Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɑsɑɑ sɩ: Hei ɩ́ nyənɩ ɩsənɑ pɑ ŋmɑkəlɑ yəlɑɑ nɑ pɑ́ wiiki tɔ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ puki pɑ puɣusuɣu. Pɑ ŋmɑkəllɑɑ mpɛɣɛlɛ toŋtʋnɑɑ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ pəsəɣɩ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛɣɛ pɑ niŋ tɑɑ.
2Mɑ hʋʋ sɩ mpɑ pɑ səpɑ tɔ pɑ kəlɑ leleŋ nɩɩʋ kɛ weesiŋ nyə́mɑ.
3Ɩlɛnɑ pə tɩɩ kələnɑ mpɑ pɑ tɑ tɩɩ lʋlətɑ tɔ. Mpi tɔ, pɑ tɑ nyɩ ɩsɑɣɑtʋ nti yəlɑɑ lɑkɩ ɑtɛ cənɛ tɔ.
4Mɑ nɑwɑ tɔtɔ sɩ yəlɑɑ tɔkɩ wɑhɑlɑ kɛ́ nɑ təmɑ sɩ pɑ́ hiki nɑ pɑ́ tɛɛ pɑ lɛlɑɑ. Pəlɛ pə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.
5Felentú susiɣi ŋkpɑlɑsɩ kɛ́ nɑ ɩ́ tʋɣɩ ɩ təɣɩ wɑkəlʋɣʋ.
6Pə kəlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛɛnɑ ŋkute kʋlʋmtəlɛ nɑ ɩ́ nɩɩkɩ leleŋ, nɑ mpi ɩ kɑ́ wɛɛnɑ ŋkulee nɑɑlɛ nɑ pə́ wɛ kɑtɛ tɔ.
7Mɑ nɑwɑ tɔtɔɣɔ kɑtɛ lɛntɛ kɛ tɛtʋ tɔɔ.
8Yʋlʋ wɛnnɑ ɩ tike təkoŋ, ɩ fɛɩnɑ ɑlʋ yɑɑ neu, yɑɑ pəyɑɣɑ, pəcɔ ɩ lɑkɩ təmlɛ ɩɩ nyəɣəsəɣɩ. Ɩ cɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ sɔɔsəɣɩ wɛnɑʋ kɛ́ tɑm. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, nɑ ɩ́ pɔɔsəɣɩ ɩ təɣɩ tɑm sɩ: Awe tɔɔ kɛ́ mɑ wɩɩkɩ nɑ mɑ́ kisiɣi leleŋ nɩɩʋ. Yɑɑsi ɩnɩ ɩ kɛ́ ɩsɑɣɑʋ kɛ́ nɑ ɩ cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ.
9Pə kəlɑ teu sɩ yəlɑɑ nɑɑlɛ ɩ́ kɑɑ, nɑ mpi yʋlʋ kɑ wɛɛ ɩ tike tɔ. Mpi tɔ, pɑ wɑɑkɩ pɑ təmlɛ tɑɑ kɛ́.
10Pəyele pɑ tɑɑ wei ɩ́ tɩɩ hotɑɑ lɛlʋ kʋsɩ-ɩ. Amɑ wei ɩ wɛ ɩ tike tɔ ye ɩ hotɑɑ ɩɩ nɑɑkɩ kʋsʋlʋ.
11Ye yəlɑɑ nɑɑlɛ ɩ həntɑɑ, pə hɑŋəɣɩ-wɛɣɛ. Amɑ pə kɑɑ hɑŋ wei ɩ wɛ ɩ tike tɔ.
12Ye yʋlʋ wɛ ɩ tike ŋmɑkəllʋ ŋmɑkələɣɩ-ɩ kɛ́. Amɑ ye pɑ wɛ nɑɑlɛ ɩlɛ pɑ pəsɩ-ɩ. Ɩfɑtəlɛ ɩɩ cɛkɩ lɔŋ ɩsɩɩ ŋmənɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ.
13Ɩfepu wei ɩ́ tɑ kɛ kɑsɑɣɑmpu nɑ ɩ́ wɛnɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ ɩ lɑpɑ sɑnɑ nɑ wulɑʋ kʋkpɑtʋlʋ kʋmɛlɛŋ ŋku kʋ kisiɣi lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ tɔ.
14Pɑɑ sɑləkɑ tɑɑ kɛ́ ɩfepu ɩnɩ ɩ lɩɩnɑɑ sɩ ɩ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ, yɑɑ pɑ tɩɩ lʋlɑ-ɩ kʋnyɔntʋ kɛ kɑwulɑɣɑ tɑɑ,
15mɑ nɑɑkɩ sɩ ɩfepu wei ɩnɩ ɩ kɑ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ wulɑʋ ɩnɩ ɩ lonte tɑɑ tɔ yəlɑɑ tənɑ kɑ́ wɛɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́.
16Yəlɑɑ tuutuumɑ kɑ wɛɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́, pɑɑ nɑ mpʋ pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ nyə́mɑ lɑŋɑ kɑɑ hʋlʋmənɑ-ɩ. Mpi tɔ, pəlɛ pə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.
17Lɑ lɑɑkɑlɩ kɛ wɑɑtʋ wei n puki Ɩsɔ təyɑɣɑ tɑɑ tɔ. Polo sɩ ń nɩɩ nɑ ń wɛɛnɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ. Pə kəlɑ teu kɛ tɔlɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kʋmɛlɛŋ lɑkɩ nɑ ɩ́ tɑ cɛkənɑ sɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ lɑkɩ tɔ.