Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
2“Isirayila kaane yamari a e xa na kanna ramini yamaan daaxaden fari ma fure ɲaxin naxan fatin ma hanma faxunna minima muxun naxan bari boden ma hanma naxanye xɔsixi binbin xɔn.
3Xa xɛmɛn na a ra hanma ɲaxanla, ɛ xa e ramini yamaan daaxaden fari ma, alogo e nama daaxaden naxɔsi, n luma ɛ tagi dɛnaxan yi.”
4Isirayila kaane yi na liga, e yi e ramini yamaan daaxaden fari ma, e yi a liga alo Alatala a fala Musa xa kii naxan yi.
5Alatala yi a fala Musa xa,
6a a xa a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Xa xɛmɛna nde hanma ɲaxanla nde hakɛ yo liga muxu gbɛtɛ ra, a bata tinxintareyaan liga Alatala ra. Na kanna bata findi yulubi tongon na.
7Fɔ a xa a ti a hakɛn na nɛn, a yi a se kalaxin ɲɔxɔn naxɛtɛ a kanna ma, a yi a se kalaxin saren yaganna dɔxɔde firin sa a fari.
8Xa se kanna faxa, a bari bode mi na naxan na gbetin nasuxɛ, na seen lan a xɛtɛ Alatala ma, a so saraxaraliin yii, sa kontonna fari Ala solona seen na a xa.
9Isirayila kaane fama saraxa sariɲanxin naxanye ra, saraxaraliin nan gbee ne ra.
10Muxun na naxan nasariɲan, a na ligaxi a yɛtɛ nan xa. Muxun na naxan so saraxaraliin yii, na luma a tan nan yii.”
11Alatala yi a fala Musa xa,
12a xa ito fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Xa xɛmɛna nde a ɲaxanla mi tinxin, a a xɛmɛn yanfa,
13e nun xɛmɛ gbɛtɛ yi kafu, xa a xɛmɛn mi a to, ɲaxanla yi a yɛtɛ raxɔsi wundoni, koni xa a li sere mi na, a mi suxu na feen xun na,
14xa xɔxɔlɔn xaxinla so na xɛmɛni, a sikɛ a ɲaxanla ma, xa a li a xɔsixi hanma a mi a ligaxi,
15nayi, na xɛmɛn xa a ɲaxanla xali saraxaraliin fɛma. A xa murutu fuɲin kilo saxan xali bogise saraxan na. A nama ture sa na murutuni, a nama wusulan sa a fari, amasɔtɔ xɔxɔlɔnna bogise saraxan na a ra. Marabira seen na a ra hakɛ tongoxin ma.
16Saraxaraliin xa ɲaxanla maso, alogo a xa ti Alatala yɛtagi.
17A xa ige rasariɲanxin tongo fɛɲɛna nde kui, a yi Ala Batu Bubun burunburunna sa a yi.
18Ɲaxanla naxan tima Alatala yɛtagi, a xa na labaranna ba, a yi bogise saraxan so a yii ɲɔxɔ lu seen na a hakɛn xɔn xɔxɔlɔnna bogise saraxan na. Saraxaraliin xa na ige lɔxɔn suxu a yii, naxan fama dangan na.

19A xa ɲaxanla rakɔlɔ, a naxa, ‘Xa ɛ nun xɛmɛ gbɛtɛ mi kafuxi, i mi i ya xɛmɛn yanfaxi, i mi xɔsi fe rabaxi xabu i dɔxɔ xɛmɛ taa ra, i xa ratanga dangani ito ma ige lɔxɔni ito fama naxan na.
20Koni xa i bata i ya xɛmɛn yanfa, i yi i yɛtɛ raxɔsi, xa ɛ nun xɛmɛ gbɛtɛ bata kafu xabu i dɔxɔ xɛmɛ taa ra,’
21nayi, saraxaraliin xa ɲaxanla rakɔlɔ dangani ito ra, ‘Alatala xa a liga, i doyen, i kuiin yi mate i ra, yamaan yi i danga, e yi i mafala.
22Igeni ito naxan fama dangan na, na xa so i fatini, a yi i kuiin mate i ra, i yi doyen.’ Ɲaxanla xa a ratin, a naxa, ‘Amina, amina!’ ”
23“Saraxaraliin xa dangani itoe sɛbɛ walaxana nde ma, a yi e xa ige yilɔxin na.
24A xa ige xɔlɛn so ɲaxanla yii naxan fama dangan na, a a min, alogo a xa so a fatin xɔn, a xɔlɔ ayi.
25Saraxaraliin xa xɔxɔlɔnna bogise saraxan tongo ɲaxanla yii, a a yita Alatala ra a yii, a yi a xali saraxa ganden dɛxɔn.
26A xa a yiin yɛ keden ba a ra, ɲɔxɔ lu seen na Ala xɔn, a yi a sa tɛɛni saraxa ganden fari. Na xanbi ra, ɲaxanla yi igen min.
27Xa a bata a yɛtɛ xɔsi, a a xɛmɛn yanfa, a na igen min naxan fama dangan na, na a tɔrɔma nɛn, a a kuiin mate a ra, a yi doyen. Na ɲaxanla findima nɛn danga muxun na yamaan tagi.
28Koni, xa na ɲaxanla mi a yɛtɛ xɔsixi, a sariɲan, fefe mi a sɔtɔma, a mɔn nɔɛ diine barɛ nɛn.
29Xɔxɔlɔnna sariyan nan na ra ɲaxanla xa naxan bata a xɛmɛn yanfa, a a yɛtɛ xɔsi,
30hanma xɔxɔlɔn xaxinla na so xɛmɛn naxan yi, a na sogin a ɲaxanla ma. A xa ti Alatala yɛtagi, saraxaraliin yi sariya sɛbɛxini itoe birin nakamali a ma.
31Xɛmɛn mi hakɛ yo tongoxi, koni ɲaxanla a hakɛn goronna tongoma nɛn.”