Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti ba asata ubbaa issippe shiishshiis; shiishshidi shaalaqatanne mato halaqata eta bolli sunttiis.
2Daawiti asaa heezzu citan shaakkiis; issi citaa Yoo7aabi azaziis; naa77antto citaa Yoo7aaba ishai, Xaruuyi na7ai Abishaayi azaziis; heezzantto citaa qassi Gaatiyaa Ittaayi azaziis. Kawoi asaa, “Taani ta huuphenkka inttenaara issippe baana” yaagiis.
3SHin asai a, “Neeni baanau bessenna! Nuuni baqatiyaakkonne, eti nubaa koyokkona; harai atto nuuni baggai haiqqiyaakkokka, nubaa eti wudokkona. SHin neeni nuuppe tammu sha7atuppe daraasa; hegaa gishshau, neeni kataman uttada, nuuyyo maaduwaa kiittikko lo77o” yaagiis.
4Yaagin kawoi eta, “Inttena lo77idabaa taani oottana” yaagiis. Daawiti dirssaa penggen eqqidaashin, asai ubbai xeetai xeetai, sha7ai sha7ai ba citan citan salppidi kiyiis.
5Yaatin, kawoi Yoo7aaba Abishaayanne Ittaaya, “Ta gishshau giidi, he yelaga bitaniyaa Abeselooma qohoppite” yaagidi azaziis. Kawoi Abeseloomabaa gadaawatu ubbaayyo odiyo wode, olanchchati ubbai siyidosona.
6Daawita olanchchati Israa7eelatuura olettanau gaxariyan salppidosona; olaa sohoi Efireema woraana.
7He sohuwan Daawita olanchchati Israa7eela olanchchata xoonidosona; he gallassi keehi daro asai, laatamu sha7u asai haiqqiis.
8Olai gaxariyaa ubbaa gakkiis; he gallassi worai wurssido asai bisoi wurssido asaappe daro.
9Abeseloomi akeekennan de7iiddi Daawita asatuura gaittiis; Abeseloomi ba baquluwaa toggidaashin, daro daashshai de7iyo wolaa garssi baquloi geliis; gelin Abeselooma huuphee wolaa ballan oiqettiis. Abeseloomi sa7aappenne saluwaappe gidduwan giili giishin, i toggido baquloi sinttau bi aggiis.
10Asaappe issoi hegaa be7idi Yoo7aaba, “Be7a! Abeseloomi issi wolaa bolli kaqettidaagaa taani be7aas” yaagidi yootiis.
11Yootin Yoo7aabi baayyo yootida bitaniyaa, “Hee? Be7aas gai? Aibissi biittau duge shocabeikkii? Neeni shocidabaa gidiyaakko, taani neeyyo tammu xaqara biraanne issi qabattuwaa immanaagaa shin” yaagiis.
12Yaagin bitanee, “Neeni sha7u xaqara biraa ta kushiyan wottiyaakkokka, taani kawuwaa na7aa bolli ta kushiyaa denttikke! Nuuni ubbai siyishin, kawoi nenanne Abishaaya Ittaaya, ‘Ta gishshau giidi, yelaga bitaniyaa Abeselooma ashshite’ yaagidi azaziis.
13Taani kawuwaa azazuwaa shaarada Abeselooma woridabaa gidiyaakko, kawoi ubbabaa siyiyoogaadan hegaakka siyanaagee attenna. Neeni he wode taappe haahuwan eqqana” yaagiis.
14Yaagin Yoo7aabi a, “Taani nenaara hagaadan gam77ikke” yaagiis; yaagidi heezzu tooraa ba kushiyan ekkidi, Abeseloomi wolan kaqettidi paxa de7iyaagaa wozana aifiyan caddiis.
15Caddin Yoo7aaba ola miishshaa tookkiya tammati Abeselooma dooddidi, shoci woridosona.
16Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabi olaa essanau malkkataa punniis; punnin asai Israa7eelata yedettiyoogaa aggiis.
17Eti Abeselooma ekki efiidi, woran de7iya gita ollaa giddon yeggidi, daro shuchchaa a bolli dooridosona. He wode Israa7eela asai ubbai ba so ba so baqatiis.
18Abeseloomi paxa de7iiddi, “Ta sunttaa hassayissiya na7i taayyo baawa” yaagidi, bana hassayissiya shuchchaa massido tuussaa kawo dilbban essiis; essidi he tuussaa ba sunttan xeesiis. Hachchi gakkanaashin, he tuussai “Abeselooma tuussaa” geetettees.

19Hegaappe guyyiyan, Xaadooqa na7aa Ahima7aaxi Yoo7aaba, “A morkketu kushiyaappe GODAI a ashshido mishiraachchuwaa sissanau, taani kawuwaakko woxxa baada yootais” yaagiis.
20Yaagin Yoo7aabi Ahima7aaxa, “CHii! Hachchi neeni mishiraachcho yootiyo gallassa gidenna; hara gallassi yootanau danddayaasa. Kawuwaa na7ai hachchi haiqqido gishshau, neeni hachchi yootanau koshshenna” yaagiis.
21Yaagidi Yoo7aabi Toophphe asa gidiya issi bitaniyaa xeegidi, “Ba; baada neeni be7idobaa kawuwaayyo yoota” yaagiis; yaagin he bitanee Yoo7aabayyo ziggidi woxxiis.
22Xaadooqa na7ai Ahima7aaxi naa77anttuwaakka Yoo7aaba, “Ainne hano; taani ha Toophphe bitaniyaa geeduwaa woxxais” yaagiis. Yaagin Yoo7aabi, “Ta na7au, neeyyo woito ehiya odoi bainnaashin, neeni aibissi woxxanau koyai?” yaagiis.
23Yaagin Ahima7aaxi Yoo7aaba, “Ainne hano; taani woxxanau koyais” yaagiis. Yaagin Yoo7aabi a, “Yaanikko woxxa” yaagiis. Hegaa gishshau, Ahima7aaxi dembbaa ogiyaa oiqqidi woxxiis; woxxidi Toophphe bitaniyaa yeggidi aadhdhiis.
24Gimbbiyaa penggiyaayyo kare dooyettiya sanqqaappenne soo dooyettiya sanqqaappe gidduwan aaho sohuwan Daawiti uttidaashin, naagiya bitanee gimbbiyaara ohettida penggiyaa sarggaa huuphiyaa pude kiyiis; kiyidi xeellidi, issi bitanee barkka woxxiyaagaa be7iis.
25Naagiya bitanee kawuwaa xeesidi yootiis. Yootin kawoi, “I barkka de7ikko, mishiraachchuwaa ekki yees” yaagiis. Woxxiya bitanee etakko mati matidi yiis.
26Naagiyaagee hara asikka woxxiyaagaa be7iis; be7idi penggiyaa naagiya bitaniyaa, “Be7a! Hara bitaneekka barkka woxxees” yaagiis. Kawoi, “Ha bitaneekka qassi mishiraachchuwaa ekki yees” yaagiis.
27Naagiyaagee, “Koiro bitaniyaa wottai Xaadooqa na7aa Ahima7aaxa wottaa tau milatees” yaagiis. Yaagin kawoi, “I lo77o asa; i lo77o odoora yees” yaagiis.
28Ahima7aaxi kawuwaa xeesidi, “Ubbabaikka lo77o!” yaagiis. Kawuwaa sinttan lichchi giidi gufannidi, “Ta godaa kawuwaa bolli bantta kushiyaa denttida asata neeyyo aattidi immida GODAI ne Xoossai galatetto” yaagiis.
29Yaagin kawoi, “Yelaga bitanee Abeseloomi saroo?” yaagidi oichchiis. Oichchin Ahima7aaxi, “Yoo7aabi tana kiittana haniyo wode, wolqqaama gurubai de7iyaagaa be7aas; shin i aibakkonne taani erabeikke” yaagiis.
30Kawoi a, “Yaa shiiqa eqqa” yaagiis; yaagin i yaakko shiiqidi eqqiis.
31Hegaappe guyyiyan, Toophphe bitanee gakkidi kawuwaayyo, “Ta godau kawuwau, mishiraachcho! Ne bolli denddidaageetu ubbaa kushiyaappe GODAI hachchi nena ashshiis” yaagiis.
32Kawoi Toophphe bitaniyaa, “Yelaga bitanee Abeseloomi saroo?” yaagidi oichchiis. Oichchin Toophphe bitanee kawuwaa, “Ta godau kawuwau, ne morkketinne ne bolli iitabaa oottanau denddiyaageeti ubbati he yelaga bitaniyaadan hanona” yaagiis.
33Yaagin kawoi daroppe azzaniis; gimbbiyaa penggiyaa huuphen de7iya keettaa gelidi yeekkiis; kawoi biiddi, “Aayye ta na7au Abeseloomaa! Ta na7au! Ta na7au Abeseloomaa! Ne gishshaa taani haiqqarkkinaashsha! Aayye ta na7au Abeseloomaa! Ta na7au!” yaagidi yeekkiis.