Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ kã̀aa, ↄ̃ à dↄaanaↄ dìlɛdilɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄnɛ ń gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ.
2Ɔ̃ à a zĩgↄ̃piↄ kpaalɛ̀ gãli àaↄ̃. À gãli do nà Zeluia nɛ́ Yoabuɛ a ↄzĩ, ado sↄ̃ Yoabupi dãuna Abisaiɛ a ↄzĩ, ado sↄ̃ Gata gbɛ̃́ Itaiɛ a ↄzĩ. Ɔ̃ kí ò a zĩgↄ̃ↄnɛ à mɛ̀: Mámɛ má dↄaaɛ́.
3Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ mɛ̀: Ńsu gɛo. Tó wa su wa bàalɛ̀, aa wá yãdao. Baa tó wá gbɛ̃́ kĩniↄ gàga, aa wá yãdao. Mpi aalɛ n gwa dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwia (10.000). N dↄawálɛ wɛ̃́lɛ guu mɛ́ maa.
4Ɔ̃ kí ònɛ́: Lá à kɛ̀ɛ́ maa ↄ̃ má kɛ. Kí gɛ̀ zɛ̀ bĩ́ibↄlɛ saɛ, ↄ̃ zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ gã ń gão gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ.
5Ɔ̃ kí yãdìlɛ Yoabuɛ ń Abisaio ń Itaio à mɛ̀: Kɛ ɛ̀waaso Abisaloũɛ busɛbusɛ ma yã́i. Zĩgↄ̃ↄ yã́ pↄ́ kí dìlɛ dↄaanaↄnɛ Abisaloũ yã́ musu mà ḿpii.
6Zĩgↄ̃ↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ sɛ̃u zĩkai ń Isailiↄ, ↄ̃ aa sìkↄ̃u Ɛflaiũ lákpɛu.
7Davidi zĩgↄ̃ↄ zĩblè Isailiↄwa. Gbɛ̃́ pↄ́ gàga gↄↄ beeↄ dasi, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baoɛ (20.000).
8Zĩpi lì bùsupia píiɛ, ↄ̃ gↄↄ bee sɛ̃ gbɛ̃́ↄ blè dasi dɛ fɛ̃ndaa.
9Kɛ́ Abisaloũ kpàaũ ń Davidi gbɛ̃́ↄ, a di sↄ̃baona kpɛ. Ɔ̃ sↄ̃baonapi gɛ̀ gbɛ̃́nɛli gbɛ̃̀nɛ gↄ̃n kelede gbáu, ↄ̃ aà waa pà ligↄ̃n taau gíũgiũ, ↄ̃ aà sↄ̃́pi gɛ̃̀zɛa, ↄ̃ à gↄ̃̀ looa gugbↄ̃u we.
10Kɛ́ gbɛ̃e aà è, à gɛ̀ a ò Yoabuɛ à mɛ̀: Ma Abisaloũ è paa ligↄ̃n taau.
11Ɔ̃ Yoabu ò gbɛ̃́ pↄ́ baopi kpàɛɛ̀: Bↄ́ↄↄ? N aà èa? Bↄ́yãi ni aà lɛ́ ń nɛ̀o ni? Dↄ̃ ma n gba yãa ã́nusu ↄwatɛ̃ kwi ń nɛgↄ̃n asanao.
12Ɔ̃ gbɛ̃́pi wè Yoabuwa: Baa tó wà ã́nusu kà ma ↄu mɛ̀n ↄ̀aa sↄo, má fↄ̃ ↄkã kíanɛpiwao, asa kí yãdìlɛnɛ ń Abisaio ń Itaio wá swã́ mà, à mɛ̀ wà ↄlia ɛ̀waaso Abisaloũpizi.
13Tó ma aà dɛ̀, ma ásookɛ̀ mazĩaɛɛ. A kee ulɛa kíɛo, mpi sↄ̃ ńyↄ̃ zɛmanↄo.
14Yoabu mɛ̀: Má fↄ̃ màↄ n dã màao. Ɔ̃ à lí sↄ̃́nɛ sɛ̀ mɛ̀n àaↄ̃, à gɛ̀ Abisaloũ zↄ̃̀ò a sↄ̃u gↄↄ pↄ́ a paa ligↄ̃n taau bɛ̃́ɛ.
15Ɔ̃ Yoabu zĩkabↄkũna gbɛ̃ↄn kwiↄ lìaaàzi aa aà dɛ̀.
16Ɔ̃ Yoabu kuupɛ̀ à a zĩgↄ̃ↄ zùukɛ̀, ↄ̃ aa zɛ̀ pɛ́lɛa Isailiↄziɛ.
17Aa Abisaloũ gɛ sɛ̀ wa zù ɛ̀ zↄ̃ↄ guu lákpɛu we, ↄ̃ aa gbɛ kã̀aawa, à gↄ̃̀ gbɛ̀zɛ zↄ̃ↄ ũ. Ɔ̃ Isailiↄ bàalɛ̀, baade tà a bɛ.
18Gↄↄ pↄ́ Abisaloũ ku, à gbɛpɛ̀lɛ azĩaɛ Kía guzulɛu, asa à mɛ̀ á nɛgↄ̃ɛ vĩo, mɛ́ á ye a tↄ́ gao. À azĩa tↄ́ kpà gbɛ pↄ́ a pɛ̀lɛpiɛ, ↄ̃ wìↄ sísi Abisaloũ Dↄngubↄ e ń a gbão.

19Zadoki nɛ́ Aimaaza mɛ̀: To mà bàalɛ mà gɛ́ baokpai kíɛ, lá Dii yãnakpàwà à aà bↄ̀ a ibɛɛↄ ↄzĩ.
20Ɔ̃ Yoabu òɛ̀: Ńyↄ̃ e ǹ baokpa gbão, sema gↄↄ pãle zĩ́ɛ. Gbã pↄ́ɛ bee ńyↄ̃ kpao, kɛ́ kíanɛ gà yã́i.
21Ɔ̃ Yoabu ò Etiopi buiɛ: Gɛ ǹ yã́ pↄ́ ń è o kíɛ. Ɔ̃ Etiopi buipi kùlɛ Yoabuɛ, à fɛ̀lɛ ń bao.
22Zadoki nɛ́ Aimaaza ɛ̀a ò Yoabuɛ: Baa tó à kɛ̀ kpelewaɛ, to mà bàalɛ màↄ tɛ Etiopi buipi kpɛ. Ɔ̃ Yoabu òɛ̀: Nɛ́, bↄ́yãi ń ye bàalɛi? Baopi aↄ ài vĩnɛo.
23Ɔ̃ Aimaaza mɛ̀: Baa tó à kɛ̀ kpelewa, má ye mà bàalɛɛ. Ɔ̃ Yoabu òɛ̀: Bàalɛ! Ɔ̃ à bàalɛ̀, à bↄ̀ ń swa saɛ zɛ́o, à Etiopi buipi kɛ̃̀.
24Davidi zↄ̃lɛa wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛ gbà mɛ̀n plaↄ zãnguo. Gudↄ̃ana dɛ̀dɛ bĩ́iwa e bↄlɛpi musu. Kɛ́ à wɛzù, à gbɛ̃e è bɛ ado ń bao.
25À lɛzù kízi, a òɛ̀. Ɔ̃ kí mɛ̀: Lá a bɛ adoɛ, àlɛ mↄ́ ń baonaoɛ. Ɔ̃ àlɛ mↄ́, à kãikũ̀.
26Ɔ̃ gudↄ̃anapi gbɛ̃pãle è lↄ, àlɛ bàalɛ. À lɛzù bĩ́ibↄlɛdↄ̃anazi à mɛ̀: Gbɛ̃pãle bɛ aà kpɛ ń bao, àlɛ mↄ́ kee lↄ. Ɔ̃ kí mɛ̀: Àlɛ mↄ́ ń baonao sↄ̃ɛ.
27Ɔ̃ gudↄ̃anapi mɛ̀: Má è gbɛ̃́ sɛ̃́ia bàalɛa dɛ lán Zadoki nɛ́ Aimaaza bàalɛawaɛ. Ɔ̃ kí mɛ̀: Gbɛ̃maaɛ, baona ↄ̃ àlɛ suò.
28Aimaaza lɛzù kízi à mɛ̀: Aafia ku! Ɔ̃ à kùlɛ kíɛ, à mipɛ̀lɛ tↄↄlɛ à mɛ̀: Wà Dii n Lua sáaukpa, à gbɛ̃́ pↄ́ kuabìimaↄ kpàma, ma dii kí.
29Ɔ̃ kí aà là à mɛ̀: Ɛ̀waaso Abisaloũ ku aafiaa? Aimaaza wèwà à mɛ̀: Kɛ́ Yoabu lɛ́ n zↄ̀blena zĩ ń mapi n zↄ̀blenao, má mà zↄa fɛ̀lɛ maamaa, ãma má dↄ̃ bↄ́mɛ kɛ̀o.
30Kí mɛ̀: Zɛ la gĩa. Ɔ̃ à zɛ̀ we.
31Kɛ́ Etiopi buipi kà à mɛ̀: Ma dii kí, ma mↄnɛ ń baonaoɛ. Dii yãnakpàma gbã, à n bↄ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ n kpɛↄ ↄzĩ.
32Ɔ̃ kí aà là à mɛ̀: Ɛ̀waaso Abisaloũ ku aafiaa? Etiopi buipi wèwà à mɛ̀: Ma dii kí, Lua to n ibɛɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa fɛ̀lɛ aalɛ ĩadamaↄ gↄ̃ lán ɛ̀waasopiwa.