Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waagai al77o gidido lo77o shittuwaappe lo77o sunttai aadhdhees; yelettiyo gallassaappekka haiqqiyo gallassai lo77o.
2Gibiraa keettaa biyoogaappe, yeeho keettaa biyoogee lo77o; aissi giikko, asa ubbaa wurssettai haiqo; paxa de7iya asaikka hegaa ba wozanan wottanau koshshees.
3Miichchaappe azzanoi keha; aissi giikko, azzanoi som77uwaa karexissikkokka wozanaa poo7issees.
4Ubbatoo ufaissiyaabaa xallaa qoppiya urai de7ikko, he urai eeyya; shin cincca asi haiquwaabaakka qoppees.
5Eeyyati sabbidi yexxiyo yettaa siyiyoogaappe, aadhdhida eranchcha asi seeriyo seeraa ezggiyoogee lo77o.
6Eeyyaa miichchai, suuppa agunttaa taman yeggin eexxiiddi xuuqqiyoogaa mala. Hegeekka qassi hada.
7Sugetta oosoi aadhdhida eranchchaa eeyya kessees; maganxxuwaa asappe ekkiyoogeekka wozanaa bashshees.
8Ai yohuwaassi gidikkonne, doomettaappe wurssettai keha; qassi otoranchcha uraappekka danddayanchcha urai keha.
9Hanqqoi azallati haluwaa kiyanau go7ettiyo miishsha gidiyo gishshau, elle hanqqettoppa.
10“Ha77i wodiyaappe kase aadhdhida wodee aissi keha gididee?” gaada oichchoppa; aissi giikko, hegaa mala oishai aadhdhida eranchcha giyo asi oichchiyo oisha gidenna.
11Ha sa7an de7iya asi ubbi aadhdhida eranchcha gidanau koshshees; aissi giikko, aadhdhida eratettaa demmiyoogee aquwaa laattiyoogaappe guuxxenna.
12Miishshai asa iitaappe kammidi ashshiyoogaadan, aadhdhida eratettaikka ashshees. SHin, aadhdhida eratettai miishshaappe dariyoogee, i asassi de7o immanau danddayiyoogaana.
13Ane Xoossai oottidobaa akeeka! Xoossai geellayidobaa ooni sittissanau danddayii?
14Neeyyo ubbabai giigido wodiyan ufaitta; qassi metoi gakkiyo wodiyankka akeeka; aissi giikko, ufaissa gidin, meto gidin, Xoossai yeddiyo wodiyan yees. SHin augee kasetidi yaanaakko, neeni erakka.
15Ha hada gidida laittan taagan darobaa taani be7aas. Hegeekka, geellai ba geellatettaa oottiiddi, adussa laittaa de7iyo wode, xillotettaa oottiya xilloi qantta laittan haiqqees.
16Hegaa gishshau, neeni elle xayennaadan, keehi daro xillo woikko keehi daro aadhdhida eranchcha gidoppa.
17Qassi wodee bainnan neeni haiqqennaadan, ubba hanttaara iitanne gidoppa; ubba yooqolo eeyyanne gidoppa.
18Ha ubbankka Xoossaassi yayyiya urai, meto ubbaappe xoonuwan kiyanau danddayiyo gishshau, neeni daro iita woikko daro xillonne gidennan giddo asa gida.

19Aadhdhida eratettai aadhdhida eranchchatuyyo immiyo wolqqai tammu katamata haariya asatau wolqqaappe darees.
20Xillobaa xalaalaa oottiiddi, nagara oottennan de7iya asi ha sa7aa bollan baawa.
21Asai haasayiyo qaalaa muliyaa ezggada polana gooppa; neeni muliyaa ezggana giikko, ne ashkkarai nena qanggishin, neeni siyana.
22Qassi neenikka ne huuphen harata qanggidoogaa ne wozanai erees.
23Hagaa ubbaa taani aadhdhida eratettan pilggada xeellaas; yaatada, “Taanikka aadhdhida eranchcha gidana” yaagaas. SHin taani giidoogaadan hanibeenna.
24Aadhdhida eratettai ubbatonkka haahuwan de7iyaabaanne ciimmabaa; yaatin, a qoridi demmanau danddayiyai oonee?
25Taani eranau, pilgga xeellanaunne aadhdhida eratettaanne yoho ubbaa wurssettaa eranau, qassi nagarai eeyyatetta gidiyoogaanne eeyyatettikka gooshsha gidiyoogaa eranau, ta wozanan yuushsha yuushshada qoppaas.
26Taani haiquwaappe aadhdhidi cammiya hara issibaa pilgga xeellada demmaas; hegeekka, i wozanai pire woikko yardde gidin, i kushee sanssalata mala gidido issi maccaaseebaa. Xoossaa ufaissiya urai ippe kessi ekkana; shin nagaranchchaa a ba piriyaa waaxada oiqqana.
27Eranchchai hagaadan yaagiis; “Taani kaalla kaallada, pilgga xeellada, haraa demmidobai hagaa.
28Hegeekka, taani hachchi gakkanaashin koyada demmabeennabaa. SHa7u attuma asaa giddoppe bonchchoi bessiyo issi asa xallaa demmaas; shin macca asaa giddoppe issinnonne demmanau danddayabeikke.
29Taani qorada demmido harabai, Xoossai asaa suure qofai de7iyoogeeta oottidi medhdhiis; shin asai daro hiilla ogiyaa koyidi biis” yaagiis.