Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - 2 King

2 King 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pekaava 17 ihiara Isareriqaa raqiki vau entara, Jotamura maaqu Ahaasiva Iutaa avuhainaa vaiintiqama viro vaura.
2Ahaasiva 20 ihi varakova avuhainaa vaiintiqama viro Ieruharemiqi vaiharo 16 ihiara Iutaaqaa raqiki vaura. Viva Iutaaqaa raqikiharo viva Nora Kotira avuqaa kia avuqavu okara autiraitiro, viva kia nai kaivaqava Devitiva koqe okara autintema kero autura.
3Viva Isareri avuhainaaka qora okara autuntema kero, qora okara autuqiro viharo, nai anoma kero qora okara voqavata autiharo, una variqa quahama nimitareva nai maaqu arukero iha quara nimitora. Haaru Isarerini vau vaiinti nahentika qora okara autura viva vika avataqiro vi vaura. Noravano Kotiva haaru Isareri vataini vauka vara qaqini kero, vika u vatara tinavu kaivaqaukavara Isareri nimura.
4Ahaasiva una variqanavu quahama nimitareva, vo vatuka vo vatukaqaave, vo aiqina vo aiqinaqaave, ekaa aumaqaara vau katarira okarainive, viva mini mini vaiharo ofaa iha quara kero, koqe unta iaina haikaravata iha quare vaura.
5Ho Siria King Resinivavata, Isareri King Pekaavavata, vitanta náitanta iqoka vaiinti ntita vare oru Ieruharemi ututumate iqoka raqiha vitanta kia ho Ahaasira aatara kora.
6(Vi entara Siria King Resiniva oru Elaati vatukaini iqoka raqiharo Elaatiqihairo Iutaa vatanaaka viraqi vauka vara qaqini kero qaiqaa vi vatukara varomanta Idomu vatanaaka vi vatukaraqi oru variqi vi vaura. Vate maa entaravata Idomu vika Elaatiqi qaqi variara.) (14:22)
7Resinika Pekaaka Ieruharemi vatuka ututumate vauvaro, Ahaasiva uva vara kero Asiria King Tikilati-Pileserara tiharo, Mpo, te ai kaiqa vaiintivano ai vevaarainima vauro. Siria avuhainaavavata Isareri avuhainaavavata ti hampata raqi variavo. Mpo, are ani ti ruaruama timitaane, tiro.
8Minti tivakero Ahaasiva korivata silvaavata Nora Kotira Naavuqi vauravata, avuhainaara naavu monu vate vau rumuraqi vauravata, varakero Asiria avuhainaava vira quahama amitaarire tiro, viva unaini vara kora.
9Mintuvaro King Tikilati-Pileseva Ahaasira kahaqireva viva nai iqoka vaiinti ntita varero Damasikusi vatukaini otu raqiharo vi vatukara varero King Resinira arukero Damasikusiqi vauka rumpa kero ntita varero vuru Asiriaini Kiri vatukaini kora.
10Mintuvaro King Ahaasiva Tikilati-Pilesera tavareva Damasikusini oruntero ofaa tainta viraqiraaka autu tora tavero, Kotira kaiqa vara amito vaiintiva Uriaava vi taintara voqaara autuarire tiro, vira maraqura/varaha autu kero, ofaa tainta mintima kera autuane tu uvara qara ntuvakero, qara vira vara kovaro Uriaava Ieruharemiqi vaunaini vura.
11Uriaava qara tavero, viva Damasikusiqi aututo ofaa taintara voqaara tainta vo autuqi viharo, Ahaasiva kia Ieruharemini orurantero anu entara Uriaava ofaa tainta vira autu taiqa kora.
12Ho Ahaasiva Damasikusiqihairo anirantero oru tainta vira tavero, vira tataaqa vaiharo ˻naivano˼ ofaa iha quare vaura.
13Viva ekaara ita vuaina ofaarave, uiti ofaave, uaini qihiaraaina ofaarave, Kotikantiro vohaa variaina ofaarave, iha quara kero, naare varakero ofaa tainta viraqaa rintatima kora.
14Haaru baraasiqohai aututo ofaa taintava Nora Kotira Naavu avuqaa vauvaro ofaa tainta qaraaka aututova vira tataaqa qumina tauvaqaini vauvarora tiro, Ahaasiva qaraaka ofaa tainta viva Kotira Naavu avuqaa variarire tiro, viva tumanta baraasi tainta vira qaqini vara vuruvi noti mantaraini vatora.
15Mini vuruvi vatovaro King Ahaasiva Uriaara tiva amiro tiharo, Are ekaa enta ofaa iha quarareva ihara, qaraaka ofaa taintaqaaqai iha quaraane. Ekaa enta toqaqi ekaara ita vuaina ofaara iha quaratera, erainaini uiti ofaa iha quaraane. Are avuhainaarara irihara ekaara ita vuaina ofaara iha quara amitera, vaiinti nahentiaravata irihara iha quara nimitaane. Vikara irihara uitivata ofaa iha quara taane. Are vaiinti nahentiara irihara uainivata ofaa taintaqaa qihiaraane. Are ekaa naare kaqakera qaraaka ofaa tainta viraqaaqaima aqu aqu iane. Baraasi tainta vira qaqi kairaqe te naantiara vira tataaqa vaiha nana nana kaiqa varaainarara Kotira ireha tavarerave, tiro.
16King Ahaasiva minti tuvaro Uriaava viva tunte ura.
17˻Asiria avuhainaarara iriharo,˼ King Ahaasiva tumanta vika uiri kaarinavu Kotira Naavu vahaaqaini vauraqihai baraasi tanuqama tora qaqini varake, namari tanuvata uiri kaariqaa vatora qaqini varakora. (1 King 7:28) Varuva Namarive tu tavera baraasi purumakauqaa vatora, Ahaasiva tumanta vika viraqaahai qaqini varake, ori ntavatoraqaa vira vaari vatora. (1 King 7:25)
18Aumaqaara variate ti kaqato naavuva Nora Kotira Naavu aumanto vaumanta Maara Entaqaa avuhainaava viraqi vaura, Ahaasiva tumanta vika vira rampaike, avuhainaava Nora Kotira Naavuqiara vu hohaa qentiravata tinta tora. Asiria avuhainaarara iriharo, King Ahaasiva tumanta, vika vi haikara mintimake vatora.

19King Ahaasiva ekaa vo kaiqa vo kaiqa varo uvara vuku vo, Iutaa Avuhainaaka Uva Okarave tu vukuraqi qara ntuvatora.
20Ahaasiva qutu vumanta vira vaata vare nai kaivaqaukavara quntama tonaini Devitira Vatukave turaqi vuru quntama tovaro, vira maaqu Hesekiaava nai qora vatuka varero avuhainaa vaiintiqama viro vaura.