Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di ingoo e humalia la koia e humalia i di lolo haga kala huingadaa. Di laangi e made iei goe, la koia e humalia i di laangi dela ne haanau iei goe.
2Di hana gi di hale dela e manawa gee ai nia daangada, la koia e humalia i di hana gi di hale haga tenetene e hai nadau hagamiami, idimaa digau ala e mouli belee langahia e ginaadou i nia madagoaa huogodoo bolo di made le e tali ginaadou huogodoo.
3Di manawa gee la koia e humalia i di gadagada. Ma e mee hua di hagammada o golomada hagahuaidu, gei di maa e haga kabemee goe.
4Tangada dela e hagamaanadu di tenetene i nia madagoaa huogodoo la tangada dadaulia. Tangada kabemee e hagamaanadu di made.
5Di haga aago o tangada kabemee la koia e humalia i di hagalongo gi di haga hagaamu o tangada dadaulia.
6Tangada dadaulia ma ga gadagada le e hai gadoo be nia laagau geinga duduia ala e wwele mamaawa i lodo di ahi. Huogodoo e maa gi daha.
7Holongo goe tangada kabemee, malaa, maa goe e halahalau dangada, goe e hai be tangada dadaulia. Maa goe e kae di hui halahalau, goe e hagahuaidu do mouli humalia.
8Di hagaodi o di mee la koia e humalia i taamada. Di noho baba la koia e humalia i di manawa hagaamu i ana mee.
9Hudee hagawelewele ngoohia. Ma e dadaulia ma ga hagadugina.
10Hudee heeu boloo, “Ma ne aha dela i nia laangi namua nia mee la koia e humalia?” Ma e hagalee di heeu kabemee.
11Digau huogodoo ala e mouli la ne belee hai gi kabemee. Ma e humalia gadoo be di kae nia maluagina gowaa mai baahi o maadua.
12Di kabemee ga gowadu gi di goe di benebene do mouli, be nia bahihadu ala e mee di benebene do mouli. Di kabemee le e benebene goe gi daha mo nia haingadaa, deenei di humalia o di kabemee.
13Hagamaanadu ina nia mee a God ala ne hai. Dehee di hai o dahi dangada e mee di hagahuudonu di mee a God dela ne hagabiga?
14I di madagoaa nia mee gaa gila be do manawa, gi manawa lamalia, gei di madagoaa di haingadaa ma ga gila aga, gi langahia bolo God e gaamai di tenetene mo di haingadaa. Goe e de iloo ma di aha dela ga gila aga maalia.
15Dogu mouli la nogo maa gi daha, gei i lodo di maa, au gu gidee nia mee huogodoo. Hunu daangada humalia e mmade, gei digau i golo e mouli gi muli, ma e aha maa digaula digau huaidu.
16Malaa, hudee heia goe gi humalia giibeni, be e kabemee giibeni. Goe e daaligi goe eiaha?
17Malaa, hudee heia goe gi huaidu giibeni, be e dadaulia giibeni. Goe e haga made goe i mua do madagoaa eiaha?
18Hagaligaliga huoloo giibeni i daha mo nia mee e lua aalaa. Maa goe ga hagalabagau a God, goe gaa gila humalia i nia ala huogodoo.

19Di kabemee la koia e hai ana mee e logo gi tangada hua e dahi i nia dagi dilongoholu ma gaa hai nadau mee gi di waahale.
20Deai tangada i hongo o henuailala dela e hai ana mee e donu i nia madagoaa huogodoo, geia dana hala e hai ai.
21Hudee hagalongo gi nia helekai huogodoo o nia daangada. Goe e mee hua di hagalongo gi nnelekai o dau hege e helekai huaidu i di goe.
22Gei goe e iloo hua bolo goe gu leelee huaidu i digau ala i golo i nia holongo e logo.
23Au gu hai hegau gi ogu kabemee belee hagamada nia mee huogodoo aanei. Au gu haga noho bolo au e hai gi kabemee, gei di maa e haingadaa.
24Dehee di hai tangada e halahala tadinga o di mouli? Ma e llala balua mai gi gidaadou di modongoohia, gei e haingadaa.
25Gei au gu hagamahi belee kabe di kabemee gii dohu. Au gu kuulu au gi iloo di kabemee mo nia helekai gi agu heeu, ge gi iloo tadinga o tadaulia la di mee huaidu ge balumee.
26Au gu gidee dahi mee e koia e huaidu i di made: go di ahina dela e mouli be di gowaa hele mee. Dono aloho haganeene gaa kumi goe gadoo be di gubenge, ono lima i doo gili gaa kumi goe be taula baalanga. Taane dela e haga tenetene di manawa o God le e mee di tanga gi daha, gei di ahina la gaa kumi tangada haihai hala.
27Tangada hagabaubau ne helekai, “Uaa, au gu gidee di mee deenei dulii, i dogu madagoaa nogo halahala nia helekai gi agu heeu.
28Au gu halahala nia helekai gi agu heeu aalaa, gei au digi gidee dahi mee i golo. Au ne gidee taane hua e dahi i lodo nia daangada e mana dela e mee dagu hagalaamua, malaa, deai dahi ahina i digaula ai.
29Deenei la go dagu mee dela ne kabe: God ne hai gidaadou gi madammaa gei e modongoohia, gei gidaadou gu haga hinihini gidaadou huoloo.”