Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tↄ́ nnaa maa dɛ nↄ́si gũ nna bɛ̀ɛdeela, gagurↄↄ maa dɛ igurↄↄla.
2Gɛ̃na ua kɛ̀ wèe gɛ̀ ↄ́ↄ dↄↄn maa dɛ gɛ̃na ua kɛ̀ wèe zĩbaa kɛɛnla, zaakɛ baade píngi yãanan gwe, à maa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kuunↄ yã pì da.
3Sósobikɛna maa dɛ yáadↄnala, pↄsiakɛna gbɛran nↄ̀sɛ è wee.
4Ɔ̃ndↄ̃dee làakari ègↄ̃ kú ua kɛ̀ wèe ↄ́ↄ dↄↄn-a, yↄ̃nkↄↄ làakari ègↄ̃ kú ua kɛ̀ wèe pↄnnaa kɛɛn-a.
5À maa ǹ ↄ̃ndↄ̃dee kpãkɛ̃nzina da dɛ ǹ swã kpá yↄ̃nkↄↄ gↄ̃ n tↄ́ kpaala,
6zaakɛ yↄ̃nkↄↄnↄ yáadↄↄ dɛ lán kyàkpa lí tɛ́pũtãna kĩi guu bàmɛ. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ.
7Gbãa mↄna gbɛ̃nↄnɛ è tó ↄ̃ndↄ̃dee yↄ̃nkↄ kũmɛ, ↄdↄnkpɛɛgbaa è gbɛ̃ yakamɛ.
8Yã mìdɛna maa dɛ à daɛnala, mɛna maa dɛ ń zĩnda sɛna lezĩla.
9Ǹton tó ǹ pↄ fɛ̃ kpaaro, zaakɛ yↄ̃nkↄↄ bé ègↄ̃ pↄfɛ̃ vĩ.
10Ǹton be bↄ́yãnzin yãgurↄↄ maa dɛ tia pↄ́laro, zaakɛ yãlana beee taka nɛ́ ↄ̃ndↄ̃yãnlo.
11Ɔ̃ndↄ̃ↄ nɛ́ pↄ́ maamɛ lán túbi bà, à àre vĩ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ↄfãntɛ̃ eenↄnɛ.
12Ɔ̃ndↄ̃ↄ nɛ́ utɛkiimɛ, lán ↄↄ dɛ utɛkii ũ nà, mↄde dↄ̃na àren yɛ̀: Ɔ̃ndↄ̃ↄ è gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄ wɛ̃̀ndi dãkpa.
13Ǹ laasuu lɛ́ Luda yãkɛnanↄa. Dé bé eé fↄ̃ à pↄ́ kɛ̀ à kɛ̀ kotina dↄdↄↄ?
14Tó gurↄ nnaa mↄ̀mma, ǹ pↄnnaa kɛo. Tó gurↄ zaaamɛ sↄ̃, ǹ laasuu lɛ́. Luda bé à à píngi kɛ̀, lɛ gbɛ̃ke tóngↄ̃ à ziaa dↄ̃ro yãnzi.
15Ma wɛ̃̀ndi kori kɛ̀ guu ma yã kɛ̀nↄ è píngi. Ma gbɛ̃ maaa è, à gà a maakɛna guu, ma gbɛ̃ zaaa è, èe gì kɛɛ a yãzaakɛna guu.
16Ǹton tó n maakɛna ↄ gɛ̃ro, ǹton tó n ↄ̃ndↄ̃ↄ ↄ gɛ̃ro. À kɛ̀ dia nɛ́ n zĩnda kaatɛɛ?
17N zaaa tón ↄ gɛ̃ro, ǹtongↄ̃ yↄ̃nkↄↄ ũro. À kɛ̀ dia nɛ́ ga n gurↄↄ ãa?
18À maa ǹgↄ̃ yã mɛ̀n plaaa pìnↄ kũnamɛ, ǹton ↄ kpáziro, zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ Luda vĩa vĩ è à plaaa pìnↄ zɛ́ e píngimɛ.

19Ɔ̃ndↄ̃ↄ è tó ↄ̃ndↄ̃dee gbãaa gↄ̃ dɛ wɛ́tɛ gbãade gↄ̃ↄn kurinↄla.
20Gbɛ̃ maaa kɛ̀ ègↄ̃ yã maaa kɛɛ kɛ̀ è durun kɛroo kú anduna guuro.
21Ǹton swã kpá yã kɛ̀ gbɛ̃nↄↄ e oozi píngiro, lɛ ǹton ma n zĩkɛri e n sↄ̃sↄ̃ↄro.
22Zaakɛ ń dↄ̃ n zĩndanɛ, kɛ̀ mpi se n gbɛ̃nↄ sↄ̃̀sↄ̃ pari.
23Ma yã beeenↄ gwà kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄo píngi, ma zɛo kɛ̀ mà ↄ̃ndↄ̃ kũ, ben à zã̀ kũ̀mao.
24Baa tó ↄ̃ndↄ̃ↄ fↄ̃̀ àgↄ̃ dia, à kúkii zã̀, à asii bíta maamaa, dé bé eé fↄ̃ à bↄa?
25Ma ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n yã píngio mì tàasi kɛ̀, má gwàgwa lɛ mà e mà dↄ̃, lɛ mà yãzaakɛna dↄ̃ yↄ̃nkↄkɛɛ ũ, lɛ mà yↄ̃nkↄkɛɛ dↄ̃ mìsaikɛɛ ũ.
26Nↄgbɛ̃ kɛ̀ dɛ takutɛɛ ũ, à swɛ̃̀ nɛ́ gbàngidimɛ, à ↄↄnↄ nɛ́ mↄ̀kyakoomɛ, à yã è ma pↄↄ yaka dɛ gaala. Gbɛ̃ kɛ̀ à yã kà Ludanɛ è pitin, mↄde nↄgbɛ̃ pì è durunkɛri kũmɛ.
27Ma laasuude ma bè, ǹ yã kɛ̀ ma bↄa gwa. Kɛ̀ mɛ́ɛ yã gwaa zɛ́azɛa lɛ mà e mà à mì dↄ̃,
28gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ɛ wɛtɛɛ esai, ma gↄ̃gbɛ̃ maaa è mɛ̀n do gↄ̃ↄn wàa sↄↄroonↄ tɛ́, mↄde baa nↄgbɛ̃ maa mɛ̀n do mɛ́ɛ e ń tɛ́ro.
29Yã kɛ̀ ma bↄan yɛ̀. Luda gbɛ̃nteenↄ kɛ̀ nↄ̀sɛpuradeenↄ ũmɛ, ben aↄ̃ gɛ̃̀ mↄnafiki zɛ́n.