Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tↄ́ nna mana de nísi gbĩ nna bɛ̀ɛrɛdela, gagↄrↄ mana de igↄrↄla.
2Gɛ̃na ↄn kũ òtɛn gɛ̀ ↄ́ↄ dↄn mana de gɛ̃na ↄn kũ òtɛn dikpɛ kɛnla, zaakũ gbɛ̃ sĩnda pínki lakanaan gwe, à mana gbɛ̃ kũ ò kunnↄ yã pì da.
3Wɛ̃ndakɛna mana de yáadↄnala, pↄsirakɛnaa gbɛra nɛ̀sɛɛ dì were.
4Ɔ̃ndↄ̃ri laakarii dìgↄ̃ kú ↄn kũ òtɛn ↄ́ↄ dↄnwa, yↄ̃nkↄ laakarii dìgↄ̃ kú ↄn kũ òtɛn pↄnna kɛnwa.
5À mana ǹ ↄ̃ndↄ̃ri kpãkɛ̃nyĩna da de ǹ sã kpá yↄ̃nkↄ n tↄ́kpanala,
6zaakũ yↄ̃nkↄnↄ yáadↄna de lán sàkpa lí tɛ́pũtãna kĩnii gũn bàmɛ. Abirekũ pãmɛ dↄ.
7Gbãna mↄna gbɛ̃nↄnɛɛ dì tó ↄ̃ndↄ̃ri yↄ̃nkↄ kũmɛ, gusarɛgba dì gbɛ̃ yakamɛ.
8Yã mìdɛna mana de a naanala, mɛna mana de ń zĩda binala.
9Ǹsun tó n pↄ fɛ̃ likalikaro, zaakũ yↄ̃nkↄ mɛ́ àdigↄ̃ pↄfɛ̃ vĩ.
10Ǹsun pi, bↄ́yãin yãgↄrↄ mana de tera pↄ́laro, zaakũ yãlana dí taka bi ↄ̃ndↄ̃yãnlo.
11Ɔ̃ndↄ̃ bi pↄ́ manamɛ lán túbi bà, à àre vĩ gbɛ̃ kũ òtɛn ifãntɛ̃ enↄnɛ.
12Ɔ̃ndↄ̃ bi utɛkimɛ, lákũ ↄgↄ de utɛki ũ nà, ama dↄ̃na àreen dí: Ɔ̃ndↄ̃ dì gbɛ̃ kũ ò vĩnↄ sura ba.
13Ǹ laasun lɛ́ Luda yãkɛnanↄa. Dí mɛ́ ani fↄ̃ à pↄ́ kũ à kɛ̀ kotinaa dↄdↄↄ?
14Tó gↄrↄ nna sùmma, ǹ pↄnna kɛo. Tó gↄrↄ vãnimɛ sↄ̃, ǹ laasun lɛ́. Luda mɛ́ à a pínki kɛ̀, de gbɛ̃ke súngↄ̃ a zia dↄ̃ro yãi.
15Ma wɛ̃̀ndi kori dí gũn ma yã díkĩnanↄ è pínki. Ma gbɛ̃ mana è, à gà a manakɛnaa gũn, ma gbɛ̃ vãni è, àtɛn gì kɛ a yãvãnikɛnaa gũn.
16Ǹsun tó n manakɛna gɛ̃ ↄlaro, ǹsun tó n ↄ̃ndↄ̃ gɛ̃ ↄlaro. À kɛ̀ dera ĩni n zĩda kakatɛɛ?
17N vãni sún gɛ̃ ↄlaro, ǹsungↄ̃ yↄ̃nkↄ ũro. À kɛ̀ dera ĩni ga n gↄrↄ ãa?
18À mana ǹgↄ̃ yã mɛ̀n pla pìnↄ kũnamɛ, ǹsun ↄ gbarɛiro, zaakũ gbɛ̃ kũ à Luda vĩna vĩ dì a pla pìnↄ zɛ́ le pínkimɛ.

19Ɔ̃ndↄ̃ dì tó ↄ̃ndↄ̃ri gbãna gↄ̃ de wɛ́tɛ gbãnade gbɛ̃nↄn kurinↄla.
20Gbɛ̃ mana kũ àdigↄ̃ yã mana kɛ kũ àdi durunna kɛro kú andunia gũnlo.
21Ǹsun sã kpá yã kũ gbɛ̃nↄ tɛn oi pínkiro, de ǹsun ma n zĩkɛri tɛni n sↄ̃sↄ̃ro.
22Zaakũ ń dↄ̃ n zĩdanɛ, kũ mↄkↄ̃n se n gbɛ̃nↄ sↄ̃̀sↄ̃ dasi.
23Ma yã birenↄ gwà kũ ↄ̃ndↄ̃o pínki, ma zɛo kũ mà ↄ̃ndↄ̃ kũ, akũ à zã̀ kũmao.
24Bee tó ↄ̃ndↄ̃ fↄ̃̀ àgↄ̃ dera, a kúki zã̀, a asiri zↄ̃kↄ̃ manamana, dí mɛ́ ani fↄ̃ à boaa?
25Ma ↄ̃ndↄ̃ kũ yã sĩnda pínkioo mìi tàasii kà, ma gwàgwa de mà le mà dↄ̃, de mà yãvãnikɛna dↄ̃ yↄ̃nkↄkɛ ũ, de mà yↄ̃nkↄkɛ dↄ̃ mìsarikɛ ũ.
26Nↄgbɛ̃ kũ à de tankutɛ ũ a swɛ̃̀ bi gbàgidiimɛ a ↄnↄ bi mↄ̀kakↄ̃anaamɛ, a yã dì ma pↄ yaka de gala. Gbɛ̃ kũ a yã kà Ludanɛɛ dì wotoa, ama nↄgbɛ̃ pìi dì durunnakɛri kũmɛ.
27Makũ laasunde ma pì, ǹ yã kũ ma boa gwa. Kũ matɛn yã gwa zɛ́azɛa de mà le mà a mì dↄ̃,
28gↄrↄ kũ matɛn wɛtɛ lenaa sari, ma gↄ̃gbɛ̃ mana lè mɛ̀n do gbɛ̃nↄn wàa sↄↄronↄ tɛ́, ama bee nↄgbɛ̃ mana mɛ̀n do mádi le ń tɛ́ro.
29Yã kũ ma boaan dí. Luda bisãsirinↄ kɛ̀ nɛ̀sɛpuradenↄ ũmɛ, akũ ò gɛ̃̀ manafiki zɛ́n.