Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛtɩ nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ lʋm tɔɔ, kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ n kɑ́ tɛ nɑ ń tɑɣɑnɩ-kɛɣɛ hikuɣu.
2Hɑ nyɑ́ wɛnɑʋ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ yəlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ yɑɑ pəlefɛɩ nɑɑnʋwɑ. Mpi tɔ, n tɑ nyɩ ɩsɑɣɑtʋ nti tɩɩ mɑɣɑnɑ-ŋ ɑntulinyɑ tɑɑ tɔ.
3Pɑɑ timpi tɔɔ kɛ́ tʋɣʋ hotinɑɑ, kʋ lonte tɑɑ tənɑɣɑ kʋ sɑɑləɣɩ. Ye tɛʋ ɩ pilɑɑ nɑ ŋmʋntʋɣʋ susi kʋ nɩɩkɩ teu kɛ́.
4Wei ɩ feŋiɣi heelim tɔ ɩɩ tuuki pʋlʋ, nɑ wei ɩlɛ ɩ pɑɑsəɣənɑ ɩsɔŋmʋntʋ kɛ nyənʋɣʋ tɔ ɩɩ kʋŋ pʋlʋ.
5N kɑɑ pəsɩ nɑ ń cɛkənɑ heelim mpɑɑʋ. Pəyele n kɑɑ nyɩ ɩsənɑ pə ŋmɑɑkɩ pəyɑɣɑ kɛ kɑ too lotu tɑɑ nɑ kɑ feesiɣi tɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ nn pəsəɣɩ nɑ ń cɛkənɑ Ɩsɔ wei ɩ lɑkɩ pə tənɑ tɔ ɩ təmlɛ.
6Pə tɔɔ kɛ́ pə wɛɛ sɩ ń tuu nyɑ́ kututuum kɛ tɑnɑŋ tɛɛ hɑlənɑ tɑɑnɑɣɑ, tɑɑ hɛɛsɩ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, n tɑ nyɩ sɩ tɑnɑŋ yɑɑ tɑɑnɑɣɑ kututuum kɑ́ kələnɑ lɑpʋ, yɑɑ pə tənɑ pɩɩ wɛɛ teu.
7Ilim nɑɑkʋɣʋ tɔ pə wɛ teu kɛ́, nɑ ɩsɛ lɑŋlɛ hɛɛkənɑ pə nyɑɑləm.
8Ye yʋlʋ weesuɣu tɑɣɑlɑ pɩɩsɩ pɑɣɑlɛ, ɩ́ sɑ Ɩsɔ kɛ́ sɩ tənɑ sɩ tɔɔ. Amɑ ɩ́ tɔɔsɩ kɛ́ sɩ səkpɛtʋɣʋ kʋyɛɛŋ kɑ́ wɛɛ pɑɣɑlɛ. Pə tənɑ mpi pə kɔŋ tɔ pə cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ kɛ́.
9Ɩfepu nyɑ́, yɔɔlənɑ nyɑ́ ɩfepile kɛ tə wɑɑtʋ nɑ ń nɩɩ tə leleŋ, təŋ ɩsənɑ pə hɑ-ŋ nyɑ́ lotu tɑɑ tɔ, nɑ ɩsənɑ nyɑ́ ɩsɛ nɑɑkɩ tɔ. Amɑ tɔɔsɩ kɛ́ sɩ Ɩsɔ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ yɑɑ-ŋ hʋʋlɛ kɛ pə tənɑ pə tɔɔ.
10Hɑtələnɑ nyɑ́ nyɑmlɛ kɛ nəɣəsɛɛ, nɑ ń cɔlənɑ nyɑ́ tɔnʋɣʋ kɛ wʋsɑsɩ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ɩfepile nɑ tə ɑlɑɑfəyɑ wɛ tɛm kɛ́.