Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɑsɑɑ sɩ: Yʋlʋ hətɛ yɑɑkʋɣʋ tɔ, pə kəlɑ teu kɛ tulɑɑlʋ kʋpɑŋ. Pəyele ɩ səm kʋyɑkʋ kəlɑ teu kɛ ɩ lʋlʋɣʋ nyəŋkʋ.
2Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ sʋʋ ləyɑɣɑ təyɑɣɑ tɑɑ, nɑ mpi ɩ́ kɑ sʋʋ ɑcimɑ təyɑɣɑ tɑɑ tɔ. Mpi tɔ, ləyɑɣɑ tɔɔsəɣənɑ-tʋ sɩ səm ntɛ́ pɑɑ yʋlʋ wei ɩ tomle. Ɩlɛ pə wɛɛ sɩ yəlɑɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ pə tɔm nɑ pɑ́ wɛnɑ pɑ ɩsɛ.
3Lɑŋwɑkəllɛ kəlɑ teu kɛ woŋɑ. Mpi tɔ, tə pəsəɣɩ nɑ tə́ nyəŋsɩ ɩ ɩsɛntɑɑ, ɩlɛnɑ tə́ tɑɣɑnɩ ɩ tɑɑ.
4Ləyɑɣɑ təyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ puki, ɩlɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ nɑ́ɑ́ polo təyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ pɑ ŋmɑɑləɣɩ tɔ.
5Pə kəlɑ teu sɩ ń nɩɩ ɩsənɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kpɩɩləɣɩ-ŋ tɔ nɑ mpi n kɑ́ nɩɩ ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ yontu tɔ.
6Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ woŋɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ sɔwɑ yɑɑkʋɣʋ kɔkɔ tɑɑ kɛ tiipile tɛɛ tɔ. Təlɛ tə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ.
7Nmɑkəlʋɣʋ sʋsəɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kɛ kpɑŋʋɣʋ kɛ́, nɑ kʋhɑʋ ɑsilimɑ nyəŋkʋ nɑ́ɑ́ pəsɩ-ɩ ɩsɑɣɑʋ.
8Təmlɛ tɛm kəlɑ teu kɛ tə cɑɑlʋɣʋ. Pəyele suulu kəlɑ teu kɛ kɑlɑmpɑɑnɩ.
9Tɑɑ hulinɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ, pə tɑɣɑ pʋlʋ ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ nyə́mɑ tɑɑ kɛ́ pɑ́ɑ́nɑ́ wɛɛ.
10Tɑɑ yɔɣɔtɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ lɔŋtɑɑ kəlɑ teu kɛ nɔɔnɔɔ? Pə tɑɣɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ tənɑ.
11Ləmɑɣɑsɛɛ wɛ teu kɛ́ ɩsɩɩ kpɑncoou, yəlɑɑ tənɑ pəsəɣɩ nɑ pɑ́ wɑɑ ɑ tɑɑ.
12Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ɑ kentiɣi yʋlʋ nɑ pə́ kəlɩ liɣitee. Nɑ nyəm kɑwɑɑɣɑ ntɛ́ sɩ ləmɑɣɑsɛɛ hɑɑkɩ weesuɣu kɛ mpɑ pɑ wɛnɑ-yɛ tɔ.
13Nyənɩ Ɩsɔ kʋlɑpəlɛ, ɑwe pəsəɣənɑ nɑ ɩ́ siɣisi mpi ɩ kuntilɑɑ tɔ?
14Yɔɔlənɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ tə kʋyɑkʋ wule. Ye pə tɑlɑ lɑŋwɑkəllɛ kʋyɑkʋ ɩlɛ n pəsənɑ lɑɑkɑlɩ. Mpi tɔ, Ɩsɔ lɑpənɑ pə tɔm nɑɑlɛ sɩ yʋlʋ ɩ́ tɑɑ cɛkənɑ mpi pɩɩ mɑɣɑnɑ-ɩ tɔ.
15Mɑ nɑwɑ pə tənɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ weesuɣu kʋtopuluɣu kʋnɛ kʋ tɑɑ. Tɑmpɑnɑ təŋlʋ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ sɩ ɩ tɑmpɑnɑ təŋʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ.
16Tɑɑ nyənɩ nyɑ́ təɣɩ siɣisilu, pəyele tɑɑ hʋlɩ nyɑ́ tɩ sɩ n kɛ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɑ ń tɛləsɩ mpəle kɛ pə tɑɑ. Pepe tɔɔ kɛ́ n kɑ wɑkəlɩ nyɑ́ tɩ?
17Pəyele tɑɑ hɑ nyɑ́ təɣɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ yɑɑ ń pəsɩ ləmɑɣɑsɛɛ fɛɩ tʋ. Pepe tɔɔ kɛ́ n kɑ́ sɩ nɑ nyɑ́ wɑɑtʋ tɑtɑtɑ?
18Pə wɛ teu kɛ́ sɩ yʋlʋ ɩ́ təŋ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ pənɛ pə tɔm nɑɑlɛ. Mpi tɔ, wei ɩ nyɑŋnɑ Ɩsɔ tɔ, ɩ kɑɑ sʋʋ mpəle tɛləsʋɣʋ tɑɑ.

19Ləmɑɣɑsɛɛ hɑɑkɩ ɑ tʋ kɛ toŋ kɛ́ nɑ pə́ kəlɩ ɩcɑtɛ nte tə tɔɔ kʋfənɛɛnɑɑ nɑɑnʋwɑ kentɑɑ tɔ.
20Siɣisilu fɛɩ ɑtɛ cənɛ nɑ ɩ́ lɑkɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ kɑɑ pəntɩ.
21Tɑɑ ke ŋkpɑŋŋ sɩ n nɩɩkɩ yəlɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tənɑ. Ye nyɑ́ təmlɛ tʋ tʋʋ-ŋ tɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́.
22Mpi tɔ, nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n nyəmɑ́ nyɑ́ tɑɑ sɩ wulee wulee n tʋʋkɩ lɛlɑɑ.
23Mɑ mɑɣɑsɑ pə tənɑɣɑ mpʋ nɑ ləmɑɣɑsɛɛ, hɑlənɑ mɑ́ tɔ́ sɩ: Mɑɑ sɔɔsɩ ləmɑɣɑsɛɛ. Ɩlɛ mɑ tɑ pəsɩ.
24Pʋlʋpʋ cɛkənɑʋ tɔm tɛɛ mɑ tɔɔ kɛ́. Pə tɔm kəlɑ lumɑŋ təcuɣucuɣu, nɔɣɔlʋ kɑɑ pəsɩ nɑ ɩ́ tɑlɑ pə tənɑɣɑ.
25Ɩlɛnɑ mɑ́ sʋʋ pɛɛkʋɣʋ nɑ ɩsəlɛ kʋsɛɛmlɛ sɩ mɑ́ cɛkənɑ, nɑ mɑ́ hiki ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ mɑ́ mɑɣɑsɩ mɑ tɑɑ nɑ mɑ́ nyɩ sɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ləmɑɣɑsɛɛ lɑŋʋɣʋ kɛ́, nɑ kpɑŋʋɣʋ nɑ́ɑ́ kɛ́ kʋmɛlɛntʋ.
26Mɑ cɛkənɑɑ sɩ ɑlʋ wei ɩ kpɑɑkɩ ɩsɩɩ kɑtɔkɑ tɔ ɩ kəlɑ səm kɛ nyɑŋ. ɩ sɔɔlʋɣʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ puluɣu nɑ ɩ ŋkpɑlɑsɩ nɑ́ɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ ɑlukpɑlɑ. Yʋlʋ wei ɩ lɑkɩ Ɩsɔ luɣu nyəntʋ tɔ ɩnɩ ɩ fitiɣinɑ ɑlʋ ɩnɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ ɩsɑɣɑʋ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɔmɑ sɩ: Mɑ nyənɑ yɑɑsinɑɑ kɛ kʋlʋm kʋlʋm sɩ mɑ́ cɛkənɑ-wɛ.
28Mɑ tɩɩ tɔŋɑ pɑ tɑɑ kɛ́ pɛɛkʋɣʋ mɑ tɑ hikitɑ. Apɑlɑɑ iyɑɣɑ (1000) tɑɑ mɑ hikɑ ɑpɑlʋ kʋlʋm wei ɩ kɛ́ ɑpɑlʋ nɑ tɑmpɑnɑ tɔ. Amɑ mɑ nyənɑ ɑlɑɑ tənɑ tɑɑ, ɩlɛ mɑ tɑ hiki pɑɑ kʋlʋm.
29Ɩlɛ nti mɑ nɑwɑ tɔɣɔlɛ sɩ Ɩsɔ lɑpɑ yʋlʋ kɛ́ nɑ ɩ́ siɣisɑɑ, ɩlɛnɑ yʋlʋ nɑ́ɑ́ lɑ́ nɑ pə tənɑ pə́ lɑ́ kɑtɛ.