Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ kàkↄ̃a, ben à gbɛ̃nsinↄ dìɛdiɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ doodoonↄnɛ kↄ̃n gↄ̃ↄn basↄsↄↄroonↄ.
2Ben à a zĩ̀kari pìnↄ kpàatɛtɛ gãli aagↄ̃. À gãli doo nà Zeruya nɛ́ Yoabunɛ a ↄzĩ, à doo sↄ̃ Yoabu dãaro Abisai ↄzĩ, à doo sↄ̃ Gata gbɛ̃ Itai ↄzĩ. Ben kí bè a zĩ̀karinↄnɛ: Mámbe mɛ́ dↄare aɛ.
3Ben gbɛ̃nↄ bè: Ǹton gáro. Tó wa gà wa bàa lɛ̀, aↄ̃é wa yã daro. Baa tó wa gbɛ̃ kpadoonↄ gàga, aↄ̃é wa yã daro. Mmↄn aↄ̃ↄe n gwaa dɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ kurinↄla. N dↄnawalɛ wɛ́tɛ guu bé à maa.
4Ben kí bèńnɛ: Lán à kɛ̀are maa nàn mɛ́ kɛ. Kí gàa à zɛ̀ bĩilɛ saɛ, ben zĩ̀karinↄ bↄ̀ɛ gãli kↄ̃n gãlio gↄ̃ↄn basↄsↄↄroonↄ kↄ̃n gↄ̃ↄn bↄrↄ doodoonↄ.
5Ben kí yã dìɛ Yoabunɛ kↄ̃n Abisaio kↄ̃n Itaio à bè: À kɛ gↄ̃kparɛ Abusalomunɛ busɛbusɛ ma yãnzi. Zĩ̀karinↄ yã kɛ̀ kí dìɛ gbɛ̃nsinↄnɛ Abusalomu yã musu mà ń píngi.
6Zĩ̀kpɛɛnↄ bↄ̀ɛ wà gàa lákpɛn, lɛ wà zĩ̀ ká kↄ̃n Isarailinↄ, ben aↄ̃ sìkↄ̃n Ɛflaimu dàkon.
7Dauda zĩ̀kpɛɛnↄ zĩ̀ blè Isarailinↄa. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàga zĩ beeeanↄↄ pari, gↄ̃ↄn bↄrↄ baromɛ.
8Zĩ̀ pì dà bùsu pìla píngi, ben zĩ beeea sɛ̃̀tɛ gbɛ̃nↄ blè pari dɛ fɛ̃ɛdaala.
9Kɛ̀ Abusalomu kpàkↄ̃a kↄ̃n Dauda gbɛ̃nↄ, à dina bãagãsↄ̃ kpɛɛ. Ben bãagãsↄ̃ pì gàa gbíi lí ìsi gã̀nↄ gbáru, ben à waa kpà lígãn gíngin, ben à sↄ̃ pì gɛ̃̀ zɛ́la, à gↄ̃̀ logona lígãn gwe.
10Kɛ̀ gbɛ̃ke à è, à gàa à bè Yoabunɛ: Ma Abusalomu è kpana lígãn.
11Ben Yoabu bè gbɛ̃ kɛ̀ baaru pì kpànɛnɛ: Bↄ́ↄↄ? N à èↄ́? Bↄ́yãnzin nɛ́ɛ à lɛ́ ń nɛ̀ziroo? Lɛ yã ma n gba kondogi ↄↄ mɛ̀n kuri kↄ̃n zĩ̀ka'asaao.
12Ben gbɛ̃ pì wè Yoabula à bè: Baa tó wà kondogi ↄↄ wàa sↄↄroo yↄ̃̀ wà kà ma ↄↄn, mɛ́ fↄ̃ mà ↄ pá kína nɛ́ pìaro, zaakɛ kí yã dìɛnnɛ kↄ̃n Abisaio kↄ̃n Itaio wa swã mà, à bè wà kɛ gↄ̃kparɛ Abusalomunɛ busɛbusɛ.
13Tó ma à dɛ̀, lɛ ma ásaru kɛ̀ ma zĩndanɛmɛ. À kee utɛna kínanɛro, mmↄn sↄ̃ nɛ́ zɛmaoro.
14Yoabu bè: Mɛ́ zɛ mà n dã dↄro. Ben à sári sↄ̃ntɛ sɛ̀ mɛ̀n aagↄ̃, à gàa à Abusalomu zↄ̃̀o a swɛ̃̀n gurↄↄ kɛ̀ à kpana lígãn bɛ̃ɛ.
15Ben Yoabu zĩ̀kapↄnↄsɛri gↄ̃ↄn kurinↄ lìgazi aↄ̃ à dɛ̀.
16Ben Yoabu kuru pɛ̀ à a zĩ̀karinↄ milɛ blè, ben aↄ̃ kámma bò kↄ̃n pɛɛna Isarailinↄzio.
17Aↄ̃ Abusalomu gɛ̀ sɛ̀ aↄ̃ↄ zù wɛ̀ɛ bíta guu lákpɛn gwe, ben aↄ̃ gbɛ̀ kàkↄ̃aa, à gↄ̃̀ gbɛ̀didikↄ̃ana bíta ũ. Isarailinↄ sↄ̃ bàa lɛ̀, baade tà a bɛ.
18Gurↄↄ kɛ̀ Abusalomu kuu, à gbɛ̀ pɛ̀ɛ a zĩndanɛ Kína guzurɛn, zaakɛ à bè á nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩro, ben á yezi a tↄ́ garo. À a zĩnda tↄ́ kpà gbɛ̀ kɛ̀ à pɛ̀ɛ pìnɛ, ben wè gwe sísi Abusalomu Dↄngupↄ ai kↄ̃n a gbã̀ao.

19Zadↄki nɛ́ Aimaza bè: Ǹ tó mà bàa lɛ́ mà gá baaru kpá kínɛ, lán Dii yã nnaa kpàa nà à à bↄ̀ a ibɛɛnↄ ↄzĩ.
20Ben Yoabu bènɛ: Nɛ́ e ǹ baaru kpá gbã̀aro, sé gurↄ pãnde zĩ. Gbã̀a pↄ́ kɛ̀kiin nɛ́ kpáro, kɛ̀ kína nɛ́ gà yãnzi.
21Ben Yoabu bè Etiopia boriinɛ: Ǹ gá ǹ yã kɛ̀ ń è o kínɛ. Ben Etiopia borii pì kùɛ Yoabunɛ à fɛ̀ɛ kↄ̃n bào.
22Zadↄki nɛ́ Aimaza ɛ̀ara à bè Yoabunɛ: Baa à fↄ̃̀ à kɛ dia, ǹ tó mà bàa lɛ́ màgↄ̃ tɛ́ Etiopia borii pì kpɛɛ. Ben Yoabu bènɛ: Nɛ́, bↄ́yãnzin ń yezi ǹ gázi? Baaru pì égↄ̃ àre ke vĩnnɛro.
23Ben Aimaza bè: Baa à fↄ̃̀ à kɛ̀ dia, má yezi mà gámɛ. Ben Yoabu bènɛ: Ǹ gá! Ben à bàa lɛ̀ à gàa à bↄ̀ɛ swaa saɛ zɛ́o, à Etiopia borii pì kɛ̃̀.
24Dauda vɛ̃ɛna wɛ́tɛ bĩilɛ gbà mɛ̀n plaaanↄ dagura. Gudãkpari dìdi bĩia ai gãnu pì musu. Kɛ̀ à wɛ́ɛ zù, à gbɛ̃ke è à tɛ́ kↄ̃n bào.
25À lɛ́ zù kízi à ònɛ. Ben kí bè: Lán à tɛ́ ado nà, èe mↄↄ kↄ̃n baaru nnaaomɛ. Kɛ̀ èe mↄↄ, à kà kĩi.
26Ben gudãkpari pì gbɛ̃ pãnde è dↄ, èe bàa lɛ́ɛ. À lɛ́ zù zɛ́dãkparizi à bè: Gbɛ̃ pãndee tɛ́ à kpɛɛ kãa kↄ̃n bào, èe mↄↄ dↄ. Ben kí bè: Èe mↄↄ kↄ̃n baaru nnaaomɛ se dↄ.
27Ben gudãkpari pì bè: Má è gbɛ̃ káaku bàalɛna dɛ lán Zadↄki nɛ́ Aimaza bàalɛna bà. Ben kí bè: Gbɛ̃ maaamɛ, baaru nnaan èe mↄↄo.
28Aimaza lɛ́ zù kízi à bè: Aafia kuu! Ben à kùɛ kínɛ à mì pɛ̀ɛ tↄↄtɛa à bè: Wà Dii n Luda sáabu kpá, à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kùsɛ bìimmaanↄ nànnɛ n ↄzĩ, ma dii kí.
29Ben kí à là à bè: Gↄ̃kparɛ Abusalomu kú aafiaoↄ́? Aimaza wèàla à bè: Kɛ̀ Yoabu e n zↄ̀bleri zĩi kↄ̃n mamↄma n zↄ̀blerio, má mà zↄka fɛ̀ɛ maamaa, mↄde má dↄ̃ tó bↄ́ bé à sùro.
30Kí bè: Ǹ zɛ kpado kɛ̀ gĩa. Ben à zɛ̀ gwe.
31Kɛ̀ Etiopia borii sù, à bè: Ma dii kí, ma mↄnnɛ kↄ̃n baaru nnaaomɛ. Dii yã nnaa kpàmma gbã̀a, à n bↄ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ n kpɛɛnↄ ↄzĩ.
32Ben kí à là à bè: Gↄ̃kparɛ Abusalomu kú aafiaoↄ́? Etiopia borii pì wèàla à bè: Ma dii kí, Luda tó n ibɛɛnↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ wèe ĩa daammaanↄ gↄ̃ lán gↄ̃kparɛ pì bà.
33Swɛ̃̀ kɛ̃̀ kín, à dìdi à gɛ̃̀ kpɛ́ kɛ̀ kú gãnu pì musu, ben à ↄ́ↄ dↄ̀ gwe. Gurↄↄ kɛ̀ èe didii gwe à bè: O'o ma nɛ́ Abusalomu! Ma nɛ́ Abusalomu! Ma gana n gɛ̃ɛ ũu sã̀ↄ yã! Abusalomu ma nɛ́! Ma nɛ́!