Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
2“Walonjele Waisilaeli wamlavye kunze mwa kambi chila munhu yakokomoche na chila munhu yawele na utamwa wa ngozi na yalingulawa mifila na chila yawele yakokomoche kwa kudoliza mtufi.
3Mowalavya kunze mwa kambi wanhu awo weng'ha, wawe walume ama wadala, leka waleche kuidita ikokomoche kambi ya heni yondilingikala hali hewo.”
4Waisilaeli nawadita ahyo, nawawalavya kunze mwa kambi. Kota Mkulu Nguluwi vyoyamlajize Musa, ndo Waisilaeli vyowaditile.
5Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
6“Walonjele Waisilaeli kota munhu yoneche, mlume ama mdala, wone yomditila munhu gehile, kuno kahela makundo kwa Mkulu Nguluwi wa heye, munhu ayo kana nongwa,
7yomlapa yalonje kwa mlomo wa heye gehile ga heye goyaditile. Na imgana kulavya chinhu chenele kwa gala goyaditile, yokonjeza honhu ha kahano ha chinhu acho, komha chinhu acho munhu yula yamditile gehile.
8Ila wone munhu ayo yaditilwe gehile yabagame na kahela mng'holoze wa habehi wa kubochela chinhu acho, lelo chinhu acho kwa chiwalo cha nongwa ayo cholavigwa kwa Mkulu Nguluwi kwa chiwalo cha watambika. Kuhilusa kuno ndo hamwe na ing'holo ilume liwele lyolavigwa kwa chiwalo cha uhanyisi na kwa chiwalo cha gehile ga heye.
9Chila ndolendole zelile za Waisilaeli za kumlavila mtambika, zowa za ayo mtambika.
10Chila chinhu chelile cha kuhilikwa kwa mtambika chowa cha heye.”
11Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
12“Walonjele Waisilaeli ahi. Wone mdala wa munhu yoneche nakapaluka na kumdita yaleche kukundigwa kwa mlume wa heye,
13nakawasa na munhu yunji ne mlume wa heye kuvizela, nakedita yakokomoche ila haduhu munhu yachiwene chinhu acho chikoleka kwa vila hebatigwe hebu.
14Lelo wone mlume wa heye yenjilwe na majesa na kona fihi kwa mdala wa heye yeditile yakokomoche, ama wone nakawa na fihi kwa mdala wa heye hanga mdala wa heye naheditile yakokomoche,
15lelo ayo mlume komigala ayo mdala kwa mtambika kigala nhambiko ilinguganigwa, iwele ndo kilo imwe ya utimbo wa shayili, ila ne kujida mafuta ama ubani, kwa vila ndo nhambiko ya fihi, nhambiko ilingulavigwa kulajila kota kana nongwa ama hebu.
16“Mtambika komigala ayo mdala behi, na kumwimiza hali Mkulu Nguluwi.
17Hamba mtambika kojida mazi gelile mli chisaye na kuhola nhimbwisi kulawa hasi mli ihema lya Nguluwi na kujela mli mazi ago.
18Mtambika komuwika mdala ayo hali Mkulu Nguluwi na kumgubula mnvili na kumha nhambiko ayo ya nyhule ya kulajila nongwa, iwele ndo nhambiko ya fihi. Mtambika heye kochibatilila chila chisaye chiwele na mazi galingigala kupanjilwa.

19Hamba mtambika komlonjela ayo mdala yelahe kwa kulonga, ‘Wone huwasile na mlume yunji kidita ukokomoche hali ludali lwa mlume wa hegwe, lelo hupanjilwa hebu na mazi gano.
20Ila wone uhinduche uwele hali ludali lwa mlume wa hegwe, kiyambuza ukokomoche kwa kuwasa na mlume yunji uwele hali ludali lwa mlume wa hegwe,
21Mkulu Nguluwi nayakugaze na kilaha kwa kukupanjila hali wanhu wa hegwe, uwe mhende na lida lya hegwe litutume.
22Mazi aga galingigala kupanjilwa genjile mlida lya hegwe na kukudita uleche kuponda na lida lya hegwe litutume.’ Na heye mdala kokwidichila, ‘Ena, Ena.’
23“Hamba mtambika kokwandika kupanjilwa aku kuli igozi na kuhovuga maandiko ago kuli mazi gausungu,
24na heye komnweza mdala mazi ago galingigala kupanjilwa na kumigalila usungu lukami,
25hamba mtambika kohola yila nhambiko ya nyhule ya fihi mmoko mwa mlume wa ayo mdala na kwinula kuchanya hali Mkulu Nguluwi na kuigala honhu ha kulavila nhambiko.
26Hamba mtambika kohola honhu ha nhambiko ayo ya nyhule kwa kukumbuchila na kuilakaza hali honhu ha kulavila nhambiko. Hamba komnweza ayo mdala ago mazi gausungu.
27Wone yanwe, wone yeditile yakokomoche, na kumdita yawe hambe yakundigwe kwa mlume wa heye, mazi ago galingigala kupanjilwa gomgalila usungu ung'hang'hale ng'hatu, lida lya heye lyotutuma na kowa mhende. Mdala ayo kowa yapanjilwe kuli wanhu wa heye.
28Ila wone mdala ayo heditile yakokomoche na kela, lelo hokwabuka na koweza kuponda wana.
29“Lelo aga ndo malajizo kuwala kutagusa fihi, wone mdala ka hali ludali lwa mlume wa heye, kopaluka na kidita yakokomoche,
30ama mhela mlume hoyokona fihi, na kangijesa kota mchewake nakawasa na mlume yunji. Komwimiza mdala ayo hali Mkulu Nguluwi na mtambika kodita mbuli zeng'ha za malajizo aga.
31Mlume wa heye kowa hela nongwa yoneche, ila mdala kogazigwa kwa nongwa ya heye.”