Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑfiiti pəyɑlʋ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ wei ɩ kɛ́ Yosɑlɛm wulɑʋ tɔ ɩ tɔm ntɔ.
2Ɩ tɔmɑ sɩ pə tənɑ pə wɛ piti kɛ́ nɑ pə cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.
3Yʋlʋ kʋkʋɣʋ ɩ tɩ nɑ təmɑ tənɑɣɑ ɑtɛ cənɛ tɔ, pepeɣe ɩ wɑɑkɩ pə tɑɑ?
4Lʋlʋɣʋ looŋɑ kɑnɛ kɑ səkɩ kɛ́ nɑ looŋɑ lɛŋkɑ nɑ́ɑ́ kʋlɩ nɑ kɑ́ sɩ tɔtɔ, nɑ tɛtʋ nɑ́ɑ́ wɛ mpʋ tɩɩ lɑɣɑsəɣɩ.
5Ilim lɩɩ kɛ́ nɑ pə́ tʋ́ nɑ pə́ huliɣinɑ pə lonte tɑɑ kɛ́ məlʋɣʋ sɩ pə tɑsəɣɩ lɩɩʋ.
6Ɩlɛnɑ heelim nɑ́ɑ́ mɑkɩ nɑ pə́ pukinɑ ilim mpətəŋ tɔɔ, nɑ pə́ mələnɑ pə ntɔɣɔŋ tɔɔ. Nɑ pə́ mɑ́ nɑ pə́ cɔɔ kilikite, nɑ pə́ tɑɣɑnɩ cuɣusuɣu.
7Pusi tənɑ kpeŋ teŋku tɑɑ kɛ́. Amɑ ɩ́lɛ́ ɩɩ suɣi. Hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ tɔɔ pusi kpeŋnɑ tɔ, kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔɔ kɛ́ sɩɩ kpeŋ, sɩ kɑɑ lɑɣɑsɩ.
8Pə tənɑ pə tɔŋnɑ lɑpʋ kɛ́ pɩɩ yeki. Nɔɣɔlʋ ɩɩ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ tɔ sɩ ɩsəlɛ nyəɣəsəɣɩ nyənʋɣʋ yɑɑ ŋkpɑŋʋɣʋ nyəɣəsəɣɩ nɩɩʋ.
9Mpi pɩɩ wɛɛ tɔ, mpɩ pɩɩ wɛɛnɑ, nɑ mpi pɩɩ lɑpɑ tɔ, mpɩ pɩɩ tɑsənɑ lɑpʋ. Kʋfɑm nɑpəlɩ pə fɛɩ ɑntulinyɑ tɑɑ cənɛ.
10Pɑɑ pʋlʋpʋ lɑpɑ nɑ yəlɑɑ tɔŋ sɩ kʋfɑm, pəlɛ pɩɩ tɛmɑ lɑpʋ kɛ pɩɩsɩ nsi sɩ tɛɛwɑ tɔ, sɩ tɑɑ kɛ́ nɑ pə́cɔ́ pə tɑkɩ tɑ́.
11Nɔɣɔlʋ ɩɩ tɔɔsəɣɩ mpi pə tɛɛwɑ hɑtoo lɔŋtɑɑ tɔ pə tɔɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ tɑ́ wɑɑlɩ nyə́mɑ nɑ́ kɑɑ yele pʋlʋpʋ sɩ pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ nyə́mɑ ɩ́ nɑ́.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɔmɑ sɩ: Mɑ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ tɔɔ kɛ́ Yosɑlɛm.
13Mɑ hɑ mɑ tɩ sɩ mɑ́ pɛɛkɩ teu nɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ mɑ́ cɛkənɑ pə tənɑ mpi pə lɑkɩ ɑntulinyɑ tɑɑ tɔ. Pə kɛ́ wɑhɑlɑ təmlɛ nte Ɩsɔ tʋɣɩ yəlɑɑ tɔɣɔ.
14Mɑ nyəmɑ́ təmɑ tənɑ nnɑ yəlɑɑ lɑkɩ ɑtɛ tɔ. A tɔm nɑ kɑtɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.
15Mpi tɔ, yʋlʋ kɑɑ siɣisi mpi pə kuntilɑɑ tɔ. Pəyele nɔɣɔlʋ kɑɑ pəsɩ nɑ ɩ́ kɑlɑ mpi pə fɛɩ tɔ.
16Hɑlɩ mɑ hʋʋwɑ mɑ tɑɑ sɩ mɑ wɛnɑ nyəm nɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ sɔsɔm nɑ pə tɛɛ Yosɑlɛm ɑwulɑɑ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-m tɔ. Pɔpɔtʋ fɛɩ mɑ nyəm tɔɔwɑ sɔsɔm kɛ nɑ mɑ́ cɛkənɑ weesuɣu tɔm.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ sʋʋ fɑɣɑʋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kɛ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ kʋmɛlɛntʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛkənɑ sɩ pəlɛ pə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.
18Ye yʋlʋ leelɑ pʋlʋpʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ cɛkənɑ-wɩ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ nyəm. Mpʋ tɔtɔɣɔ ɩ lɑŋlɛ kɑ́ wɑkələnɑ-wɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ pə kʋnyɔŋ.