Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Numerus

Numerus 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nakigsulti si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
2“Mandoi ang katawhan sa Israel nga ipagawas gikan sa kampo ang tanan nga adunay sakit sa panit nga makatakod, ug ang tanan nga adunay mga nagnana nga samad, ug si bisan kinsa nga nahugaw tungod sa paghikap sa patay nga lawas.
3Lalaki man o babaye, kinahanglan nga pagawason ninyo sila sa kampo. Kinahanglan nga dili nila hugawan ang kampo, tungod kay nagpuyo ako dinhi.”
4Gibuhat kini sa katawhan sa Israel. Gipagawas nila sila sa kampo, sumala sa gimando ni Yahweh kang Moises. Mituman kang Yahweh ang katawhan sa Israel.
5Misulti pag-usab si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
6“Sultihi ang katawhan sa Israel. Kung ang usa ka lalaki o babaye nakabuhat sa bisan unsang sala ingon sa ginabuhat sa mga tawo sa usag-usa, ug dili matinud-anon kanako, sad-an kanang tawhana.
7Unya kinahanglan isugid niya ang sala nga iyang nabuhat. Kinahanglan gayod niyang bayaran ang kantidad sa iyang sala ug dugangan pa kini ug 20 porsiyento. Kinahanglan ihatag niya kini ngadto sa tawo nga iyang nasad-an.
8Apan kung ang tawo nga nasad-an walay suod nga paryente nga modawat sa bayad, kinahanglan bayran niya ang kantidad sa iyang sala nganhi kanako pinaagi sa pari, uban sa laking karnero aron sa kapasayloan sa iyang kaugalingon.
9Ang matag halad sa katawhan sa Israel, ang mga butang nga gigahin ug gidala sa katawhan sa Israel ngadto sa pari, mamaiya na.
10Ang mga halad sa matag tawo mamaiya sa pari; kung adunay mohatag ug bisan unsa ngadto sa pari, mamaiya na kini.”
11Misulti pag-usab si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
12“Sultihi ang katawhan sa Israel. Ingna sila, 'Pananglitan ang asawa sa usa ka lalaki mobiya ug magpakasala batok sa iyang bana.
13Unya pananglitan adunay laing lalaki nga makigdulog kaniya. Sa ingon niana, hugaw na siya. Bisan kung ang iyang bana wala makakita o makahibalo niini, ug bisan kung walay nakasakop kaniya sa akto ug walay makapamatuod batok kaniya,
14bisan pa niana, ang espiritu sa pagpangabugho magpahibalo gihapon sa bana nga ang iyang asawa hugaw na. Apan, ang espiritu sa pagpangabugho moabot sa usa ka lalaki bisan ang iyang asawa wala nagmahugaw.
15Sa ingon niana, kinahanglan dad-on sa lalaki ang iyang asawa ngadto sa pari. Kinahanglan magdala ang bana ug mainom nga halad alang kaniya. Kinahanglan magdala siya ug ikanapulo nga bahin sa ephah sa sebada nga harina. Kinahanglan dili niya kini buboan ug lana o insenso tungod kay usa kini ka halad nga trigo sa pagpangabugho, usa ka halad nga trigo nga mahimong makapamatuod sa sala.
16Kinahanglan ipaduol sa pari ang babaye ug ibutang siya sa atubangan ni Yahweh.
17Kinahanglan nga magkuha ang pari ug tibod sa balaang tubig ug magkuha ug abog gikan sa salog sa tabernakulo. Kinahanglan ibutang niya ang abog ngadto sa tubig.
18Ipahiluna sa pari ang babaye sa atubangan ni Yahweh ug iyang tangtangon ang tali sa buhok sa babaye. Ibutang niya sa mga kamot sa babaye ang halad nga trigo sa paghandom, nga mao ang halad nga trigo sa pangabugho. Gunitan sa pari ang pait nga tubig nga magdala ug tunglo.

19Papanumpaon sa pari ang babaye ug moingon kaniya, “Kung walay laing lalaki nga nakighilawas kanimo, ug kung wala ka nahisalaag ug nagbuhat sa kahugawan, mamahimo kang gawasnon niining pait nga tubig nga magdala ug tunglo.
20Apan kung ikaw, usa ka babaye nga anaa ubos sa iyang bana, nahisalaag, kung nagpakahugaw ka, ug kung ang laing lalaki nakigdulog kanimo,
21unya, (papanumpaon sa pari ang babaye sa panumpa nga magdala ug tunglo ngadto kaniya, ug unya kinahanglan magpadayon siya sa pakigsulti sa babaye) 'Si Yahweh motunglo kanimo aron nga maipakita gayod sa imong katawhan. Mahitabo gayod kini kung himoon ni Yahweh nga mawad-an ug kapuslanan ang imong paa ug mohubag ang imong pus-on.
22Kini nga tubig nga magdala ug tunglo mosulod sa imong tiyan ug mohubag ang imong pus-on ug mawad-an ug kapuslanan ang imong mga paa.' Ang babaye motubag, 'Oo, mahitabo kana kung sad-an ako.'
23Kinahanglan nga isulat sa pari kini nga mga tunglo sa linukot nga basahon, ug unya hugasan niya ang sinulat nga mga tunglo sa pait nga tubig.
24Kinahanglan nga paimnon sa pari ang babaye sa pait nga tubig nga nagdala ug tunglo. Ang tubig nga nagdala ug tunglo mosulod sa babaye ug mahimong pait.
25Kinahanglan kuhaon sa pari ang halad nga trigo sa pangabugho gikan sa kamot sa babaye. Kinahanglan ipataas niya ang halad nga trigo sa atubangan ni Yahweh ug dad-on kini sa halaran.
26Kinahanglan magkuha ang pari ug usa ka kumkom sa halad nga trigo ingon nga usa ka halad handomanan, ug sunugon kini sa halaran. Unya ihatag niya sa babaye ang pait nga tubig aron imnon.
27Sa dihang ihatag na niya sa babaye ang tubig aron imnon, kung ang babaye hugaw tungod kay nakabuhat siya ug sala batok sa iyang bana, unya ang tubig nga magdala ug tunglo mosulod kaniya ug mahimong pait. Mohubag ang pus-on sa babaye ug dili na mapuslan ang iyang paa. Matinunglo ang babaye taliwala sa iyang katawhan.
28Apan kung ang babaye dili hugaw ug kung siya hinlo, kinahanglan mahimo siyang gawasnon. Makabaton pa siya ug mga anak.
29Mao kini ang balaod sa pagpangabugho. Balaod kini alang sa usa ka babaye nga mibiya sa iyang bana ug nagmahugaw.
30Mao kini ang balaod alang sa usa ka lalaki nga adunay espiritu sa pagpangabugho kung mangabugho siya sa iyang asawa. Kinahanglan dad-on niya ang babaye sa atubangan ni Yahweh, ug kinahanglan buhaton sa pari diha kaniya ang tanan nga gihulagway niining balaod sa pagpangabugho.
31Ang lalaki mamahimong gawasnon gikan sa sala tungod sa pagdala sa iyang asawa ngadto sa pari. Kinahanglan antoson sa babaye ang bisan unsang sala nga iyang nabuhat.”