Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɑɑ mpi nɑ pə wɑɑtʋ kɛ ɑtɛɣɛ.
2Lʋlʋɣʋ wɛnɑ pə wɑɑtʋ kɛ́, nɑ səm nɑ pə wɑɑtʋ. Tʋɣʋ sɔʋ nɑ pə wɑɑtʋ, nɑ kʋ kpɛsʋɣʋ nɑ pə wɑɑtʋ.
3Kʋɣʋ wɛnɑ pə wɑɑtʋ kɛ́, nɑ wɑɑʋ nɑ pə wɑɑtʋ. Nmɑʋ nɑ pə wɑɑtʋ, nɑ yɔkʋɣʋ nɑ pə wɑɑtʋ.
4Wulɑ nɑ ɑ wɑɑtʋ kɛ́, nɑ woŋɑ nɑ ɑ wɑɑtʋ. Lɑŋwɑkəllɛ nɑ tə wɑɑtʋ, nɑ pɑɑlɛ nɑ tə wɑɑtʋ.
5Pɛɛ lɔɣɔʋ wɑɑtʋ wɛɛ kɛ́, nɑ ɑ tɔɔsʋɣʋ nɑ pə wɑɑtʋ. Wɑɣɑlʋɣʋ wɛnɑ pə wɑɑtʋ, nɑ pə́ kɑɑsɩ wɑɑtʋ wei n kɑ́ se-wɩ tɔ.
6Pɛɛkʋɣʋ wɑɑtʋ wɛɛ kɛ́, nɑ lepu nɑ pə wɑɑtʋ. Wɑɑtʋ wei yʋlʋ kɑ́ sɩɩ pʋlʋ tɔ, nɑ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ́ lɔ-wɩ tɔ.
7Cəlʋɣʋ wɑɑtʋ wɛɛ kɛ́, nɑ nyɑlʋɣʋ nɑ pə wɑɑtʋ. Sum wɛnɑ pə wɑɑtʋ kɛ́, nɑ yɔɣɔtɑɣɑ nɑ kɑ wɑɑtʋ.
8Sɔɔlʋɣʋ wɑɑtʋ wɛɛ kɛ́, nɑ pə kɑɑsɩ tɑɑ kpɑnɑʋ wɑɑtʋ. Ɩlɛnɑ yoou nɑ kʋ wɑɑtʋ, nɑ hɛɛsʋɣʋ nɑ kʋ wɑɑtʋ.
9Pepeɣe təmlɛ lɑtʋ wɑɑkɩ?
10Mɑ nɑwɑ kʋlɑpəlɛ nte Ɩsɔ tʋɣɩ yəlɑɑ tɔ.
11Pə tənɑ mpi ɩ lɑpɑ tɔ pə tewɑ pə wɑɑtʋ kɛ́. Hɑlənɑ ɩ́ tʋ yəlɑɑ tɑɑ kɛ́ tɑm tɔɔ ləmɑɣɑsəlɛ. Pɑɑ nɑ yʋlʋ ɩɩ pəsəɣɩ nɑ ɩ́ cɛkənɑ təmlɛ nte Ɩsɔ lɑpɑ hɑtoo kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ tə tənɑɣɑ tɔ.
12Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛkənɑ sɩ yəlɑɑ fɛɩnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑtəlɩ. Ye pə tɑɣɑ pɑ́ hɑ pɑ təɣɩ pɑ tɩ leleŋ nɩɩʋ tɑɑ kɛ́ pɑ weesiŋ wɑɑtʋ.
13Yʋlʋ tɔkʋɣʋ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ nɑ ɩ́ yɔɔləɣənɑ ɩ təmlɛ kʋlʋlʋm tɔ pə kɛ́ Ɩsɔ kʋcɔɔʋ kɛ́.
14Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛkənɑ sɩ pə tənɑ mpi Ɩsɔ lɑkɩ tɔ pə wɛ tɑm tɔɔ kɛ́. Pʋlʋ tɑ sɔɔsɩ pə́cɔ́ pə tɑ pɑsɑ. Ɩ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ yəlɑɑ ɩ́ nyɩ ɩ sɔsɔɔntʋ.
15Mpi pə lɑkɩ nɔɔnɔɔ nɑ mpi pɩɩ tɛ nɑ pə́ kɔɔ tɔ, pɩɩ tɛmɑ lɑpʋ kɛ hɑtoo lɔŋ kɛ́. Ɩsɔ lɑkənɑ nɑ pə́ lɛləɣɩ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɑsɑ cɛkənɑʋ tɔtɔ sɩ, ɩsɑɣɑtʋ tɔkənɑ kɑwulɑɣɑ kɛ timpi pɩɩ wɛɛ sɩ pɑ́ təŋ siɣisuɣu nɑ pɑ́ hɑ tɑmpɑnɑ tɔ.
17Ɩlɛnɑ mɑ́ tɔ sɩ: Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ siɣisilu kɛ́. Mpi tɔ, pɑɑ mpi pə lɑkɩ pə wɑɑtʋ kɛ́.
18Ye pə kɑɑsɑ yəlɑɑ ɩlɛ Ɩsɔ mɑɣɑsəɣɩ-wɛɣɛ sɩ pɑ́ cɛkənɑ sɩ pɑ tɑ kəlɩ tɔlɑ kɛ pʋlʋ.

19Pə kpɛntɑ yʋlʋ nɑ tɔtɛ kɛ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́. Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ kɛ pɑ wɛnɑ, pɑ nɑɑlɛ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ sɩ. Yʋlʋ tɑ kəlɩ tɔtɛ. Mpi tɔ, pə tənɑ pə cɛkənɑʋ wɛ kɑtɛ tɔ se.
20Pɑ tənɑ pɑɑ tɑɣɑnɩ tɛtʋ nti pɑɑ ŋmɑnɑ-wɛ tɔɣɔ pəsʋɣʋ kɛ́.
21Nɔɣɔlʋ kɑɑ pəsɩ nɑ ɩ́ hʋlɩ təfoo sɩ yəlɑɑ ləsɑsɩ kpɑɑkɩ ɩsɔ nɑ tɔlɑ nyənsɩ nɑ́ɑ́ sɑɑlɩ ɑtɛ.
22Tənɑɣɑ mɑ cɛkənɑɑ sɩ yʋlʋ fɛɩnɑ pʋlʋ nɑ pə́ tɛɛ sɩ ɩ́ yɔɔlənɑ ɩ təmlɛ kʋlʋlʋm. Mpi pə hɑ-ɩ tɔɣɔlɛ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ kɑɑ pəsɩ nɑ ɩ́ yɔɔlənɑ cele nyəm nɑ ɩ́ tɑ tɑtɑ tənɑ.