Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davida ese iena orea taudia ia haboua, bona gunalaia taudia ia abia hidi, 1000 ta ta edia biagudia, bona 100 ta ta edia biagudia. Bona unai totona siahu ia henidia.
2Davida ese tuari orea ia haria, kahana toi, vadaeni ia siaidia lao. Kahana ta be Ioaba ia gunalaia, kahana ta be Abisai Seruia, Ioaba ena tadina ese ia gunalaia, bona kahana ta be Itai, Gata tauna ese ia gunalaia. Vadaeni Davida ese iena tuari taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be umui danu ita lao.”
3To tuari taudia idia gwau, “Lasi, oi be do oi lao lasi, badina be bema idia goada, bona ai heau, bona aiemai orea kahana ia mase neganai, idia be ai dekenai do idia laloa lasi, oi sibona do idia tahua noho. Oiemu mauri be aiemai mauri 10,000 hegeregerena. Unai dainai namona be hanua dekenai oi noho, bona unai dekena amo durua do oi siaia diba ai dekenai.”
4King Davida ia haere, ia gwau, “Edena dala umui laloa ia be dala namona, unai bamona do lau karaia.” Unai dainai king ese hanua ikoukou ena badibadinai ia gini, vadaeni tuari orea ibounai idia raka lao, 100 ta ta dekena amo, bona 1000 ta ta dekena amo.
5Vadaeni king Davida ese Ioaba bona Abisai bona Itai ia oda henia, ia gwau, “Lau dainai eregabe tauna Abesaloma do umui bogahisihisi henia.” Iena tuari taudia ibounai ese Davida ena hereva idia kamonai, ia ese Abesaloma totona unai tuari biagudia ia oda henidia neganai.
6Vadaeni Davida ena tuari taudia ese Israela taudia idia tuari henia Eparaima ena uda gabuna dekenai.
7Unai gabu dekenai Davida ena taudia ese Israela taudia idia halusia. Unai tuari lalonai tuari taudia momo idia mase, dina tamona lalonai taunimanima 20,000 idia mase.
8Tuari be tano kahana ibounai dekenai idia karaia noho, to uda kahana dekenai idia mase kava taudia be momo herea, bona tuari dekenai idia mase taudia be momo lasi.
9Abesaloma be uda lalonai, doniki dekenai ia heau noho, vadaeni Davida ena taudia be idia hedinarai haraga. Abesaloma ena doniki be au badana ta ena rigi momo henunai ia heau vareai. Vadaeni Abesaloma ena kwarana be rigi ese ia dogoatao bamona, bona Abesaloma be rigi dekena amo ia taua dae. Doniki be Abesaloma ena henuna dekena amo ia heau lao.
10To tau ta ese Abesaloma ia itaia, vadaeni ia ese Ioaba ia hamaoroa, ia gwau, “Kamonai, Abesaloma lau itaia, au badana ta dekenai ia taua dae.”
11Ioaba ese unai hereva ia hamaoroa tauna ia gwau henia, ia gwau, “Be, oi itaia, a? Badina dahaka oi alaia lasi? Bema oi alaia mase neganai, lau ese oi dekenai siliva moni 10, bona gaba gauna ta do lau henia, mai moale danu.”
12To unai tau ese Ioaba dekenai ia haere, ia gwau, “Bema oi ese siliva moni 10,000 lau dekenai oi henia neganai, lau ese king ena natuna do lau alaia lasi. Badina be king ena oda, oi bona Abisai bona Itai dekenai, be ai ibounai ai kamonai vadaeni, king ia gwau, ‘Lau dainai, eregabe tauna Abesaloma do umui hamauria.’
13Bona bema king lau kamonai henia lasi, bema Abesaloma lau alaia neganai, king be do ia diba, bona oi ese lau do oi durua lasi.”
14Ioaba ia gwau, “Lau ese oi dekenai egu nega do lau haorea kava lasi.” Vadaeni Ioaba ese io toi ia abia, bona Abesaloma ena kudouna ia gwadaia, Abesaloma be au lalonai ia do mauri noho neganai.
15Bona Ioaba ena tuari taudia 10 ese Abesaloma idia hagegea, idia alaia mase momokani.
16Vadaeni Ioaba ese kibi ia hiriria, tuari do ia doko totona, bona iena tuari taudia ese Israela taudia lulua dekena amo idia doko vadaeni.
17Vadaeni idia ese Abesaloma idia abia, guri badana ta lalonai idia negea diho, uda lalonai, bona nadi momo herea Abesaloma ena tauanina latanai idia haboua. Unai murinai Israela taudia ibounai idia heau, ta ta edia ruma ta ta dekenai idia lao.
18Abesaloma ia mauri noho neganai, ia ese nadi laulauna ta king ena Koura dekenai ia haginia. Inai nadi be ia sibona hanamoa totona, badina Abesaloma be mai ena natuna tau ta lasi. Abesaloma ia gwau, “Lau be natuna tau ta lasi dainai, lauegu ladana be tau ta do ia laloatao lasi.” Unai dainai nadi be Abesaloma ena ladana hanamoa totona, bona iena ladana be “Abesaloma ena Nadi” ia mai bona hari dina.

19Vadaeni Sadoka ena natuna Ahimasa ia gwau, “Mani lau be do lau heau, tuari sivarai be king dekenai do lau hamaoroa, ia be Lohiabada ese ia hamauria vadaeni, ia idia hadikaia taudia dekena amo.”
20Ioaba ia hamaoroa, ia gwau, “Hari dina dekenai hereva do oi abia lao lasi. Dina ta unai bamona do oi karaia, to hari dina be lasi, badina be king ena natuna ia mase vadaeni.”
21Vadaeni Ioaba ese Kusu tauna ta ia oda, ia gwau, “Oi lao, oi itaia gaudia king dekenai do oi hamaoroa.” Kusu tauna be Ioaba ena vairana ia tui diho, vadaeni ia heau.
22Ahimasa Sadoka ese Ioaba ma ia hamaoroa, ia gwau, “Dahaka do ia vara be lau laloa lasi, mani emu kara, lau danu Kusu tauna danu hereva do lau abia lao.” Ioaba ia gwau, “Lauegu natuna e, dahaka dainai do oi heau? Inai hereva abia lao totona davana do oi abia lasi.”
23Ahimasa ia gwau, “Dahaka do ia vara be herevana, do lau heau.” Ioaba ia gwau, “Vadaeni, oi lao.” Vadaeni Ahimasa be Ioridane Koura ena dala dekenai ia heau lao, ia ese Kusu tauna ia hanaia.
24Davida be hanua ena ikoukou ruaosi edia huanai ia helai noho. Vadaeni hanua gima tauna be magu ena ataiai dekenai ia daekau lao, unai dekena amo ia raka, ela bona ikoukou ena guhi dekenai ia gini. Iena matana ia negea lao, bona tau ta ia itaia, sibona ia heau noho.
25Vadaeni gima tauna be ia boiboi diho, king ia hamaoroa. King Davida ia haere, ia gwau, “Bema ia sibona ia mai, ia be sivarai namona ia mailaia noho.” Unai tauna ia heau mai haraga noho, hanua kahirakahira.
26Gima tauna ese iena matana ia negea lou, bona tau ta ma ia itaia, ia heau noho. Gima tauna ese ikoukou naria tauna dekenai ia boiboi diho, ia gwau, “Oi itaia! Tau ma ta ia heau mai noho.” King Davida ia haere, ia gwau, “Ia danu sivarai namona ia mailaia noho.”
27Gima tauna ma ia gwau, “Lau itaia, tau ginigunana ena toana be Ahimasa hegeregere, bona ia heau noho.” Davida ia gwau, “Ahimasa be tau namona, sivarai namona ia mailaia noho.”
28Ahimasa ese king Davida dekenai ia boiboi, ia gwau, “Sivarai namo herea lau mailaia.” Ia tui diho, bona king ena vairanai tano dekenai iena vairana ia atoa, ia gwau, “Lohiabada, oiemu Dirava ita hanamoa bada, badina be ia ese kwalimu oi dekenai ia henia vadaeni. Lohiabada ese lauegu lohia bona king idia tuari henia taudia ia halusia vadaeni.”
29King Davida ese ia nanadaia, ia gwau, “Eregabe tauna Abesaloma be ia mauri noho, a?” Ahimasa ia haere, ia gwau, “Ioaba ese lau ia siaia neganai lau itaia, taunimanima momo idia herevahereva bada noho, to ena anina be lau diba lasi.”
30King Davida ia gwau, “Oi raka siri, iniseni do oi gini.” Vadaeni Ahimasa ia raka siri, ia gini.
31Vadaeni Kusu tauna be ia ginidae. Kusu tauna ia gwau, “Lauegu lohia bona king, sivarai namona lau abia mai! Lohiabada ese oi dekena idia tuari taudia ibounai dekena amo oi ia hamauria vadaeni.”
32King Davida ese Kusu tauna ia nanadaia, ia gwau, “Eregabe tauna Abesaloma be ia mauri noho, a?” Kusu tauna ia haere, ia gwau, “Lohia e, lau ura oi hadikaia totona idia toreisi taudia ibounai be unai eregabe tauna hegeregere.”
33King Davida be ia lalohisihisi bada herea. Ia be ikoukou ena ataiai daiutu ta dekenai ia daekau, unuseni ia tai. Bona ia daekau lao neganai danu ia tai noho, ia gwau, “Natugu Abesaloma o! Natugu Abesaloma o! Bema oiemu gabuna dekenai lau mase be namo! Abesaloma o, natugu, Abesaloma o!”