Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili hina bagade Biga (Lemalaia egefe) amo ea ouligibi ode 17 amoga, A:iha:se (Youda:me egefe) da Yuda hina bagade hamoi.
2A:iha:se da lalelegele, ode 20 agoane esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi, amola e da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode 16 agoanega Yuda fi ouligilalu. E da ea aowa hina bagade Da:ibidi ea molole hamosu hou defele hame hamoi. Be e da wadela:i hou hamobeba:le, Hina Gode da ema hahawane hame galu.
3E da Isala:ili hina bagade ilia wadela:i hou defele hamoi. E da wadela:idafa hou amo Ga:ina:ne dunu ilia hamoi (Isala:ili dunu da Ga:ina:ne soge fedele lamusa: gusuba:i mogodigisia, Hina Gode da Ga:ina:ne dunu gadili sefasi) amo ilia hou defele hamoi. Bai e da hina: egefe amo ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadomusa:, gobele sali.
4E da ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi agolo da:iya galu, amola ifa huluane ilia ougiha galu amogai, A:iha:se da ohe amola gabusiga: manoma gobele salalusu.
5Silia hina bagade, Lisini amola Isala:ili hina bagade Biga da Yelusaleme doagala:le, eale disi, be ilia da A:iha:se hasalimu hamedei ba:i.
6(Amogalu, Idome hina bagade da Ila:de moilai bu fedelai. E da Yuda fi dunu Ila:de moilai amo ganodini esalebe, amo gadili sefasi. Idome dunu da Ila:de ganodini fimusa: heda:i. Amola amoganini ilia da wali amoga esala)
7A:iha:se da sia: adola ahoasu dunu ili amo Asilia hina bagade Digala:de Bilisa ema asunasi. Ilia da ema A:iha:se ea sia: da amane adosi, “Na da dia dogolegei hawa: hamosu dunu! Silia hina bagade amola Isala:ili hina bagade da nama doagala:lala! Di misini, na gaga:ma!”
8A:iha:se da silifa amola gouli, amo da Debolo Diasua dialu, amola hina bagade diasua dialu, amo lale, Asilia hina bagadema iasi.
9Digila:de Bilisa da A:iha:se ea adole ba:su nababeba:le, ea dadi gagui dunu wa:i huluane gadili mogodigili asili, Dama:saga:se moilai bai bagade doagala:i. E da moilai fedelale, hina bagade Lisini medole legele, amola dunu fi huluane Ge sogega udigili hawa: hamomusa: mugululi asi.
10Yuda hina bagade A:iha:se da Dama:saga:se moilai bai bagadega, Digala:de Bilisa gousa:musa: asili, e da oloda amogawi dialu amo ba:i dagoi. E da amo oloda agoaila defele, liligi huluanedafa hahamonanu, amo hamone, gobele salasu dunu Iulaiama iasi.
11Amaiba:le, gobele salasu dunu Iulaia da amo Dama:saga:se oloda A:iha:se da Yelusalemema bu mae doaga:le, amo defele, eno hamoi.
12A:iha:se da Yelusaleme moilai bai bagadega buhagili, oloda hamoi dagoi ba:i.
13Amaiba:le, e da amo da:iya ohe amola gala:ine iasu gobele salasu. Amola amo da:iya waini hano iasu amola olofosu gilisisu iasu maga:me soga:digi.
14Balasega hamoi oloda amo da Hina Godema nodoma:ne ilegei da Debolo Diasu amola gaheabolo oloda amo dogoa dibiga dialebe ba:i. Amaiba:le, A:iha:se da Hina Gode Ea oloda fadegale, ea oloda ea ga (north) bega: amoga gaguli asi.
15Amalalu, e da Iulaiama amane hamoma:ne sia:i, “Na oloda bagade amo da:iya hahabe wadela:i hou dabe iasu amola daeya gala:ine iasu amola hina bagade amola dunu fi ilia wadela:i hou dabe iasu amola gala:ine iasu amola dunu fi ilia waini iasu huluane, na oloda da:iya gobele salima. Amola amogawi, gobele salasu ohe huluane ilia maga:me soga:digima. Be Hina Gode Ea oloda balasega hamoi amoga na ba:la:lusu hou hamoma:ne yolesima.”
16Iulaia da hina bagade ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
17Hina bagade A:iha:se da balasega hamoi gaguli fula ahoasu gagili liligi (amoga ilia da Debolo ganodini hawa: hamosu) amo mugului amola ofodo amo da:iya dialu, amo fadegale fasi. Amola e da balasega hamoi ofodo sugi bagade amo balasega hamoi bulamagau ilia baligi da:iya dialu, amo fadegale, bu gele baiga ligisi.
18Amola e da Asilia hina bagade ema nodoma:ne, e da Debolo Diasuga fafai amo da:iya ilia da hina bagade fisu bugisi, amo fadegai amola hina bagade hina: Debolo Diasuga golili dasu logo holei, amo ga:si dagoi.

19Hina bagade A:iha:se ea hawa: hamonanu eno huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa,” amo ganodini dedene legei.
20A:iha:se bogole, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai Bai Bagadega uli dogone sali. Egefe Hesegaia da, e bagia, Yuda fi ilia hina bagade hamoi.