Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2O Isailiↄnɛ aa kusudeↄ ń kɛ̃nudeↄ ya bòou ń gbɛ̃́ pↄ́ kã̀ gɛwa aa gbãlɛ̀ↄ.
3À ń yá à ń kpá bòo kpɛ gↄ̃ɛ ń nↄɛo, kɛ́ aasu Isailiↄ bòo pↄ́ má kú a guu gbãlɛo yã́i.
4Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̀ màa, aa ń yá ń kpá bòo kpɛ, lá Dii ò Mↄiziɛwa.
5Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
6O Isailiↄnɛ, tó gↄ̃ɛ ge nↄɛ duunakɛ̀ a gbɛ̃́ɛ à náaisaiyãkɛ̀ Diiɛ, à tàaekɛ̀n we.
7Sema ade duuna pↄ́ a kɛ̀pi o gupuau, i a fĩabo gbɛ̃́ pↄ́ à tàaekɛ̀ɛpiɛ, i a ↄ̃a sↄode nawà.
8Tó pↄde gà mɛ́ a daɛ fɛ̃̀ɛɛ vĩ wà fĩapi boɛ̀o, pↄ́pi a gↄ̃ ma pↄ́ ũɛ, wi kpa sa'onawa sãnu ń sãsakao pↄ́ wa lákaò aà duunapiao.
9Sa pↄ́ Isailiↄ lí oa aliↄ dɛ sa'ona pↄ́ wà mↄ̀oɛ̀ pↄ́ ũɛ.
10Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ kpà Diiwa ali gↄ̃ sa'ona pↄ́ wà nàɛ̀ a ↄzĩ pↄ́ ũɛ.
11Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
12O Isailiↄnɛ ǹ mɛ, tó gbɛ̃e nↄ pã̀zɛa à náaisaiyãkɛ̀ɛ̀,
13gↄ̃ɛ pãle wùlɛaànↄ, aà zã́ a yã́ dↄ̃o, tó nↄɛpi gbãsĩkɛ̀ màa mɛ́ gbɛ̃e i aà eo, seelade kuo, kɛ́ wi aà kũòo yã́i,
14tó gↄ̃ɛpi nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ, mɛ́ àlɛ seakɛ a nↄpi yã́wa, àlɛ e à gbãsĩkɛ̀ yã̀, ge i gbãsĩkɛoa,
15gↄ̃ɛpi i gɛ́ ń a napio sa'ona kĩ́i ń pↄ́wɛnti kiloo plao gba pↄ́ nↄɛpi a mↄò ũ. Asu nísikawào, mɛ́ asu tulaleti fã́wào, kɛ́ nↄ̀sɛfɛlɛgbaɛ yã́i. A dɛ dↄ̃́akpaagba pↄ́ ì to wà dↄ̃ tó wà tàaekɛ̀ sĩanaɛ ũɛ.
16Sa'ona i mↄ́ ń nↄɛpio, i aà zɛ ma aɛ.
17Sa'ona i ma kpɛ́ í dã ka oo nɛ́nau, i zwã̀akpɛ bùsu dã à zua.
18I nↄɛpi falana go, i dↄ̃́akpaagba pↄ́ wì da nↄ̀sɛfɛlɛa yã́i na nↄɛpiɛ a ↄzĩ. Sa'onapi iↄ í pãsĩ pↄ́ ì láaizĩmápi kũa.

19Sa'onapi i to nↄɛpi dↄ̃́akpa, i oɛ̀ à mɛ: Tó gↄ̃ɛe i wúlɛnnↄo, tó ni pã n zã́ ikoyãa n gbãsĩkɛ̀o, í pãsĩ pↄ́ ì láaizĩmápi a yãe inɛo.
20Ãma tó n pã n zã́ ikoyãa, n gɛ n wulɛ ń gↄ̃ɛ pãleo n gbãsĩkɛ̀ɛ sↄ̃,
21Dii a to n gbalaↄ ibaba, n gbɛɛ i sɛ́, n gbɛ̃́ↄ i láaizĩma, aai n ká.
22Í pↄ́ ì láaizĩmáɛ beepi a taalɛ n mɛuɛ, i n gbɛɛ sɛ́, n gbalaↄ i ibaba. Nↄɛpi i gbasa mɛ: Ãmi! Aà kɛ màa!
23Sa'ona i láai yã́piↄ kɛ̃ láwa, i pípi ń í pãsĩpio,
24i í pãsĩ pↄ́ ì láaizĩmápi kpa nↄɛpiwa aà mi, i taalɛ aà mɛu à yãpãsĩ iɛ̀.
25Ãma sa'ona lí nↄ̀sɛfɛlɛpↄwɛntipi si nↄɛpi ↄzĩ gĩa, i mↄ Diiɛ, i gbasa gɛò sa'okĩi.
26Sa'onapi i pↄ́wɛntipi dã ↄkũ do yãdↄa Diigu gba ũ, i kpasa sa'okĩiwa, i gbasa ípi kpa nↄɛpiwa aà mi sa.
27Tó nↄɛpi gbãsĩkɛ̀ à náaisaiyãkɛ̀ a zã́ɛɛ, gↄↄ pↄ́ à í pↄ́ ì láaizĩmápi mì, a taalɛ aà mɛuɛ, i yã'iɛ̀, aà gbɛɛ i sɛ́, aà gbalaↄ i ibaba, nↄɛpi i gↄ̃ láaipↄ ũ a gbɛ̃́ↄ guu.
28Ãma tó nↄɛpi i gbãsĩkɛo mɛ́ a ku tàaesai, a bↄ aafiaɛ, iↄ nɛ'i.
29Ikoyã pↄ́ má dìlɛ nↄ̀sɛfɛlɛa yã́ musun we. Tó nↄɛ pã̀ a zã́ baa à náaisaiyãkɛ̀ɛ̀,
30ge tó gↄ̃ɛ nↄ̀sɛ mɛ́ fɛ̀lɛ, àlɛ seakɛ a nↄ yã́wa, a kɛkɛan we. Sa'ona lí mↄ́ ń nↄɛpio, i aà zɛ ma aɛ, i gbasa ikoyãpi kɛɛ̀ píi.
31Aà gↄ̃pi aↄ tàae vĩ a guuo, ãma nↄɛpi duunapi a wi aàzĩa musuɛ.