Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Eclesiastés

Eclesiastés 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ina-wawadikidba nug-nued-nikuleged, bur nuedid. Gwaluleged-ibaba burgwed-iba, bur nuedid.
2Iba-dummad-nonaidse-ataknaedba dule-burgwisadse-ataknaed, bur nuedid. Ar dule bela burgwedsegad, degisoggu, dulemar-dula-gudimalad, burgwedgi binsadii gumalawilubbinad.
3Allelegedba boleged bur nuedid. Ar boleged amba wile-ito emar-imak-inigwele, gadi-gadi gwage-imakbalid.
4Dule-binsaed-ibed, dule-burgwis-naidse-ataknadele, binsaed-nikaa daed. Dule-binsaedsuliddina, ataknadele, unnila dodogedginbi binsadaed.
5Dule-binsaedsulid yamo emar-ogannogedba, dule-binsaed-ibed emarga sabsur-ibmar-soged, bur nuedid.
6Dule-binsaedsulidaed-e-alledi, ikomar-gummakder doos-doos-gotedaeyobid, yog-berguar naddaed.
7Sabsur-ibmar-imakleged dule-binsaed-ibed-oichoged. Ibmargi-bennuklegar-binsaed-galeged, dule-binsaed-ibed-e-gwage oichobalid.
8Ibmar-gebe-imaklegedba, ibmar-nagase-obeloleged, bur nuedid. Dule-na-san-dummarba-imakdiidba, dule-na-ulubgi-bargaagwar-gudiid, bur nuedid.
9Mer urwed begi-obinega be imako, ar urweddi, dule-binsaedsulidaedgadid.
10Mer be sogo, ibiga ibagan-nasmalad bur nuegan gusye. Weyob-sunmaklegedi, binsaed-ibegan-sunmakedsulid.
11Dulemar-we-napneggi-gudimalad binsaed-nikagued-nikale, nuedid. Degine, nainu-nikabalile, doggus bur nuedid.
12Binsaed-nikagued emar-bendaked, mani-nikued emar-bendakmogad. Degi-inigwele, binsaed-nikagued bur biriginedid, ar adi, nuedgi-sered-megega dule-imaked.
13Bab-Dummad-ibmar-imaksad be dakena: Ar Bab-Dummad ibmar-dopere-imaksadi, ¿doa bar inniki imakosunna?
14Bega ibagan-nuegan-nonikile, egi be werguo. Amba bega ibagan-isgana-nonibalile, Bab-Dummadgi-danibarye be binsabalo. Ar dule wissulid, ibagan-danikoedi, igi danibali.
15Wegi-wile-itodiidgi an we-ibmar belagus dakdanikid: Dule-nuegan, ibmar-inniki-imakdiid-ular, sabsur-ibitodimalad. Ar dule-isganamardina, ibmar-isgana-imaked-inigwele, aka bur undar-seredi megmalad.
16Mer doggus be wilub-obicha an dule-innikigwadye be sogo. Mer doggus be wilub-obicha binsaed-ibed na be sao. Abakalegi na be dukin oitoalile.
17Mer doggus dule-isganaga na be imako, mer dule-binsaedsulidga na be imakbalo. ¿Ar ibiga na be durbas burgwed aminonikosunna?
18Mer doggus wilub-obicha na be dao, wilubba na be gudii guoed. Ar dule, Bab-Dummad-dobekwaa-gudiile, bela ega ibmar nueganbi gudoed.

19Dulemar-bulegan-ambegid (10) neggwebur-semaladba, binsaed-nikagued dule-binsaed-ibed-ogannoged, bur nuedid.
20Dule, bela-belad-innikidaedi, bela-belad-ibmar-nued-imakdibalidi, gwen bipisaale isgudisurbalidi, we-napneggine, sated.
21Mer yogasaar-sunmaklegedba be aibiro. Adi, be-mai-begi-ichakwa-sunmaked, be itogosulid.
22Ar be nue-wismogad, emargi-ichakwa be sunmaksamogad.
23Binsaed-ibed-dulega an guoye na sogsagusanad, bela we-ibmar an-binsaed-nikadba an baraminai gusanad. Degi-inigwele, amba bela an ibmar magar-itosulid.
24Bela-ibmar-guedi yeer angi gangu noed, amba an magasar-itosulid. ¿Doa we-ibmar bela baramiosunna?
25Degisoggu, binsaed-nued-bar-amiega an guarsunnad, ulub-nagasega ibmar-gumaid-bar-amiega an gualid. Degidbali an neg-daknonikid, dule-isgana-gued binsaedsulidaedid, degine, binsaedsulidaedi, igar-gwen-nabirsulidid.
26Deginbali, we-ibmar bur boni-dummad an daknonibalid: Ome-isgana, burgwedba bur bule boni uked. We-ome-e-gwage-naidi, sakiyob emar-gaed, e-swidamala, esgoro-dubyob emar-edinned. Ar dule Bab-Dummadbaligwa-gudidibe, we-omese galegosurguoed. Isgued-duledina, we-omese ibitogoed.
27Bab-Dummad-gayaburba-barsoged sogded: “Bela an ibmar-sog-soggwen baraminai-gusgua, an weyob ogwinmaknonisunnad:
28”An ibmar-amidiidi, amba an yoo baramied. An dula-miligwenad-abargine (1,000), dule-machered-amidiidi, an wargwen aminonikid. Ome-nued-gwensakdina, wargwensaale gwen an amissurgusad.
29”Degisoggu, unnila webi an magar-itonikid: Bab-Dummad dule-imaksadi, dule-bonisuli imaksanad. Degi-inigwele, dule na e-daedba, dukin na bonigan-amisad.”