Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HADIBAIA TAUNA

HADIBAIA TAUNA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tau ta ena ladana namona ese davana bada muramura mai bonana namo ia hereaia noho. Bona tau ena mase dinana ese iena vara dinana ia hereaia noho.
2Taitai ena ruma do oi raka vareai be namo, aria ena ruma do oi raka vareai be dika. Badina be mauri taudia ibounai idia diba idia be do idia mase, bona inai mase do idia laloaboio lasi be namo.
3Lalohisihisi ena namo ese kiri ena namo ia hereaia noho, badina be lalohisihisi ese iseda lalona ia hanamoa noho.
4Nega ibounai moale ia laloa noho tauna be kavakava. Aonega tauna ese mase ia laloa noho.
5Aonega taudia ese oi do idia gwau henia be namo. To kavakava taudia ese oi do idia hanamoa be dika.
6Kavakava tauna ia kiri neganai, unai regena be au ginigini lahi lalonai edia regena bamona. Unai kiri be anina lasi.
7Bema aonega tauna ese tau ta ia koia neganai, unai aonega tauna be kavakava tauna ia halaoa noho. Bema lalona veria moni oi abia dae neganai, oi ese oiemu mauri oi hadikaia noho unai.
8Kara ta ena dokona ese unai kara ena hamatamaia ia hereaia noho. Bona haheauka kara ese hekokoroku kara ia hereaia noho.
9Do oi badu haraga lasi. Bona bema badu be emu lalona dekenai oi dogoatao noho, inai be kavakava taudia edia kara.
10Do oi hereva lasi inai bamona, “Badina dahaka nega gunadia be namo, to inai nega be ia dika noho?” Badina inai bamona henanadai be aonega lasi.
11Mauri taudia ibounai ese aonega bema idia abia be namo, badina aonega be kohu momo abia hegeregerena.
12Aonega ese oi ia gimaia noho diba, moni ese oi ia gimaia noho diba hegeregerena. To aonega ese moni ia hereaia noho, badina aonega ese aonega tauna ia hamauria noho.
13Dirava ena kara do oi laloa noho. Dirava ese ia hagagevaia gauna, be daika ese do ia hamaoromaoroa diba?
14Oiemu noho be namo neganai, do oi moale. Bona oi dekenai dika ia vara neganai do oi laloa, Dirava ese moale bona hekwarahi ia siaia noho, bona taunimanima idia diba lasi dahaka bona dahaka do idia vara.
15Inai egu mauri anina lasi lalonai, lau ese gau ibounai lau itaia vadaeni. Kara maoromaoro tauna be iena kara maoromaoro lalonai ia mase noho, bona kara dika tauna be iena kara dika lalonai iena mauri ia halataia noho.
16Unai dainai do oi kara maoromaoro auka herea lasi, bona aonega do oi tahua auka herea lasi, oi sibona do oi alaia garina. Oi sibona do oi alaia ena namo be dahaka?
17Ma danu, do oi kara dika herea lasi, bona do oi kavakava herea lasi. Badina oiemu nega do ia ore lasi neganai, do oi mase haraga, ena namo be dahaka?
18To inai ruaosi, kara maoromaoro bada, bona kara dika bada, edia huanai, mai aonega danu do oi raka lao. Badina bema Dirava oi gari henia neganai, ia ese oi do ia hanamoa.

19Aonega ese aonega tauna ia hagoadaia noho, vadaeni iena goada ese hanua lohia taudia 12 edia goada ia hereaia noho.
20Kara maoromaoro tauna ta tanobada dekenai, be kara namo sibona ia karaia noho, a? Lasi momokani, ibounai ese nega haida kara dika do idia karaia diba.
21Taunimanima edia hereva ibounai do oi kamonai henia lasi, oiemu hesiai tauna ese oiemu ladana ia hadikaia neganai oi kamonai garina.
22Badina oi be oi diba, nega momo oi ese haida oi hereva dika henia vadaeni.
23Egu aonega dekena amo, inai gaudia ibounai lau tohoa. Lau gwau, “Lau ese aonega korikori do lau abia momokani,” to lau dekena amo aonega be ia daudau.
24Mauri ena anina be dahaka? Daika ese mauri ena anina ia davaria diba? Ia be dobu herea, ita davaria diba lasi.
25Unai dainai lau ese diba lau tahua, lau ese aonega bona idia vara gaudia ibounai edia badina danu lau tahua. Bona kara dika ena kavakava, bona kavakava danu edia anina lau tahua.
26Vadaeni gau ta ena mamina ena dika, ese mase ena mamina ena dika ia hanaia. Unai gau be hahine ta, ia ese lalokau ia henia gwauraia, to ia be tarapu, o reke ta bamona. Bona iena imana ese oi do idia rosia, seini ese oi do ia kwatua bamona. Tau ta bema ia ese Dirava ia hamoalea neganai, ia ese unai hahine dekena amo do ia heau mauri. To kara dika tauna, be unai hahine ese do ia abia, bona guia.
27Hadibaia Tauna ia gwau: Kamonai, inai laloa be lau davaria.
28Laloa idauidau edia anina lau tahua, vadaeni inai tamona lau davaria: Lau ese taunimanima ibounai 1000 edia huanai, tau tamona lau davaria, lau ese ia lau matauraia noho. Ma edia huanai lau tahua, to lau ese do lau matauraia hahine ta, lau davaria lasi.
29Kamonai, inai sibona lau davaria vadaeni: Dirava ese taunimanima ia karadia mai edia maoromaoro, to idia ese sibodia edia ura daladia idia tahua bona karaia dainai, edia mauri dala be ia auka.