Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses olsem,
2“Tokim ol Israel long rausim ol manmeri i gat sik lepra na susu i kamap long sua, na wara o blut samting i kamap long bodi, na ol manmeri i bin putim han long bodi bilong man i dai pinis. Ol dispela manmeri i no klin long ai bilong mi, na ol i mas i go stap ausait long kem.
3Mi save stap long kem wantaim ol manmeri bilong mi, olsem na yu mas salim ol dispela manmeri i no klin i go ausait. Nogut ol i mekim kem i kamap doti long ai bilong mi.”
4Na ol Israel i mekim olsem Bikpela i tokim Moses, na ol i rausim ol dispela manmeri i go ausait long kem.
5Na Bikpela i tokim Moses
6long givim dispela tok long ol Israel. Em i tok olsem, “Sapos wanpela man o meri givim baksait long mi na i mekim rong long narapela man,
7orait em i mas autim sin bilong en na baim rong em i bin mekim. Em i mas givim mani inap long dispela rong na bringim wan kina moa long olgeta 5 kina em i givim wantok.
8Tasol sapos man bilong kisim mani em i dai pinis na i no gat brata o pikinini bilong kisim dispela pe, orait man bilong givim mani em i mas givim long mi Bikpela, na bai ol pris i ken kisim. Na tu em i mas givim wanpela sipsip man bilong mekim ofa bilong rausim sin bilong en.
9Na sapos ol Israel i bringim ol gutpela samting na givim long mi, orait ol dispela samting i bilong dispela pris bai i kisim long han bilong ol.
10Olgeta ofa ol manmeri i givim long wanpela pris, em yet i ken kisim.”
11Bikpela i tokim Moses
12long givim dispela tok long ol Israel. Bikpela i tok olsem, “Sapos wanpela man i ting meri bilong en i bin slip wantaim narapela man, na meri i kamap doti long ai bilong mi, na sapos dispela man i no save dispela i tru o nogat, long wanem, meri i no autim dispela samting na tu i no gat man o meri i lukim em, tasol man i tingting nogut long meri bilong en,
15orait man i mas bringim meri i go long pris. Na tu, man i mas bringim wan kilogram plaua ol i wokim long rais bali olsem ofa. Tasol em i no ken kapsaitim wel bilong oliv long dispela ofa o putim sampela paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel long en, long wanem, dispela ofa i bilong man i tingting planti long pasin bilong meri bilong en, na em i mekim ofa bai ol i ken save, meri i mekim pasin nogut o nogat.
16“Orait pris i mas bringim meri i kam sanap long ai bilong mi, Bikpela, klostu long alta.
17Na pris i mas kapsaitim sampela wara tambu long wanpela liklik sospen graun. Na em i mas i go insait long haus sel bilong mi na kisim sampela graun na putim long dispela wara, na bai wara i gat pait.
18Na taim meri i sanap yet long ai bilong mi, pris i mas lusim gras long het bilong meri, bai gras i stap nating. Na pris i mas kisim plaua bilong ofa bilong man i ting meri bilong en i bin trabel long narapela man, na putim dispela plaua long han bilong meri. Na pris yet i mas holim sospen graun i gat dispela wara i gat pait. Dispela wara i save bagarapim ol meri i mekim pasin nogut.
19Na pris i mas mekim wanpela strongpela tok long ai bilong mi. Pris i mas tokim meri olsem, ‘Sapos yu no bin trabel long wanpela man, orait dispela wara bilong mekim meri i bagarap bai i no inap bagarapim yu.
20Tasol sapos yu bin trabel long wanpela man, orait yu doti pinis long ai bilong God na bai yu bagarap.’

21Na pris i mas skruim tok olsem, ‘Orait sapos yu bin mekim, bai Bikpela i ken mekim yu i kamap olsem samting nogut tru long ai bilong ol manmeri. Na bai em i ken mekim samting bilong yu i slek na bel bilong yu i solap.
22Na dispela wara bilong mekim meri i bagarap bai i go insait long bel bilong yu na mekim bel i solap na samting bilong yu i slek.’ Na meri i mas bekim tok olsem, ‘Em i stret. Bikpela i ken mekim olsem.’
23“Na pris i mas raitim dispela strongpela tok long pepa na wasim dispela rait i go long sospen em i bin putim wara i gat pait long en.
24Bihain pris i mas givim dispela wara long meri na meri i mas dring na bai wara i pait long bel bilong en.
25Tasol pastaim pris i mas kisim plaua bilong ofa long han bilong meri na holim antap na mekim i go i kam long ai bilong mi, Bikpela. Na bihain em i mas karim i go long alta.
26Na em i mas kisim liklik hap plaua bilong makim dispela ofa na kukim long alta olsem ofa. Na bihain em i mas mekim meri i dringim dispela wara i gat pait.
27Sapos meri i bin trabel long wanpela man, orait wara bai i mekim em i kisim bikpela pen na bel bilong en bai i solap na samting bilong en bai i slek. Na taim ol lain bilong en i laik tok nogut long narapela man bai ol i tok olsem, ‘God i ken bagarapim yu olsem em i bin bagarapim dispela meri.’
28Tasol sapos meri i no bin mekim rong, orait em i klin long ai bilong mi, na dispela wara i no inap bagarapim em. Nogat. Em bai inap kisim bel na karim ol pikinini.
29“Sapos meri i go trabel long wanpela man, na man bilong meri i ting meri i bin mekim rong na man i tingting nogut long em, orait yupela i mas bihainim dispela lo.
30Na yupela i mas bihainim tu sapos man i tingting nogut nating long meri na i ting em i bin mekim trabel long wanpela man. Sapos man i ting olsem, orait em i mas kisim meri i go sanap long ai bilong mi, Bikpela, klostu long alta. Na pris i mas mekim ol dispela samting.
31Na man bilong dispela meri bai i no gat asua long wanpela samting, tasol sapos meri i gat asua, em i mas karim hevi bilong dispela rong em i bin mekim.”