Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɔmɑ sɩ: Mɑ mɑɣɑsɑ pə tənɑɣɑ mpʋ pə tɔm kɛ mɑ tɑɑ. Nti mɑ nɑwɑ tɔɣɔlɛ sɩ tɑmpɑnɑ təŋlɑɑ nɑ ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ pɑ təmɑ tənɑ wɛ Ɩsɔ niŋ tɑɑ kɛ́. Yʋlʋ tɑ nyɩ sɔɔlʋɣʋ yɑɑ tɑɑ kpɑnɑʋ tɔm. Pə tənɑ pə wɛ ɩ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́.
2Mpʋ tɔ, pə kpɛntɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kʋlʋmʋɣʋ kɛ tɑmpɑnɑ təŋlʋ nɑ ɩsɑɣɑlɑtʋ kɛ́, nɑ kʋpɑŋ nɑ ɩsɑɣɑʋ, nɑ wei ɩ fɛɩnɑ ɑsilimɑ tɔ nɑ wei ɩ wɛnɑ-yɛ tɔ, nɑ ɩsɔsɛɛʋ kɔtɑsɩ lɑtʋ nɑ wei ɩɩ lɑkɩ-sɩ tɔ. Kʋpɑŋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsɑɣɑlɑtʋ, nɑ wei ɩ sɩɩkɩ nɔɣɔ tɔ nɑ wei ɩ wɛnɑ ɩ nɔɣɔ sɩɩʋ sɔɣɔntʋ tɔ.
3Ɩsɩɩ pə kpɛntʋɣʋ pɑ tənɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kʋlʋmʋɣʋ tɔ pə kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pə tənɑ mpi pə lɑkɩ ɑntulinyɑ tɑɑ tɔɣɔ. Ɩsɑɣɑtʋ sunɑ yəlɑɑ lotu tɑɑ nɑ kʋmɛlɛntʋ kɛ pɑ nyɑmɑ tɑɑ kɛ́ pɑ weesiŋ tənɑ tɑɑ. Pɑ tənɑɣɑ ntɛ́ ɑtɛtəlɛ tɑɑ.
4Wei ɩ kpɛntənɑ weesuɣu nyə́mɑ tɔ ɩ tike ɩ tɛɛləɣənɑ. Hɑɣɑ ɩsɛ nyəŋkɑ lɑpɑ sɑnɑ nɑ tɔɣɔlɑɣɑ kʋsəpɑɣɑ.
5Weesuɣu nyə́mɑ nɑ́ nyəmɑ́ sɩ pɑɑ sɩ. Amɑ sətɑɑ nɑ́ tɑ́ nyɩ nɑtəlɩ, pɑ fɛɩnɑ kʋfɛlʋɣʋ. Mpi tɔ, pɑ sɔɔwɑ pɑ tɔɔ.
6Pɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ pɑ tɑɑ hɑŋɑɣɑ tɛmɑ wɑkəlʋɣʋ. Pɑ kɑɑ hiki pʋlʋɣʋ pə tənɑ mpi pə lɑkɩ ɑtɛ tɔ pə tɑɑ.
7Mpʋ tɔ, polo nɑ ń tɔɣɔ nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ ń nyɔɔ nyɑ́ sʋlʋm nɑ ləmɑɣɑsəlɛ kʋpɑntɛ. Mpi tɔ, Ɩsɔ lɑŋlɛ hɛɛnɑ nyɑ́ təmɑ kɛ́.
8Suuki ɑcimɑ wontu kʋhʋlʋmtʋ kɛ pɑɑ wɑɑtʋ wei. Pəyele tulɑɑlʋ ɩ́ tɑɑ lɑŋ nyɑ́ tɔɔ.
9Yɔɔlənɑ nyɑ́ ɑlʋ wei nyɑ́ luɣu sʋʋwɑ tɔɣɔ nyɑ́ weesuɣu kʋyɛɛŋ wɑɑtʋ tɑntɑɑ nyəŋ wei Ɩsɔ hɑ-ŋ ɑtɛ tɔ ɩ tɑɑ. Kɑwɑɑɣɑ ŋkɑ n wɛnɑ wɑhɑlɑnɑɑ mpɑ n tɔkɩ nyɑ́ təmlɛ tɑɑ kɛ́ ɑtɛ cənɛ tɔ pɑ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
10Pɑɑ kʋlɑpəlɛ nteɣe n hikɑɑ sɩ n lɑkənɑ nyɑ́ niŋ, lɑ-tɛ nɑ nyɑ́ toŋ. Mpi tɔ, təmlɛ yɑɑ hʋwɛɛ hʋʋʋ yɑɑ nyəm yɑɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔm fɛɩ ɑtɛtəlɛ tɑɑ timpi n puki tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɑsɑɑ sɩ: Mɑ nɑwɑ ɑntulinyɑ tɑɑ sɩ pə tɑɣɑ mpɑ pɑ pəsɑ sewɑ tɔ pɑ tike pɑ tɔkənɑ ɑsewɑ tɛtɛ. Anɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ tike ɩɩ lɑkɩ ɑkɑnɑɑ. Pəyele pə tɑɣɑ mpɑ pɑ kəlɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔ pɑ tike pɑ wɛɛkənnɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Pəcɔ pə tɑɣɑ lɑɣɑtʋnɑɑ tike wɛɛkənɑ liɣitee. Pəyele pə tɑɣɑ nyəntɑɑ tike wɛnnɑ nyʋleleŋ. Mpi pə tɔɔ tɔ, nyʋsəpəlɛ yɑɑ nyʋleleŋ mɑkənɑ pɑɑ wei kɛ́.
12Yʋlʋ tɑ nyɩ ɩ wɑɑtʋ nɑ pə kəlɩ tiinɑ nnɑ puluɣu ɩsɑɣɑʋ puuwɑ tɔ, yɑɑ sumɑsɩ nsi pɑ nyəpɑ nɑ pə kpɑ tɔ. Səm hɔkɑ yəlɑɑ kɛ́ nɑ pə tutiɣi-wɛ ɩsɩɩ tiinɑ nɑ sumɑsɩ sənɛ.
13Mɑ nɑwɑ ɑntulinyɑ tɑɑ kɛ́ nyəm nəɣəsəlɛ nɑ pə́ lɑ-m piti.
14Ɩcɑliyɑ nɑkəlɩ kɑɑ wɛnnɑ kɑ tɑɑ yəlɑɑ tɑ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩ yoonɑ-kɛ nɑ ɩ́ tɑ-kɛɣɛ kotɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ koluŋɑ sɔsɑɣɑ tɑkɑ sɩ ɩ́ hikinɑ kɑ tɑɑ yəlɑɑ.
15Apɑlʋ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kʋnyɔntʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ kɑ tɑɑ tənɑ, nɑ ye ɩcɑtɛ nyə́mɑ kɑ polɑ ɩ kiŋ ɩ kɑ wɑɑsɑ-wɛ nɑ ɩ ləmɑɣɑsɛɛ ɑnɩ. Amɑ ɩ kʋnyɔŋ tɔɔ, ɩlɛ ɩcɑtɛ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɑ toosi sɩ ɩ́ polo nɑ ɩ́ nɑ-ɩ. ɩlɛ nɔɣɔlʋ tɑ tɔɔsɩ ɩ tɔɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɔmɑ sɩ ləmɑɣɑsɛɛ kəlɑ teu kɛ tomɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ pɑ nyənəɣɩ kʋnyɔntʋ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ yem kɛ́, nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ ɩ tɔm.
17Ləmɑɣɑsɛɛ nyə́mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ nti yəlɑɑ nɩɩkɩ təpɑmm tɔ tə kəlɑ teu kɛ holɑ nnɑ nyʋɣʋ tʋ holiɣinɑ nyɔɔŋ fɛɩnɑɑ tɔ.
18Ləmɑɣɑsɛɛ kəlɑ teu kɛ yoou wontu kɛ́. Amɑ ɩsɑɣɑʋ kʋlʋm wɑkələɣənɑ kʋpɑntʋ pɑɣɑlɛ.