Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Solu nɛ́ Isibosɛ mà Abana gà Ɛblↄnu, a kã gà, akũ Isarailanↄ gↄ̃̀ bídi gũn ń pínki.
2Solu nɛ́ pìi zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ vĩ gbɛ̃nↄn pla, a do tↄ́n Baana, a do sↄ̃ Rekabu. Bero gbɛ̃ Rimↄ, Biliaminu buri nɛ́nↄmɛ. Ò Bero dìtɛ Biliaminu bùsu pↄ́ ũ yãmɛ,
3zaakũ Berodenↄ bàa lɛ̀ ò tà Gitaimu ò kú gwe ari kũ a gbãrao.
4Solu nɛ́ Yonatã sↄ̃ à nɛ́ vĩ ɛrɛ ũ. Gↄrↄ kũ nɛ́ pìi kà wɛ̃̀ sↄↄro, akũ Solu kũ Yonatão gana Yɛzɛrili baaruu sù. Kũ a gwàri a sɛ̀ àtɛn bàa lɛ́ kãao, a wãnaa gũnn nɛ́ pìi pìtia à lɛ̀tɛ. Abire mɛ́ à tò à ɛrɛ kũ̀. A tↄ́n Mɛfibosɛ.
5Bero gbɛ̃ Rimↄ nɛ́ pìnↄ Rekabu kũ Baanao fùtɛ, ifãntɛ̃ gbãnai ò kà Isibosɛ bɛa, gↄrↄ kũ àtɛn i fãnantɛ̃ o.
6Akũ Rekabu kũ a dakũna Baanao gɛ̃̀ kpɛ́n ò kɛ̀ lándↄ̃ òtɛn gɛ́ pↄ́blewɛ dã bà.
7Kũ ò gɛ̃̀ kpɛ́n, Isibosɛ wutɛna a gádoa, akũ ò gɛ̃̀i kpɛ́nɛ gũn ò a zↄ̃̀ ò dɛ̀. Akũ ò a mìi zↄ̃̀ ò sɛ̀ ò tào. Ò pɛ̀tɛ Yoda sɛ̃̀n, akũ ò táa ò ari gu gɛ̀ɛ à dↄ̀o.
8Ò sù Dauda kĩnaa Ɛblↄnu kũ Isibosɛ mìio ò pìnɛ: Ǹ gwa, n ibɛrɛ Solu kũ à wɛ̀tɛ à n dɛ nɛ́ Isibosɛ mìin dí. Ó dikiri kína, Dikiri fĩnaa bònnɛ Solu kũ a burinↄa gbãra.
9Dauda wèḿma à pì: Dikiri kun! À ma bo ma warikɛnaa gũn pínki.
10Kũ gbɛ̃ke sù ma kĩnaa Zikilaga yã à pì Solu gà, àtɛn da baaru nnan átɛn kpá, akũ ma a kũ̀ ma dɛ̀. A baaru àreen gwe.
11Dí deńla lákũ ákↄ̃nↄ gbɛ̃ vãninↄ a taarisaride dɛ̀ a gádoa a kpɛ́n nà. Mani a dɛna fĩna boáwa mà á wɛ̃̀ndi bo se.
12Akũ Dauda yã ò a gbɛ̃nↄnɛ, akũ ò ń dɛdɛ. Ò ń ↄla kũ ń gbálanↄ zↄ̃̀zↄ̃, akũ ò ń gɛ̀nↄ lòko Ɛblↄnu ítↄki sarɛ. Akũ ò Isibosɛ mìi sɛ̀ ò vĩ̀ Abana miran zaa Ɛblↄnu.