↄ bàalɛ̀ tà Gitaiũɛ, aa ku we e ń a gbão.
4Saulu nɛ́ Yonatãa sↄ̃ a nɛ́ vĩ ɛɛ ũ. Gↄↄ pↄ́ nɛ́pi kà wɛ̃̀ sↄo, ↄ̃ Saulu ń Yonatãao gaa Yezɛlɛɛ bao sù. Kɛ́ aà gwana aà sɛ̀, àlɛ bàalɛaànↄ, aà wãa guu ↄ̃ nɛ́pi pìliwà à lɛ̀lɛ. Bee mɛ́ tò à ɛɛ kũ̀. Aà tↄ́n Mɛfibosɛ.
5Beelo gbɛ̃́ Limↄ nɛ́piↄ Lekabu ń Baanao fɛ̀lɛ, ĩatɛ̃ gbãa zã́ ↄ̃ aa kà Isibosɛ bɛ, gↄↄ pↄ́ àlɛ i fãanɛ o.
6Ɔ̃ Lekabu ń a dãuna Baanao gɛ̃̀ kpɛ́u, aa kɛ̀ lándↄ̃ wàlɛ gɛ́ pↄ́wɛna dã́iwa.
7Kɛ́ aa gɛ̃̀ kpɛ́u, Isibosɛ wúlɛa a liiwa, ↄ̃ aa gɛ̃̀aàzi kpɛa, aa aà zↄ̃̀ wa dɛ̀. Ɔ̃ aa aà mi zↄ̃̀ aa sɛ̀ wà tàò. Aa tↄ̃̀u Yuudɛ̃ sɛ̃u, ↄ̃ aa bɛu e gu gɛ̀ dↄ̀ò.
8Aa mↄ̀ Davidi kĩ́i Hɛblↄ̃ ń Isibosɛ mio aa òɛ̀: Gwa, n ibɛɛ Saulu pↄ́ wɛ̀ɛlɛ à n dɛ nɛ́ Isibosɛ min kɛ. Wá dii kí, Dii tↄsìnɛ Saulu ń a buiↄwa gbã.
9Davidi wèmá à mɛ̀: Dii ku! À ma bↄ ma taasikɛa guu píi.
10Kɛ́ gbɛ̃e mↄ̀ ma kĩ́i Zikilaga yãa à mɛ̀ Saulu gà, àlɛ e baona álɛ kpá, ↄ̃ ma aà kũ̀ má dɛ̀. Aà bao àin we.
11Azaiasa lá á gbɛ̃vãiↄ a tàaesaide dɛ̀ a liiwa a kpɛ́u, má aà dɛa tↄsiwá mà á wɛ̃ni bↄɛ.
12Ɔ̃ Davidi yã'ò a ɛ̀waaso zĩ̀kanaↄnɛ, ↄ̃ aa ń dɛdɛ. Aa ń ↄla ń ń gbálao zↄ̃̀zↄ̃, ↄ̃ aa ń gɛↄ lòo Hɛblↄ̃ ítↄkĩi saɛ. Ɔ̃ wà Isibosɛ mi sɛ̀ wa vĩ̀ Abinɛɛ miau Hɛblↄ̃.