Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amɑ tɔɔsɩ nyɑ́ ŋmɑlʋ tɔɔ kɛ́ nyɑ́ ɩfepile kʋyɛɛŋ tɑɑ, nɑ pə́cɔ́ wɛɛ ɑsɑɣɛɛ nɑ pɩɩsɩ nsi sɩ tɑɑ n kɑ́ tɔ sɩ: Weesuɣu fɛɛ-m leleŋ tɔ sɩ kɔɔ.
2Nɑ pə́cɔ́ ilim, nɑ nyɑɑləm, nɑ ɩsɔtʋ, nɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ yu nyɑ́ tɔɔ, nɑ pə́ wɛɛ ɩsɩɩ tɛʋ fɛɛkʋɣʋ nɑ ɩsɔŋmʋntʋ tɑɣɑnɩ lɑpʋ tɔ.
3Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ nyɑ́ ŋkpɑlɑsɩ nsi sɩ kentiɣi-ŋ tɔ sɩ sʋʋkɩ seluɣu, nɑ nyɑ́ nɔɔhɛɛ toŋ nyənɑ nnɑ ɩnɩ ɑ səɣələɣɩ-ŋ tɔ ɑ́ nuki, nɑ nyɑ́ kelɑ nnɑ ɑ kɑ wɛ ɩsɩɩ nɑŋlɑɑ tɔ ɑ́ pɑsɑ holuɣu, nɑ ɑ́ hɛɛsɩ nɑŋʋɣʋ, nɑ nyɑ́ ɩsɛ nnɑ ɑ wɛ ɩsɩɩ pətolee nyənlɑɑ tɔ ɑ́ wɩɩ nɑʋ.
4Sɑɑ ɩnəɣɩ nyɑ́ ŋkpɑŋŋ təkəɣɩ, nɑ nyɑ́ nɔɣɔ pɑsɑ, nɑ kɑmpɑɑʋ koou feesiɣi-ŋ, nɑ yontunɑɑ tənɑ leleŋ sɩ.
5Nɑ ń wɩɩ təkpɑlɛnɑɑ, nɑ mpɑɑʋ wɛ-ŋ sɔɣɔntʋ, nɑ nyɑ́ nyʋɣʋ hʋlʋmɩ ɩsɩɩ tʋɣʋ ŋku kʋ hɛtʋ hʋlʋmɑɑ tɔ. Nɑ nyɑ́ nɔɔhɛɛ məlɩ-ŋ yuŋ ɩsɩɩ səɣəlɑ, nɑ tuusi pee kʋnyɩɩlʋɣʋ sɩ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩlɛnɑ pɑ́ ponɑ-ŋ nyɑ́ kɑntəkɑɣɑ təyɑɣɑ tɑɑ nɑ wiilɑɑ nɑ́ɑ́ cɔɔkɩ hɑpəlɛ tɔɔ.
6Tɔɔsɩ nyɑ́ ŋmɑlʋ tɔɔ nɑ pə́cɔ́ nyɑ́ weesuɣu ŋku kʋ wɛ ɩsɩɩ liɣitee nyəɣəlʋɣʋ ŋmənɑɣɑ tɔ kʋ cɛ, yɑɑ kʋ yɔkɩ ɩsɩɩ wʋlɑ hɛɛʋ yɑɑ lʋm həyɑɣɑ kɛ hite nɔɣɔ, yɑɑ kʋ cɛ ɩsɩɩ pɔpɔtɛ kululule cɛkʋɣʋ nɑ tə hoti lɔkɔ tɑɑ tɔ.
7Nɑ pə́cɔ́ nyɑ́ tɔnʋɣʋ pəsɩ tɛtʋ nti pɑɑ ŋmɑnɑ-kʋ tɔ, nɑ nyɑ́ feesuɣu nɑ́ɑ məlɩ Ɩsɔ wei ɩ kɑ tʋ-kʋ tɔ ɩ kiŋ.
8Mpʋɣʋlɛ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɔmɑ sɩ pə tənɑ pə wɛ piti kɛ́ nɑ pə cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ.
9Pə tɑɣɑ ləmɑɣɑsɛɛ tike kɛ wɑɑsʋ tʋ kɑ wɛnɑ. Ɩ sɛɣɛsɑ yəlɑɑ kɛ nyəm tɔm. Pəyele ɩ nɩɩwɑ ɑtuwɑ nɑ ɩ́ yɑsɩ ɑ tɑɑ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ɑ pɑɣɑlɛ.
10Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kɑɑsɑ ɩ təɣɩ nɑ ɩ́ hiki tɔm leleŋ nyəntʋ nɑ ɩ́ tɛləsɩ-təɣɩ teitei. Tə kɛ́ tɔm tɑmpɑnɑ nyəntʋ kɛ́.
11Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kʋsɛŋtʋɣʋ ŋku pɑ keetiɣinɑ nɑɑŋ tɔ, nɑ nyəmɑ́ wenɑ kɑləkəŋ nyə́mɑ kɑmɑ tɔ. Tiikilu kʋlʋm ɩnɩ ɩ kɑmnɑ-yɛ.
12Pəlɛ pə pɑɑsi ɩlɛ mɑ pəyɑlʋ, pɑɑsənɑ sɩ tɑkəlɑsɩ pɑɣɑlɛ ŋmɑɑʋ fɛɩ tənɑɣɑ, nɑ nyəm pɛɛkʋɣʋ kɑtɑtəlɑɣɑ kɑɑkɩ tɔnʋɣʋ kɛ́.
13Sɛɣɛsʋɣʋ kʋnɛ kʋ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ ń nyɑnɑ Ɩsɔ, nɑ ń tɔkəɣɩ ɩ kʋsəsɩɩtʋ. Təmlɛ nte pə tʋ pɑɑ yʋlʋ wei sɩ ɩ́ lɑ tɔɣɔlɛ.
14Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑ yəlɑɑ kɛ pɑ kʋlɑpʋtʋ tənɑ tɔɔ kɛ́, pɑɑ kʋŋmɛsətʋ kʋpɑntʋ yɑɑ ɩsɑɣɑtʋ.