Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tↄ́ na maa dɛ tulale bɛɛɛdea, mɛ́ gagↄↄ maa dɛ igↄↄa.
2Gɛ̃a ua pↄ́ wàlɛ gɛwiipɛu maa dɛ gɛ̃a ua pↄ́ wàlɛ dikpɛkɛula, asa gbɛ̃́pii midɛan we, mɛ́ a maa gbɛ̃́ pↄ́ kúↄ yã́pi da.
3Wɛ̃nakɛa maa dɛ yáalↄaa, oosisia gbɛa nↄ̀sɛ ì wee.
4Ɔ̃nↄna laai ìↄ ku ua pↄ́ wàlɛ ↄ́ↄlↄuwa. Sↄũ laai ìↄ ku ua pↄ́ wàlɛ pↄnakɛuwaɛ.
5Ɔ̃nↄna n lelea yãdaa maa dɛ swã́sɛa sↄũ n táasilɛaia,
6asa sↄũↄ yaalↄ dɛ lán kù tɛ́ pũnaa kĩnauwaɛ. Beeá pãɛ lↄ.
7Gbãa mↄa gbɛ̃́ↄnɛ ì to ↄ̃nↄna sↄũkũɛ, mɛ́ gbagusaɛ ì gbɛ̃́ ↄ̃̀ↄkpaɛ.
8Yã́ midɛa maa dɛ a fɛlɛaa, sùuu maa dɛ kàamaia.
9Ńsu to n pↄ lí pa àao, asa sↄũ mɛ́ ìↄ pↄfɛ̃ vĩ.
10Ńsu yãgbɛa ǹ mɛ bↄ́yãi yãagↄↄ maa dɛ tiaaio, asa yãlaa bee taaá ↄ̃nↄyã no.
11Ɔ̃nↄá pↄmaaɛ lán túbiwa, a ài vĩ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ĩatɛ̃ eↄnɛ píi.
12Ɔ̃nↄá kpanziɛɛ, lá ↄ̃a dɛ kpanziɛ ũwa, mɛ́ dↄ̃a àin kɛ: Ɔ̃nↄnaↄ ↄ̃nↄ ì ń misi.
13Làasookɛ Lua yãkɛaↄwa. Démɛ a fↄ̃ pↄ́ pↄ́ a kɛ̀ kolea pooi?
14Tó gↄↄ na mↄ̀ma, pↄnakɛò. Tó gↄↄ vãiɛ sↄ̃, làasookɛ, Lua mɛ́ kɛ̀ píi, kɛ́ gbɛ̃e su àↄ a zia dↄ̃o yã́i.
15Ma wɛ̃ni giiɛ bee guu ma yã́ɛ beeↄ è píi. Ma gbɛ̃maa è à gà a maakɛa guu, mɛ́ ma gbɛ̃vãi è àlɛ gɛ̃gɛ̃ a yãvãikɛa guu.
16Ńsu to n maakɛa gɛ̃agɛ̃o, ńsu to n ↄ̃nↄ gɛ̃agɛ̃o. Bↄ́yãi ńyↄ̃ yã́yia nzĩawai?
17N vãi su gɛ̃agɛ̃o, ńsu ǹyↄ̃ sↄũo. Bↄ́yãi ńyↄ̃ ga kpóoi?
18A maa ǹyↄ̃ yã́ mɛ̀n plapiↄ kũaɛ, ńsu ↄkpaio, asa gbɛ̃́ pↄ́ Lua vĩa vĩ ì yã́piↄ zɛ́ e píiɛ.

19Ɔ̃nↄ ì to ↄ̃nↄna gbãa àↄ dɛ wɛ̃́lɛ gbãade gbɛ̃ↄn kwiↄla.
20Gbɛ̃maa pↄ́ ìↄ yãmaakɛ mɛ́ ìli duunakɛo ku dṹniauo.
21Ńsu swã́sɛ yã́ pↄ́ wàlɛ ozi píio, kɛ́ tó n zĩkɛna lɛ́ n ká, ńsu mao yã́i.
22Asa ń dↄ̃ nzĩawa, kɛ́ mpi sↄ̃ n gbɛ̃́ↄ kà dasi.
23Ma wɛtɛ̀ yã́ beeↄi ↄ̃nↄ'ↄ̃nↄ píi, ma mɛ̀ má ↄ̃nↄkũ, ↄ̃ à zã̀kũmanↄ.
24Ɔ̃nↄ kúkĩi zã̀, a asii zↄ̃ↄ maamaaɛ, démɛ a fↄ̃ bↄwài?
25Ma ↄ̃nↄ ń yã́pii mio tàasikà, má yↄ̀ɛ kɛ́ mà e dↄ̃, mí yãvãikɛa dↄ̃ sↄũkɛ ũ, mí sↄũkɛ dↄ̃ mìsaikɛ ũ.
26Má è nↄɛ pↄ́ dɛ bai ũ, aà sↄ̃á mↄmusunaɛ, mɛ́ aà ↄↄá mↄdaonaɛ, aà yã́ ì ma pↄ ya dɛ gaa. Gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ kà Luagu ì pili nↄɛpiwa, ãma nↄɛpi ì duunkɛna kũɛ.
27Mámɛmaa Làasoode ma mɛ̀: Yã́ pↄ́ ma bↄwà gwa. Kɛ́ málɛ yã́ gwa zɛ́zɛ mà e a midↄ̃,
28gↄↄ pↄ́ málɛ wɛɛlɛ málɛ eo, ma gↄ̃ɛ bɛɛɛde è mɛ̀ndo gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ guu, ãma baa mɛ̀ndo mi nↄɛ bɛɛɛde e ń guuo.
29Yã́ pↄ́ ma bↄwàn kɛ: Lua gbɛ̃nazĩnaↄ kɛ̀ nↄ̀sɛpuadeↄ ũɛ, ↄ̃ aa pɛ̀lɛpɛlɛ kↄ̃ni zɛ́u.