Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xili kanyaan fisa latikɔnɔn kɛndɛn xa, muxun faxa lɔxɔn dangu a bari lɔxɔn na.
2A fisa i siga ɲandeni benun i xa siga sɛwa bande dondeni, bayo sayaan muxune birin yɛɛ ra, niiramane birin lan e yi xaxili sɔtɔ na ma.
3Sɔxɔlɛn fisa gelen xa, bayo yɛtagin na yifɔrɔ, na muxun xaxinla maliyɛ nɛn.
4Fekolonne bɔɲɛn darixi ɲanden nan na, koni xaxilitarene bɔɲɛn darixi ɲaxaɲaxa yiren nan na.
5A fisa muxun yi fekolonna maxadin namɛ, benun a xa xaxilitarene sigin namɛ.
6Bayo xaxilitarene gele xuiin luxi nɛn alo ɲanla budo xuiin tɛɛni tunden bun. Fe fuun nan na fan na.
7Fekolonna na ɲaxankatan ti, na a findima xaxilitaren nan na, dimi yi seene na rasuxu mayifuni, na muxun bɔɲɛn natantanma nɛn.
8Feen naɲanna dangu a fɔlɔn na. A fisa muxun yi sabari benun a xa waso ayi.
9I nama mafura xɔlɛ, bayo bɔɲɛ gbeen xaxilitarene nin.
10I nama a fala, i naxa, “Nanfera waxati danguxine fisa iki xa?” Bayo na maxɔdinna mi kelixi fekolonna xan yi.
11Fekolonna nun kɛɛn tɔnɔn birin lan, bayo a muxune malima dunuɲa yi.
12I na lu fekolonni, na i ratangama nɛn alo gbeti kanyana, i na fe kolon, na fekolonna i luma nɛn i nii ra.
13Alaa wanla mato: A na naxan yidɔxɔ, nde nɔɛ a ratinxinɲɛ?
14I xa sɛwa waxati faɲini, i yi i miri tɔrɔ waxatini, bayo Ala nan e firinna birin daxi. Nanara, adamadiin mi nɔɛ sese yɛɛ toɛ fe famatɔne fe yi.
15N bata feen birin to n ma dunuɲa yi gidi fufafuni. Tinxin muxuna ndee halagima e tinxinyani, ɲaxudena ndee yi siimaya xunkuyen sɔtɔ e ɲaxuyani.
16I nama i ya tinxinyaan nadangu ayi, i nama i yɛtɛ findi fekolon gbeen na. Nanfera i yɛtɛ rahalagima?
17I nama ɲaxuyaan nadangu ayi, i nama findi xaxilitaren na. Nanfera i faxɛ benun i ya waxatin xa a li?
18A lan i yi kedenna suxu hali i mi boden beɲin, bayo naxan na gaxu Ala yɛɛ ra na feen birin yiminima nɛn.

19Fekolonna xaxilimaan sɛnbɛ soma nɛn dangu yamana kan fu ra taani.
20Tinxin muxu yo mi dunuɲa yi naxan fe faɲin ligama a mi yulubi liga.
21I nama i tuli mati falan birin na, alogo i nama i ya walikɛɛn xuiin mɛ, a i rayelefuma.
22Bayo i a kolon i bɔɲɛni, i tan yɛtɛɛn bata muxune rayelefu sanɲa ma wuyaxi.
23N bata na feene birin fɛsɛfɛsɛ fekolonna xɔn, n yi a fala, n naxa, “N fekolonna sɔtɔma nɛn,” koni a mɔn makuya n na.
24Sese a ra, a makuya pon! A tilin mumɛ! Nde nɔɛ a toɛ?
25Nayi, n bata kata fekolonna famu feen nun a fɛsɛfɛsɛ feen nun a fen feen na e nun feene bunna, alogo n xa a famu a xaxilitareyaan nan ɲaxuyaan na, fa fala daxuyaan mi fan.
26N bata a kolon a ɲaxanla naxan luxi alo luti ratixina, naxan bɔɲɛ findixi yalaan na, naxan yiine luxi alo yɔlɔnxɔnna, na xɔlɔ dangu sayaan na! Muxun naxan Ala kɛnɛnxi, na tangama nɛn a ma, koni yulubi kanna a suxuma nɛn a ra.
27N tan, karamɔxɔna, n na ito nan toxi, n to feene fɛsɛfɛsɛxi keden keden yɛɛn ma, alogo n xa feene bunna yɛɛ to.
28N mɔn feene yɛ fenma, koni n munma a yɛɛ to singen. N xɛmɛ kɛndɛ kedenna nan toxi xɛmɛ wuli keden yɛ, koni n mi ɲaxalan kɛndɛ keden peen toxi ɲaxanle yɛ.
29Koni, n na ito nan to: Ala adamadiine da nɛn, e fan, koni e tan bata kɔtɛ wuyaxi fen.