Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Ekalesiyestis

Ekalesiyestis 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Yagu yawa na basuna gegha, bi gegha da kamone na sawara tupadi akita: Rotomana wawayidi na God yana gwara sakivikivini bi gegha da saraborabobo, bi berabero wawayidi na God yana gwara gesiyakivikivinina bi gegha da samake da raghani gurina.
16Noko biidi gekonanoghosi da tami parapa rotomanimi, Bi gekoniyaba da tami yami nuwagiura parapa miisedi. Da kowiiwiini tamimani konirabobo mayemi?
17Gegha konabera da tami bero kirakiimina, gekonabera da parapa wawaya kawakeekeedi. Metagha, kowiiwiini da konarabobo yaninagha, muriye da gabudara waghata inakabi?
18Augunai da bera miisena na meboda mmkodi wonawiikatagha konakabitawana: Wawaya iiyabo God yakabikabikarawayeni, na mmkodi keda berodi yadi bata gwabidima inamiiritaveyana.
19Nuwagiura yabera da wawaya tana yimaragata kirakii, geware kiikiiwawo yadi 10 kwanatu tanagha kamone sibadana naboni.
20Getana wawaya nama mmko kuburina debane iiyabo nonowa bera rotomanidi yaberabera, da tamumu geiyaberaberana.