Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
2“Israela taudia do oi hamaoroa, lepera gorere taudia ibounai, bona hura ia bubua noho gorere taudia, bona mase taudia edia tauanina idia dogoatao taudia dainai idia miro taudia ibounai be kamepa ena murimurinai do idia siaia lao.
3Inai miro taudia ibounai, tau bona hahine, be kamepa ena murimurinai do umui atodia, idia ese emui kamepa, lau noho gabuna, do idia hamiroa garina.”
4Vadaeni Israela taudia ese unai bamona idia karaia, kamepa ena murimurinai unai miro taudia ibounai idia siaia lao, Lohiabada ese Mose ia hamaoroa hegeregerena.
5Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
6“Israela taudia do oi hadibaia, bema tau ta o hahine ta ese kara dika ia karaia neganai, ia be Lohiabada ena vairanai ia kerere.
7Ia ese iena kara dika do ia gwauraia hedinarai, bona iena kara dika dekena amo ia hadikaia tauna dekenai davana do ia henia, mai atoa kau moni danu. Atoa kau moni ena bada be davana korikori bema karoa 5, ena karoa ta. Unai karoa ta be ma do idia atoa kau, vadaeni davana be karoa 6.
8“To bema ia hadikaia vadaeni tauna ia mase vadaeni, bona unai tau be mai ena varavara ta lasi, unai moni do ia abia totona, unai moni be Lohiabada dekenai do ia henia, hahelagaia tauna ena. Kerere tauna ese inai davana, bona iena kerere ena davana karaia totona mamoe tau ta danu be hahelagaia tauna dekenai do ia henia.
9“Israela taudia edia harihari gaudia, helaga gaudia Lohiabada dekenai henia gwauraia gaudia, be hahelagaia tauna ese do ia abia, iena.
10Bema tau ta ese harihari gauna helagana be hahelagaia tauna dekenai ia henia neganai, unai hahelagaia tauna ese do ia abia, iena.”
11Lohiabada ese Mose ma ia hereva henia, ia gwau,
12“Israela taudia do oi hamaoroa, bema hahine ta ia kerere,
13bema ia ese tau ta danu idia heudahanai, bona ia hunia, iena adavana ia diba lasi, bona tau ta ia diba lasi, tau ta danu ese do ia davaria diba lasi.
14Bona sedira inai hahine ena adavana ese mama ena mamina ia abia, to ia diba namonamo lasi unai hahine be ia kerere momokani o lasi. O sedira tau ta ese iena hahine dekenai ia mama henia noho, to mai badina lasi.
15“Unai bamona daradara ia noho neganai, tau ese iena hahine be hahelagaia tauna dekenai do ia hakaua lao. Ia ese danu bali paraoa ena metau kilogaram ta do ia abia lao. To olive dehoro o bonana namona muramura do ia abia lao lasi. Badina inai be paraoa boubou gauna, mama totona gauna, bona inai boubou ena badina, be momokani bona maoromaoro do ia hedinarai totona.
16“Vadaeni hahelagaia tauna ese hahine do ia boiria, bona boubou patana ena vairanai do ia haginia.
17Hahelagaia tauna ese raro disi dekenai ranu helaga do ia bubua, bona tano kahuna sisina Palai Dubu lalona dekena amo be ranu dekenai do ia udaia.
18“Unai neganai hahelagaia tauna ese hahine ena huina do ia ruhaia, bona unai paraoa, mama totona boubouna, bona kerere laloa gauna, be hahine ena imana dekenai do ia atoa. To hahelagaia tauna ese inai mamina dika ranu, dika ia havaraia gauna, be ia sibona ena imana dekenai do ia dogoatao noho.

19“Vadaeni hahelagaia tauna ese hahine do ia oda henia inai gwauhamata do ia abia dae, hahelagaia tauna ena gwauhamata be inai: Bema oiemu adavana oi koia lasi, tau ta danu oi heudahanai lasi, inai mamina dika ranu, dika ia havaraia gauna, be oi dekenai dika ta do ia havaraia lasi,
20to bema oi ese oiemu adavana oi koia, bona tau ta danu oi heudahanai neganai,
21Lohiabada ese oiemu ladana do ia hadikaia momokani oiemu bese edia huanai. Lohiabada ese oiemu mamuna ruaosi do ia hamasea bona oiemu bogana do ia hagudua.
22Momokani, inai ranu be oiemu bogana dekenai ia diho neganai, oiemu bogana do ia gudu bona oiemu mamuna ruaosi do idia mase. “Hahine ese inai gwauhamata dekenai do ia haere henia, do ia gwau, ‘Inai gwauhamata be lau abia dae, Lohiabada ese unai bamona do ia karaia be namo.’
23“Unai neganai hahelagaia tauna ese unai gwauhamata ena hereva dikana be pepa dekenai do ia torea, bona inai toretore be unai mamina dika ranu dekenai do ia huria oho.
24Bona gabeai ia ese unai mamina dika ranu be hahine dekenai do ia henia, vadaeni unai dika ia havaraia ranuna be hahine do ia inua, iena bogana dekenai do ia diho.
25“To guna, unai hahelagaia tauna ese paraoa boubouna be hahine ena imana dekena amo do ia abia. Ia ese Lohiabada ena vairanai paraoa do ia davea, vadaeni boubou patana dekenai do ia abia lao.
26Vadaeni ia ese imana dekena amo paraoa haida do ia abia, Lohiabada dekenai henia ena toana, bona boubou patana ena lahi dekenai do ia gabua ore. Unai murinai ia ese hahine do ia hamaoroa unai mamina dika ranu do ia inua.
27“Bema unai hahine ese heudahanai ia karaia neganai, unai ranu ese hisihisi bada do ia havaraia. Iena bogana be do ia gudu, bona iena mamuna ruaosi do idia mase, bona iena bese edia huanai unai hahine ena ladana be do ia dika momokani.
28To bema unai hahine ia heudahanai lasi neganai, ia ese dika ta do ia davaria lasi, bona ia ese natuna do ia havaraia diba.
29“Mama ena taravatu be unai, hahine ta ese iena adavana bema ia koia, tau ta danu ia heudahanai,
30o bema tau ta ese iena adavana ia mama henia neganai. Unai tau ese unai hahine Lohiabada ena vairana dekenai do ia haginia, bona hahelagaia tauna ese hari idia torea taravatu karana do ia karaia.
31Bona unai tau be mai ena kerere ta lasi, to unai hahine, bema ia kerere neganai, ia ese iena kerere davana do ia abia.”