Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ

Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ tɑsɑɑ sɩ teitei ɩsɩɩ kɑcɔsɩ tʋkʋɣʋ tulɑɑlʋ tɑɑ nɑ pə́ wɑkəlɩ-ɩ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ kʋmɛlɛntʋ piciim wɑkələɣɩ ləmɑɣɑsɛɛ nɑ teu.
2Ləmɑɣɑsɛɛ tʋ hʋwɛɛ siɣisinɑ ɩ ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́, ɩlɛnɑ nyʋɣʋ fɛɩ tʋ hʋwɛɛ nɑ́ɑ́ kɛɛnɑ ɩ mpətəŋ tɔɔ.
3Ye nyʋɣʋfɛɩ tʋ tɔŋ mpɑɑʋ tɑɑ, ɩ ləmɑɣɑsɛɛ lɑŋʋɣʋ kɑtɑtəlɑɣɑ tɔɔ, pə lɑkɩ kɛ́ nɑ lɛlɑɑ nyəmɩ-ɩ sɩ nyʋɣʋfɛɩ tʋ.
4Ye nyɑ́ sɔsɔ mʋ-ŋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́, tɑɑ kisi nyɑ́ təmlɛ. Mpi tɔ, təpɑmm lɑkɑsɩ cɔləɣənɑ yʋlʋ kɛ kʋpəntʋɣʋ sɔsɔɔʋ kɛ́.
5Ɩsɑɣɑtʋ nɑtələɣɩ mɑ nɑwɑ ɑtɛ nɑ tə́ nəɣəsənɑ ɩsɩɩ pə liɣituɣuu nyʋɣʋ tʋ nɑ ɩ́ pəntɩ pʋlʋ tɔ.
6Yʋlʋ kʋmɛlɛŋ hikiɣi təmlɛ sɔsɔɔlɛ, ɩlɛnɑ liɣitee tʋ nɑ́ɑ́ wɛ səkpete tɑɑ.
7Mɑ nɑwɑ yomɑɑ cɑɣɑ kpɑɣɑnəŋ nɑ ɑwulumpiyɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ nɔɔhɛɛ ɩsɩɩ yomɑɑ.
8Ye wei ɩ hulɑ pʋ́ʋ́ɣʋ́ ɩ hotiɣi kʋ tɑɑ kɛ́, ɩlɛnɑ tʋm nyɑsɑ wei ɩ cɑɑtəɣɩ koluŋɑ tɔ.
9Ye wei ɩ lɑkɩ təmlɛ kɛ pɛɛ təyɔkəlɛ ɑ kʋɣɩ-ɩ kɛ́, ɩlɛnɑ tɑɑsɩ fɑɣɑlʋ nɑ́ɑ́ wɛ ɑsolɑ tɑɑ.
10Ye lɑɑlɛ timɑ nɑ pɑ́ tɑ sɑlɑ-tɛ, ketulu kɛ pə nɩɩkɩ tɔm nɑɑlɛ. Amɑ ləmɑɣɑsɛɛ yekinɑ nɑ yʋlʋ wɑɑ.
11Ye tʋm nyɑsɑ ɩ tʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tʋm tʋ ɩnɩ ɩ tɑ́ wɑɑ tʋmɑɑ tɔɔʋ tɑɑ kɛlɛ.
12Yəlɑɑ cɑɑkɩ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ nyʋɣʋfɛɩ tʋ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ́ɑ́ wɑkələɣɩ-ɩ.
13Kʋmɛlətɔm kɛ ɩ cɑɑləɣənɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ təkənɑ kpɑŋʋɣʋ nyəntʋ.
14Nyʋɣʋfɛɩ tʋ lʋləsəɣɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ́. Yʋlʋ tɑ nyɩ mpi pɩɩ kɔɔ tɔ. Awe kɑ́ kɛɛsɩ-ɩ mpi pɩɩ tɛ nɑ pə́ lɑ ɩ səm wɑɑlɩ tɔ?
15Nyʋɣʋfɛɩ tʋ kɑɑkənɑ ɩ təmlɛ kɛ́. Ɩɩ tɩɩ nyəŋ nɑ ɩ́ polo ɩcɑtɛ tɑɑ.
16Ye tɛtʋ wɛnɑ wulɑʋ ɩwɑɑsəlɛ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyə́mɑ təmlɛ ntɛ́ hiluɣu tike, tɛtʋ ntɩ tə tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́.
17Tɛtʋ nti tə nɩɩ leleŋ tɔɣɔlɛ nti tə wulɑʋ kɛ́ kɑsɑɣɑmpu nɑ ɩ wɑɑlɩ nyə́mɑ tɔkɩ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kɑ wɑɑtʋ sɩ pɑ́ hiki tomɑ, pə tɑɣɑ ɑcimɑ tɔ.
18Felentú wei ɩ tɑ pɑɑsənɑ ɩ kutuluɣu tɑɣɑnʋɣʋ tɔ kʋ hotiɣi kɛ́, nɑ kɑɑkentu nyəŋkʋ nɑ́ɑ́ luliɣi.

19Yʋlʋ lɑkɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ́ sɩ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ nɩɩ leleŋ, ɩlɛnɑ sʋlʋm nɑ́ɑ́ hɛɛsɩ lɑŋlɛ, nɑ liɣitee kɛ pɑ lɑkənɑ pə tənɑ.
20Tɑɑ tʋʋ wulɑʋ kɛ nyɑ́ lotu tɑɑ, pəyele tɑɑ tʋʋ liɣitee tʋ kɛ nyɑ́ nɑŋ kʋhəntʋɣʋ tɑɑ. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, kɑcɔkɑ heeliɣinɑ tɔm.