Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ sɩ: Mɑ hʋʋwɑ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ yɔɔlənɑ weesuɣu nɑ mɑ́ nɩɩ leleŋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑnɑ sɩ pəlɛ pə tɑ wɑɑsɩ pʋlʋ.
2Wei ɩ nyənəɣɩ weesuɣu tɔm kɛ yem tɔ pə kɛ́ kʋmɛlətɔm kɛ́. Yɑɑsi ɩnɩ ɩɩ wɑɑsəɣɩ pʋlʋ.
3Mɑɑ mɑɣɑsɑ mɑ tɑɑ sɩ mɑ́ hɑ mɑ təɣɩ sʋlʋm. Ɩlɛnɑ mɑ́ tɔŋnɑ ləmɑɣɑsɛɛ, nɑ mɑ́ pəsɩ mɑ təɣɩ kpɑŋtʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛkənɑ mpi pə kɛ́ kpɑŋʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑsɩ sɩ mɑ́ nɑ́ mpi pə kəlɑ teu sɩ yəlɑɑ ɩ́ lɑ pɑ weesiŋ wɑɑtʋ kɛ ɑtɛ cənɛ tɔ.
4Mɑ lɑpɑ təmɑ sɔsɔɔnɑ kɛ́. Mɑ ŋmɑwɑ mɑ təɣɩ kutuluŋ nɑ mɑ́ tuu tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ ɩ tɑwɑ.
5Mɑ tʋwɑ mɑ təɣɩ tɑwɑ nɑ mɑ́ sɔ tɩɩŋ kʋkʋləŋ wɑɑnɩ wɑɑnɩ.
6Mɑ hɛɛ pusi nɑ sɩ lʋm niɣitiɣi tɩɩŋ hɔtʋɣʋ ŋkʋ.
7Mɑ yɑpɑ yomɑɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ́ lʋlɩ piyɑ kɛ mɑ təyɑɣɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ wɛɛnɑ tɔlɑ kɛ sɔsɔm nɑ pə́ kəlɩ ɩsɩɩ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-m Yosɑlɛm tɑɑ tɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kuuwɑ tɔtɔɣɔ hɔɣɔləŋ ɑwulɑɑ kpɑŋcooŋ, pɑɑ pɑ wʋlɑnɑɑ, pɑɑ pɑ liɣitee. Mɑ kpɑɣɑ yonyoolɑɑ ɑpɑlʋnyəmɑ nɑ ɑlʋnyəmɑ. Mɑ kpɑɣɑ ɑlɑɑ kɛ tuutuumɑ nɑ pə́ kəlɩ ɩsɩɩ yʋlʋ kɑ́ nyɩɩlɩ tɔ.
9Hɑlənɑ mɑ nyʋɣʋ kʋlɩ nɑ pə́ kəlɩ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-m Yosɑlɛm kɛ wɛɛʋ tɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ, mɑ tɔkɑ mɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́.
10Mɑ tɑ kisinɑ mɑ ɩsɛ kɛ mpi mpi ɑ nyɩɩləɣɩ tɔ. Pəyele mɑ tɑ kisinɑ mɑ təɣɩ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑtəlɩ. Mpi tɔ, mɑ yɔɔlɑɣɑnɑ mɑ təmɑ tənɑɣɑ. Mpi pə kɛ́ mɑ nyəm kɛ mɑ təmɑ tənɑ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nyənɑ mɑ təmɑ nɑ wɑhɑlɑnɑɑ mpɑ mɑ tɔɣɔ ɑ lɑpʋ tɑɑ tɔ. Pə tənɑ pə wɛ kɑtɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ. Kɑwɑɑɣɑ fɛɩ pʋlʋpʋ tɑɑ kɛ́ ɑtɛ cənɛ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ cɑɑwɑ sɩ mɑ́ cɛkənɑ sɩ, ye yʋlʋ kɛ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kɑwɑɑɣɑ ŋkɑɣɑ ɩ wɛnɑ nɑ pə kəlɩ kpɑŋtʋ nɑ kʋmɛlɛŋ? Ɩlɛnɑ mɑ́ pɔɔsɩ mɑ tɩ sɩ, wei ɩ kɑ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ mɑ lonte tɔ ɩ kɑ́ lɑ nɑ ɩ́ kəlɩ mpɑ pɑ lɑɑlɑ-m tɔ?
13Mɑ nyəmɑ́ sɩ ləmɑɣɑsɛɛ kəlɑ kpɑŋʋɣʋ kɛ teu. Ɩsɩɩ nyɑɑləm kəlʋɣʋ səkpɛtʋɣʋ tɔ.
14Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ləmɑɣɑsɛɛ tʋ nyəmɑ́ ɩ təpote kɛ́. Ɩlɛnɑ kpɑŋtʋ nɑ́ɑ́ yontiɣi yem. Ɩlɛ mɑ nyəmɑ́ sɩ pə kɔŋ pɑ tənɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kʋlʋmʋɣʋ kpɛntʋɣʋ kɛ́.
15Ɩlɛnɑ mɑ́ tɔ mɑ tɑɑ sɩ, ye pɩɩ kpɛntɩ mɑ nɑ kpɑŋtʋ kɛ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kʋlʋmʋɣʋ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ mɑ tɛɛ-ɩ ləmɑɣɑsɛɛ. Təlɛ tə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ.
16Pɑɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ, pɑɑ kpɑŋtʋ, pɑ nɑɑlɛ pɑ səkɩ teitei kɛ́. Pə́cɔ́ pɑɑ tɔɔsəɣɩ nɔɣɔlʋ tɔɔ kɛ́ tɑm tɔɔ nɑ pə kəlɩ lɛlʋ. Ye kʋyɛɛŋ ɩ́ sikɑɑ pɑ sɔɔkɩ pɑ nɑɑlɛ pɑ tɔɔ kɛ́.
17Mɑ nyəɣəsɑ weesuɣu kɛ́. Mpi tɔ, mɑ tɑɑ kpɑɑnɑ mpi yəlɑɑ lɑkɩ ɑtɛ tɔɣɔ. Pə tənɑ pə wɛ kɑtɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.
18Mɑ tɑɑ kpɑɑnɑ təmɑ wenɑ mɑ tɔɣɔ wɑhɑlɑ nɑ mɑ́ lɑ tɔɣɔ. Mpi tɔ, wei ɩ kɑ́ lɛɛtɩ mɑ lonte tɑɑ tɔɣɔ mɑ kɔŋ yelinɑʋ.

19Pəyele nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ sɩ ɩ kɑ́ lɑ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ yɑɑ kpɑŋtʋ. Pəyele pʋntʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ pɑɑsənnɑ mpi mɑ tɔɣɔ wɑhɑlɑ nɑ mɑ́ lɑnɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ ɑtɛ tɔ. Təlɛ tə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ.
20Ɩlɛnɑ mɑ ɑpɑlʋtʋ yɔɔlənɑ təmlɛ nte mɑ lɑpɑ ɑtɛ tɔ.
21Mpi tɔ, ye yʋlʋ lɑpɑ pʋlʋ nɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ ɩ́ wɑɑ pə tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yelinɑ yʋlʋ wei ɩ tɑ wɩɩ pə tɔɔ tɔ. Pə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ, pəcɔ pə wɩɩkɩ.
22Ye mpʋ yəlɑɑ kɑɑsʋɣʋ pɑ tɩ nɑ pɑ́ tɔkɩ wɑhɑlɑ nɑ pɑ́ kɑɑkɩ yem tɔ, weɣe pɑ wɑɑkɩ ɑtɛ cənɛ?
23Pɑ kʋyɛɛŋ tənɑ kɛ cɔɔsɛɛ kɛ́. Pɑ təmlɛ kɛ wɑhɑlɑ nyəntɛ. Pɑɑ ɑhoo pɑɑ hɛɛsəɣɩ. Təlɛ tə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ.
24Mpi yʋlʋ pəsəɣɩ tɔɣɔlɛ tɔɣɔʋ nɑ nyɔɔʋ, nɑ ɩ təmlɛ kʋlʋlʋm yɔɔlənɑʋ. Pəlɛ pə kɛ́ Ɩsɔ kʋcɔɔʋ tɔtɔɣɔ.
25Mpi tɔ, ye Ɩsɔ tɑ́ hɑ yʋlʋ sɩ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ nɩɩ leleŋ ɩ kɑɑ nɑ́.
26Yʋlʋ wei ɩ wɛ Ɩsɔ kɛ́ teu tɔɣɔ ɩ hɑɑkɩ nyəm nɑ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ ɩsɑɣɑʋ sɩ ɩ́lɛ́ ɩ cɑləsəɣɩ nɑ ɩ́ kɑɑkɩ kʋpɑŋ. Təlɛ tə wɛ kɑtɛ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ yʋlʋ lʋkʋɣʋ sɩ ɩ́ tiiki heelim tɔ.