Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Saveman

Saveman 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sapos ol man i ting yu gutpela man, orait dispela i gutpela tru, na i winim sanda i gat bikpela pe bilong en. Na de yu dai i winim de mama i bin karim yu.
2Sapos yumi go long haus we ol man i krai long man i dai pinis, em i gutpela pasin na i winim pasin bilong go long haus we ol i mekim bikpela kaikai. Long wanem, yumi olgeta i mas i dai. Olsem na long taim yumi stap long graun, yumi mas tingting gut.
3Sapos yumi bel hevi long wanpela samting, em i gutpela, na i winim pasin bilong lap. I tru, bel hevi inap mekim pes bilong yumi i tudak, tasol em i helpim yumi long tingting gut long olgeta pasin bilong dispela graun.
4Sapos yu gat gutpela tingting, bai yu laik i stap wantaim ol man i krai long man i dai pinis. Tasol ol man i no gat gutpela tingting, ol i laik i stap wantaim ol man i mekim kain kain pasin bilong amamas.
5Sapos ol man i gat gutpela tingting i krosim yu na stretim yu, orait dispela em i gutpela pasin, na i winim biknem ol man i no gat gutpela tingting i givim yu.
6Sapos ol man i no gat gutpela tingting i lap, orait lap bilong ol i no gat as bilong en. I olsem rop i gat nil i stap long paia na i pairap, tasol em i no inap mekim sospen i hat tru.
7Sapos man i gat gutpela tingting, tasol em i pulim mani samting bilong arapela man, orait em i kamap olsem longlong man tasol. Sapos man i kisim grismani, orait long dispela pasin em i paulim gutpela tingting bilong em yet.
8Sapos man i kirapim wanpela wok, orait dispela i gutpela pasin. Tasol sapos em i pinisim dispela wok, orait dispela i win tru.
9Yu no ken belhat kwik long narapela man, long wanem, belhat em i pasin bilong ol man i no gat gutpela tingting.
10Yu no ken tok, “Olsem wanem na taim bipo i winim dispela taim nau?” Sapos yu mekim kain tok olsem, yu no gat gutpela save.
11Olgeta manmeri i stap long graun i mas i gat gutpela tingting. Dispela i gutpela tru, olsem ol gutpela samting ol papa i save givim yumi long taim ol i laik i dai.
12Gutpela tingting i olsem mani, na i save helpim yumi long taim nogut. Tasol gutpela tingting na save i winim mani, na i helpim yumi moa yet na yumi stap gut olgeta.
13Tingting gut long olgeta samting God i bin mekim. Sapos God i bin mekim wanpela samting i krungut, orait husat tru inap stretim bek?
14Taim ol samting long laip bilong yu i stap gut, orait yu mas amamas. Na sapos taim nogut i painim yu, orait yu mas tingting olsem, God i save salim gutpela taim na taim nogut i kam long yumi. Olsem na yumi no inap save wanem samting bai i kamap bihain.
15Laip bilong mi i samting nating, tasol long taim mi stap long graun mi bin lukim ol kain kain pasin. Mi bin lukim sampela man i bihainim stretpela pasin, tasol ol i dai. Na mi bin lukim sampela man i mekim pasin nogut, tasol ol i stap longpela taim long graun.
16Olsem na yumi no ken strong tumas long bihainim stretpela pasin na long kisim gutpela tingting. Nogut yumi bagarapim yumi yet.
17Na tu, yumi no ken strong tumas long bihainim olkain pasin nogut na ol longlong pasin. Nogut yumi hariapim dai bilong yumi.
18Yu mas wokabaut namel long dispela tupela kain pasin. Sapos man i aninit long God, orait maski em i mekim wanem samting, dispela bai i kamap gutpela tasol.

19Sapos taun i gat 10-pela hetman, ol i ken helpim taun i kamap strong. Tasol gutpela tingting em inap long helpim man i kamap strong moa na i winim strong bilong dispela taun.
20I no gat wanpela stretpela man i save mekim gutpela pasin oltaim. Nogat. Sampela taim em tu i mekim sin.
21Yu no ken harim olgeta toktok bilong ol manmeri. Sapos yu putim yau gut long tok bilong ol, ating bai yu harim wokboi bilong yu i tok nogut long yu.
22Long wanem, yu save olsem, planti taim yu yet yu bin tok nogut long narapela man.
23Mi bin tingting gut long olgeta dispela samting, bilong painimaut as tru bilong en, long wanem, mi laik kamap saveman tru. Tasol tingting bilong mi i no inap.
24I hat tumas long painimaut as tru bilong olgeta samting i save kamap. I olsem yumi painim samting i stap longwe moa o i stap daunbilo tru. Olsem na husat tru inap painimaut as bilong ol dispela samting?
25Tasol mi taitim bun na mi wok strong long painimaut olgeta gutpela tingting na kisim olkain save. Na mi wok strong long painimaut as bilong olkain pasin nogut na bilong ol longlong pasin.
26Mi bin painimaut olsem, ol meri i save givim bikpela hevi moa long yumi, na i winim hevi bilong i dai. Ol meri i olsem umben bilong holimpas yumi man. Na han bilong ol i olsem sen bilong kalabusim yumi. Sapos God i laikim wanpela man, orait dispela man em inap abrusim dispela kain umben na ranawe. Tasol dispela umben bai i holimpas ol man bilong mekim sin, na ol i no inap abrusim. Nogat tru.
27Saveman i tok olsem, tru tumas, mi bin wok isi isi long painimaut as bilong olgeta samting, na nau mi save pinis long pasin bilong ol meri.
28Mi bin wok long painim wanpela gutpela meri, na mi painim painim nogat. Namel long ol planti tausen manmeri, mi bin lukim wanpela wanpela gutpela man i stap. Tasol mi no lukim wanpela gutpela meri i stap.
29God i bin makim rot bilong ol manmeri, na ol i no hatwok long bihainim. Tasol ol yet i kamapim planti kain tingting na pasin, na dispela i mekim wokabaut bilong ol i hat tumas.