Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɑsɑɑ sɩ: Awe wɛnnɑ ləmɑɣɑsɛɛ ɩsɩɩ mɑ́, nɑ pʋntʋ nyəmɑ́ tɔmnɑɑ kilisuɣu? Yʋlʋ ləmɑɣɑsɛɛ lɑkɩ kɛ́ nɑ ɩ ɩsɛntɑɑ hɛtɩ nɑ pə́ te.
2Tʋnɑ wulɑʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ nɔɣɔ ŋkɑ n kɑ sɩɩwɑ Ɩsɔ tɔ kɑ tɔɔ.
3Tɑɑ hulinɑ-ɩ hɑtələnɑʋ yɑɑ ń kɑ́ nyʋɣʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ nɑtəlɩ tə tɑɑ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, mpi wulɑʋ sɔɔlɑɑ tɔɣɔ ɩ lɑkɩ.
4Wulɑʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ ntɛ́ sɔsɔɔntʋ, ɑwe kɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepeɣe n lɑkɩ?
5Wei ɩ tɔkəɣɩ kʋsəsɩɩtʋ tɔ ɩ kɑɑ nɑ wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ. Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kɑ́ cɛkənɑ wɑɑtʋ kʋmɑɣɑ nɑ yɑɑsi kʋpɑŋ wei ɩ tɑɑ ɩ kɑ́ lɑ-tɩ tɔ.
6Pə tɑɣɑ pʋlʋ, pɑɑ mpi pə wɛnɑ pə wɑɑtʋ kʋmɑɣɑ kɛ́, nɑ ɩsənɑ yʋlʋ kɑ́ lɑ-wɩ tɔ. Amɑ yʋlʋ wɑhɑlɑnɑɑ tɔm wɛ-ɩ yuŋ kɛ́.
7Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ tɑ nyɩ mpi pɩɩ lɑ tɔ. Awe kɑ kɛɛsənɑ-ɩ ɩsənɑ pɩɩ wɛɛ tɔ?
8Yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɑ tɩ ɩ weesuɣu sɩ ɩ kɑ́ səŋsɩ-kʋ. Pəyele nɔɣɔlʋ tɑ kɛ səm kʋyɑkʋ tʋ. Pə fɛɩ sɩ pɑ́ cɛ nɔɣɔlʋ kɛ yoou ŋkʋ kʋ tɑɑ, pəyele ɩsɑɣɑtʋ kɑɑ wɑɑsɩ tə lɑtʋ.
9Mɑ nɑwɑ pə tənɑɣɑ mpʋ, nɑ mɑ́ mɑɣɑsɩ pə tənɑ mpi pə lɑkɩ ɑtɛ tɔ pə tɔm nɑ mɑ hʋwɛɛ tənɑ. Wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ ɩ wɛɛ wei ɩ tɑɑ yʋlʋ lɛlʋ ŋmɑkələɣɩ ɩ tɔɣɔntəlɛ sɩ pə́ tʋ-ɩ wɑhɑlɑ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nɑwɑ pɑ ponɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ pɑ pəlɑɑŋ tɑɑ nɑ pɑ́ pi-wɛ nɑ pɑ́ mələɣɩ ɩlɛnɑ pɑ́ sɔɔ mpi ɑsɑɣɑɑ mpɛ pɑɑ lɑpɑ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ. Təlɛ tə cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ.
11Pɩɩ fɛləɣɩ ɑsɑɣɑɑ kɛ kpɑkpɑɑ tɔɣɔ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ suwɑ yʋlʋpiyɑ lotunɑɑ tɑɑ.
12Ɩsɑɣɑʋ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ tɔm nɩɩnʋwɑ (100) nɑ ɩ́ wɛnɑ weesuɣu yɑɑ, ɩlɛ mɑ nyəmɑ́ tɔtɔ sɩ mpɑ pɑ nyɑŋnɑ Ɩsɔ tɔ pɑ nɑɑkɩ kʋpɑntʋ. Mpi pə tɔɔ tɔ, pɑ wɛnɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ.
13Amɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ kɑɑ nɑ kʋpɑntʋ, pəyele ɩ kɔŋ sɑɑlʋɣʋ kɛ́ ɩsɩɩ ɩlɛɛmʋɣʋ, ɩ kʋyɛɛŋ kɑɑ tɑɣɑlɩ. Mpi tɔ, ɩɩ nyɑŋnɑ Ɩsɔ.
14Yɑɑsi nɔɣɔlʋ ɩ cɛkənɑʋ wɛnnɑ kɑtɛ kɛ ɑntulinyɑ tɑɑ. Wulee wulee kʋpɑmɑ tɔkɩ wɑhɑlɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɑsɑɣɑɑ, nɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ɑ́ nɩɩkɩ leleŋ ɩsɩɩ kʋpɑmɑ. Mɑ tɔŋ sɩ: Təlɛ tə cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ.
15Lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ mɑ pʋɣʋləɣɩ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, yʋlʋ lɑŋhʋlʋmlɛ tənɑ ntɛ́ sɩ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ nyɔɔ, nɑ leleŋ wei ɩ nɩɩkɩ tɔ. Mpi ɩ wɑɑkɩ ɑtɛ cənɛɣɛ təmlɛ nte Ɩsɔ hɑ-ɩ ɩ weesuɣu tənɑ wɑɑtʋ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
16Mɑ tɛmɑ mɑ təɣɩ hɑʋ sɩ mɑ́ cɛkənɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ mɑ́ welisi teu kɛ təmlɛ nte tə lɑkɩ ɑtɛ cənɛ tɔ tə tɑɑ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, pɑɑ ilim pɑɑ ɑhoo, yʋlʋ kɑɑ nɑ tom.
17Mɑ nyənɑ teu kɛ Ɩsɔ təmlɛ tənɑ tɑɑ, pɑɑ yʋlʋ kɑ́ pɛɛkɩ ɩ təmlɛ nte ɩ lɑkɩ ɑtɛ tɔ tə tɑɑ nɑ ɩ́ kɑ́, ɩ kɑɑ cɛkənɑ. Pɑɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nɔɣɔlʋ tɔmnɑ sɩ ɩ kɑ́ cɛkənɑ, ɩ kɑɑ pəsɩ.