Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ kàkara, akũ à gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ dìtɛditɛ gbɛ̃nↄn wàa sↄsↄↄronↄnɛ kũ gbɛ̃nↄn basↄsↄↄronↄ.
2Akũ à a zĩ̀karii pìnↄ kpàatɛtɛ gã̀ aakↄ̃. À gã̀ do nà Zeruya nɛ́ Yoabunɛ a ↄĩ, a do sↄ̃ Yoabu dakũna Abisai ↄĩ, a do sↄ̃ Gata gbɛ̃ Itai ↄĩ. Akũ kína pì a zĩ̀karinↄnɛ: Makũmɛ mani doárɛ arɛ.
3Akũ gbɛ̃nↄ pì: Ǹsun gɛ́ro. Tó o sù o bàa lɛ̀, oni ó yã daro. Bee tó ó gbɛ̃ kpadonↄ gàga, oni ó yã daro. Mↄkↄ̃n òtɛni n gwa de gbɛ̃nↄn dúbu kurinↄla. N kpanawái wɛ̃tɛ gũn mɛ́ à mana.
4Akũ kína pìńnɛ: Lákũ à kɛ̀árɛ mana nàn mani kɛ. Kína gɛ̀ɛ à zɛ̀ bĩnilɛ sarɛ, akũ zĩ̀karinↄ bↄ̀tɛ gã̀ kũ gã̀ao gbɛ̃nↄn basↄsↄↄronↄ kũ gbɛ̃nↄn wàa sↄsↄↄronↄo.
5Akũ kína yã dìtɛ Yoabunɛ kũ Abisaio kũ Itaio à pì: À kɛ kɛfɛnna Abusalomunɛ busɛbusɛ ma yãi. Zĩ̀karinↄ yã kũ kína dìtɛ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄnɛ Abusalomu yã musu mà ń pínki.
6Zĩ̀karinↄ bↄ̀tɛ ò gɛ̀ɛ lákpɛn, de ò zĩ̀ ká kũ Isarailanↄ, akũ ò sì kↄ̃ tɛ́ Ɛflaimu dàkon.
7Dauda zĩ̀karinↄ zĩ̀i blè Isarailanↄa. Gbɛ̃ kũ ò gàga zĩ bireanↄn dasi, gbɛ̃nↄn dúbu baromɛ.
8Zĩ̀i pìi dà bùsuu pìla pínki, akũ zĩ birea sɛ̃̀ntɛ gbɛ̃nↄ blè dasi de fɛ̃nɛdala.
9Kũ Abusalomu kpàkũ kũ Dauda gbɛ̃nↄ, à dina baragbãsↄ̃ kpɛ. Akũ baragbãsↄ̃ pìi gɛ̀ɛ gbiri lí zↄ̃kↄ̃ gã̀nↄ gbáru, akũ a wakaa kpà lígãn gíngin, akũ a sↄ̃ pìi gɛ̃̀ zɛ́la, à gↄ̃̀ lokona lígãn gwe.
10Kũ gbɛ̃ke a è, à gɛ̀ɛ à pì Yoabunɛ: Ma Abusalomu è lokona lígãn.
11Akũ Yoabu pì gbɛ̃ kũ à baaruu pìi kpàarɛnɛ: Bↄ́ↄↄ? N a è yá? Bↄ́yãin ńdi a lɛ́ n dɛ̀roo? De yã ma n gba andurufu kuri kũ zĩ̀ka'asaao.
12Akũ gbɛ̃ pìi wè Yoabua à pì: Bee tó ò andurufu wàa sↄↄro yↄ̃̀ ò kà ma ↄn, mani fↄ̃ mà ↄ pá kína nɛ́ pìiaro, zaakũ kína yã dìtɛnnɛ kũ Abisaio kũ Itaio ó sã mà, à pì ò kɛ kɛfɛnna Abusalomunɛ busɛbusɛ.
13Tó ma a dɛ̀, de ma ásaru kɛ̀ ma zĩdanɛmɛ. A ke utɛna kínanɛro, mↄkↄ̃n sↄ̃ ĩni zɛ kũmaoro.
14Yoabu pì: Mani n dã doro. Akũ à sári sↄ̃ntɛ sɛ̀ mɛ̀n aakↄ̃, à gɛ̀ɛ à Abusalomu zↄ̃̀o a swɛ̃̀n gↄrↄ kũ à lokona lígãn bɛ̃nɛ.
15Akũ Yoabu zĩ̀kapↄnↄsɛri gbɛ̃nↄn kurinↄ lìkai ò a dɛ̀.
16Akũ Yoabu kuru pɛ̀ à a zĩ̀karinↄ dã̀dã, akũ ò kámma bò kũ pɛtɛna Isarailanↄiio.
17Ò Abusalomu gɛ̀ɛ sɛ̀ ò zù wɛ̀ɛ zↄ̃kↄ̃ↄ gũn lákpɛn gwe, akũ ò gbɛ̀ɛ kàkaraa, à gↄ̃̀ gbɛ̀didikↄ̃ana zↄ̃kↄ̃ ũ. Isarailanↄ sↄ̃ ò bàa lɛ̀, ń baadi tà a bɛa.
18Gↄrↄ kũ Abusalomu kun, à gbɛ̀ɛ pɛ̀tɛ a zĩdanɛ Kína guvutɛn, zaakũ à pì á nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩro, akũ á ye a tↄ́ garo. À a zĩda tↄ́ kpà gbɛ̀ kũ à pɛ̀tɛ pìinɛ, akũ òdigↄ̃ gwe sísi Abusalomu Dↄngupↄ ari kũ a gbãrao.

19Zadↄki nɛ́ Aimaza pì: Ǹ tó mà bàa lɛ́ mà gɛ́ baaru kpá kínanɛ, lákũ Dikiri yã nna kpàa nà à a bò a ibɛrɛnↄ ↄĩ.
20Akũ Yoabu pìnɛ: Ĩni le ǹ baaru kpá gbãraro, sé gↄrↄ pãnde zĩ. Gbãra pↄ́ dín ĩni kpáro, kũ kína nɛ́ gà yãi.
21Akũ Yoabu pì Etiopia burinɛ: Ǹ gɛ́ ǹ yã kũ n è o kínanɛ. Akũ Etiopia buri pìi kùtɛ Yoabunɛ à fùtɛ kũ bàao.
22Zadↄki nɛ́ Aimaza ɛ̀ra à pì Yoabunɛ: Bee deramɛɛ, ǹ tó mà bàa lɛ́ màgↄ̃ tɛ́ Etiopia buri pì kpɛ. Akũ Yoabu pìnɛ: Nɛ́, bↄ́yãi ń ye ǹ gɛ́ɛ? Baaruu pì nigↄ̃ àre vĩnnɛro.
23Akũ Aimaza pì: Bee deramɛɛ, má ye mà gɛ́mɛ. Akũ Yoabu pìnɛ: Ǹ gɛ́! Akũ à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ à bↄ̀tɛ kũ swa sarɛ zɛ́o, à Etiopia buri pìi kɛ̃̀.
24Dauda vutɛna wɛ̃tɛ bĩnilɛ gbà mɛ̀n planↄ dagura. Gudãkpãrii dìdi bĩnia ari gãnu pìi musu. Kũ à wɛ́ zù, à gbɛ̃ke è à tɛ́ kũ bàao.
25À lɛ́ zù kínai à ònɛ. Akũ kína pì: Lákũ à tɛ́ ado nà, àtɛn su kũ baaru nnaomɛ. Kũ àtɛn su, à kà kãni.
26Akũ gudãkpãrii pì gbɛ̃ pãnde è dↄ, àtɛn bàa lɛ́. À lɛ́ zù zɛ́dãkpãriii à pì: Gbɛ̃ pãnde tɛ́ a kpɛ dire kũ bàao, àtɛn su dↄ. Akũ kína pì: Àtɛn su kũ baaru nnaomɛ dↄ se.
27Akũ gudãkpãrii pìi pì: Ma è gbɛ̃ káaku bàasina de lán Zadↄki nɛ́ Aimaza bàasinaa bà. Akũ kína pì: Gbɛ̃ manamɛ, baaru nnan àtɛn suo.
28Aimaza lɛ́ zù kínai à pì: Aafia kun! Akũ à kùtɛ kínanɛ à mìi pɛ̀tɛ zĩtɛ à pì: Ò Dikiri n Luda sáabu kpá, à gbɛ̃ kũ ò kùsɛɛ bìrimmanↄ kpàmma, ma dikiri kína.
29Akũ kína a là à pì: Kɛfɛnna Abusalomu kun kũ aafiaao yá? Aimaza wèa à pì: Kũ Yoabu tɛni n zↄ̀bleri zĩ kũ makũ n zↄ̀bleriio, ma mà zuka fùtɛ manamana, ama má dↄ̃ tó bↄ́ mɛ́ à sùro.
30Kína pì: Ǹ zɛ kpado la gĩa. Akũ à zɛ̀ gwe.
31Kũ Etiopia buri sù, à pì: Ma dikiri kína, ma sunnɛ kũ baaru nnaomɛ. Dikiri yã nna kpàmma gbãra, à n bo gbɛ̃ kũ ò bò n kpɛnↄ ↄĩ.
32Akũ kína a là à pì: Kɛfɛnna Abusalomu kun kũ aafiaao yá? Etiopia buri pìi wèa à pì: Ma dikiri kína, Luda tó n ibɛrɛnↄ kũ gbɛ̃ kũ ò fùtɛ òtɛn wari dↄmmanↄ gↄ̃ lán kɛfɛnna pìi bà.
33Swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ kínagu, à dìdi à gɛ̃̀ kpɛ́ kũ à kú gãnu pìi musu, akũ à ↄ́ↄ dↄ̀ gwe. Gↄrↄ kũ àtɛn didi gwe à pì: O'o ma nɛ́ Abusalomu! Ma nɛ́ Abusalomu! Ma gana n gɛ̃nɛ ũ sã̀na yã! Abusalomu ma nɛ́! Ma nɛ́!